ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Някои считат, че човек не трябва да се моли. Трябва да се моли, понеже чрез молитвата изучава Божестве­ния език. Ако не се молиш, ще останеш невежа в Бо­жествения свят, няма да бъдеш свързан с него. Реша­ваш да се молиш, почешеш се по врата, казваш: „Не съм разположен". Разположен, неразположен, трябва да се молиш, нищо повече! Може да имаш сто неразположе­ния, няма да чакаш да дойде разположението. То може да дойде след десет години. Тогава защо ще чакаш? Това е неразбиране, заблуждение. Казваш: „Понеже не съм разположен, молитвата ми няма да бъде приета". Бог не се нуждае от твоята молитва, тя не е заради Него, тя е заради тебе. Ти като отвориш устата си, приемаш хра­ната не заради Петка и Стоян. Това е една длъжност, един закон, който трябва да изпълниш. Ако не го изпъл­ниш, ще страдаш. И в дишането е същият закон. Ако дишаш правилно, то е заради тебе. Когато човек се мо­ли, от невидимия свят ще го научат на езика на небето. Като научиш езика на небето, всички работи ще тръг­нат. Ако на вас не ви върви, то е по причина, че не знаете езика на небето. Идеш в Англия, не знаеш да кажеш „хляб", англичаните не те разбират. Понеже ан­гличанинът цени времето, той е отривист. Ти докато отвориш устата и започнеш да му говориш, то е губене на време. Те казват: „Времето е пари".

*

Докато майка ви пише, баща ви пише, сестра ви, брат ви, жена ви, лесно е. Има един начин, по който можете да получавате от близките си писма. Вашата погрешка седи в това, че докато сте на този свят, не обичате често да пишете писма на вашите близки. Скръжави сте много. Вие сте толкова заети, че не ви остава време. И когато трябва да пишете писма за онзи свят, извинявате се, че нямате време. Някой казва:

– Нямам време, даже пет минути не ми остават свободни да се помоля на Бога".

Друг пък, който нямал време да се моли, като го завели в участъка и го държали половин час, през всичкото време се молил. Значи тогава намерил време за молитва.

*

Посред нощ ще принесете молитва с благодарно сърце я благата, които ви са дадени.

*

Посред нощ, в 24 часа, се добива Божията мъдрост, когато всички спят, тогава ще повдигнете очите си към Онзи, Който ви е създал, ще излеете душата си, ще благодарите на Господа, че живеете.

*

Молитвата е работа, чрез която се придобива магнетнческа сила.

*

Някой ще каже: „Ти се помоли заради мен!" Аз мога ла се моля за тебе, но ти трябва да работиш. Аз мога да се моля за твоята нива да дойде малко дъжд, но ако не я посееш, ще израснат тръни и бодли. Ти си пианист и казваш: „Помоли се за мен". Ако ти свириш, добре ще е, но ако не свириш, ще стане точно обратното. Когато ня­кой се моли за тебе, а в душата си ти нямаш желание да го направиш, то ще стане точно обратното. Ако се молиш за един пияница, който не иска да се лекува, ще стане по-лошо, още повече ще пие. Много жени са носели риза в църквата за мъжа си да не пие, а той почвал да пие повече. Казвам: в него няма желание да се поправи. Тогава не носи риза в църквата. Ако в него има най-малкото желание да се изправи, тогава ризата може да му помогне. Никога не се молете за хора, които нямат желание да се поправят. Не помагайте на хората, които нямат желание да се поправят, нито се молете за тях. Може да се молите за нивата, която не е посята, но ще израснат тръни в нея. И за себе си, ако имате желание да извършите Волята Божия, тогава се молете. Ти ня­маш желание да изпълниш Волята Божия, а се молиш и се чудиш, че Бог не те чува.

*

Изповядването е чистене. Да се изповяда човек, това значи да отвори душата си към Бога, да изнесе всичко непотребно навън и да се освободи от излишния товар, който го тормози.

*

Да се молиш, значи да се учиш да говориш. Трябва да се говори. Днес ние страдаме, понеже не сме научили небесния, Божествения език. Не е достатъчно само да се моли човек, но молитвата трябва да представлява един израз, в който да взема участие целият човешки дух, ця­лата му душа, целият човешки ум и цялото му сърце. В това, което човек иска от Бога, трябва да има само един вътрешен смисъл. Молиш ли се, кажи: „Господи, да бъде Твоята воля! Аз ще приема на драго сърце всичко онова, което иде от Твоята ръка, и ще изпълня волята Ти без никакво престъпване на Твоя закон".

*

Болен сте. Такова е положението, че никой не може да ви помогне. Казвате си: „Господи, оправи ме, отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе, ще работя за Тебе, остави ме да поживея на Земята". Ако вие направите истинска изповед, ще настане подобрение.

*

Когато сте болни, когато сте смутени, когато сте на смъртно легло, молете се усърдно, забравете всичко, мо­лете се ясно, искрено, от душа, да дойде Божията благо­дат у вас, да ви очисти, да ви даде мир и радост, светлина, нов импулс за работа, за обич към хората, за всичко възвишено и благородно. Ще се молите и с главата на­долу, и с очите надолу, и както и да сте, където и да сте, ще се молите.

*

Ако една майка каже: „Господи, не си го давам детето, обичам го много, на Тебе не Ти е нужно. Искам да живее детето ми. По никой начин не го давам". Детето ще оздравее.

*

Колко пъти трябва да се моли болният? Болният даже не трябва да спи, а постоянно да се моли. Молитва, мо­литва, молитва, докато си замине болестта.

*

Молитвата е начин за пречистване на ума, сърцето и тялото. Да се пречистиш — това е работа. Ако човек боледува, често предава болестта на близките си. Здра­вословното състояние също се предава.

*

Някой ще каже: „Аз, като се помоля Богу, всичко става!" Не говорете така! Не може да се моли човек, който не мисли. Когато аз мисля, моята права мисъл е молит­ва. Молитвата подразбира едно разумно общение с разумните сили в природата. Тогава ние считаме всички нейни наредби за свещени. Аз общувам с нея, на всяка стъпка се спирам и благоговея пред нея. Като се спра до един извор, мене ми трепне сърцето! Когато видя тия грамадни скали, казвам: „Това е великото, което е рабо­тило!" На растенията, животните — на всичко с благого­вение гледам. Не търся Бога в някоя грандиозна форма. Най-първо гледам онова, което съществува около мене. Искам да имам ясна представа за самия живот, в който живеем.

*

Вие не можете да се свържете с природата, ако нямате в себе си онзи непреривен молитвен дух. Молитвата представлява светлина и топлина, необходима за свързване на човешката душа с Бога, с разумната природа.

*

Когато вдишвате и издишвате въздух, изговаряйте по една формула или молитва. Това усилва възприемателната способност на човека към скритите сили във въздуха.

*

Всички да си направите по една стаичка, в която никой да не влиза. Тя ще бъде стая за молитва, за ме­дитация и работа. Вътре да има маса, стол, прозорец – в тая стая ще разрешавате мъчните си въпроси.

*

При молитва човек излиза с по-висшите си тела, а по-низшите остават на земята. Астралното тяло остава на земята при физическото и се разширява, а умственото и причинното тяло излизат, става един вид излъчване.

*

Молитвата повишава вибрациите на човешката аура, а чрез това човек става неуязвим за по-низшите околни влияния.

*

При молитвата човек получава енергия от Божествения свят. Законът за молитвата е същият, както закона за храненето. Когато се лишава от храна, човек усеща някаква липса. Когато душата.се лишава от молитва, също усеща, че нещо му липсва.

*

Няма нещо, което човек да е поискал от Бога, и да не е изпълнено желанието му. И то точно когато трябва.

*

Алфата и Омегата на нещата е да благодарите.

Застани пред Бога като дете и кажи: „Господи, благослови ме. Благодаря Ти за всичко, което си ми дал. Помогни ми да се увеличи свободата на моята душа, силата на моя дух, светлината на моя ум и доброто на моето сърце".

*

За да не се простудява, човек трябва да се огражда. Това се постига по два начина: чрез концентриране на мисълта и чрез молитва. Някои мислят, че като метод молитвата е лесно приложима. Зависи каква ще бъде молитвата. Ако се молите механически, никакъв резултат няма да постигнете. Следователно концентрираната мисъл п съзнателната молитва са условия за ограждане на човека, за да се залази от лоши външни условия. Щом е ограден, човек не се простудява и нищо чуждо отвън не може да го нападне.

*

Ето как ще четете „Отче наш". Най-първо ще изпълните дробовете си с въздух. Ще приемете въздуха от Бога и ще кажете: „Господи, благодаря Ти за въздуха". И ще почнете: „Отче наш, който си на небесата". После пак ще поемете въздух. Пред всяко следващо изречение ще поемете въздух, така ще видите на колко вдишвания ще прочетете вялата молитва „Отче наш". Сутрин ще четете с вдишвания, на обяд с вдишвания и вечер, преди да е залязло слънцето – също. Ще кажете, че нямате време така да четете „Отче наш”. Няма да я четете, но лекарите ще ви отрежат от стомаха, ще отрежат единия бъбрек, ще отрежат сливиците, ще отрежат сляпото черво или тумор ще извадят.

*

Най-благоприятното време за молене са часовете от 21 до 24 часа и от 3 до 4 часа.

*

Молитвата е метод, чрез който човек се свързва с природата, както химикът с химическите действия.

*

Да се молиш, това значи да мислиш за Бога. Всяка мисъл за Бога, колкото и слаба да е, свети като искрица в съзнанието на човека и му допринася нещо. Дали разбираш какво нещо е Бог, не е важно. Обаче всякога можеш да мислиш за Него. Тази мисъл все ще ти донесе някакво благо, макар и микроскопическо. Да мислиш за Бога, това значи да мислиш право.

*

Това, което пожелаете тайно, Бог ще ви го въздаде наяве. Като казвам, че всичко ще ви се въздаде, имам предвид белите (със светли мисли, чувства и постъпки) българи. Добри хора са тия българи, велико бъдеще ги очаква.

*

„Как трябва да се молим?" Като станеш сутрин, пог­лади челото си и кажи: „Господи, благослови челото ми и способностите, които са скрити в него!"

*

Ако имаш желание хората да не страдат, обърни се към Господа с молба да завърти онзи край на Слънцето, от който да се разлее топлина за целия свят, за цялата Земя. Щом се завърти този край, топлината ще се разстила по цялата Земя и всички живи същества едновре­менно ще се стоплят. Така се моли светията за хората.

*

Не огорчавайте Духа със своето постоянно недоволс­тво и неблагодарност.

*

Животът е непрекъснат, затова и общението ни с Бога трябва да бъде непреривно – и когато сме будни, и когато спим.

*

Понякога молитвата на един човек е в състояние да донесе благо на хиляди хора. Молитвата на един човек е в състояние да премахне хиляди нещастия.

*

И тъй, помнете следната истина: няма по-велико не­що в живота на човека от молитвата. Каквото друго да ви казват хората, не забравяйте значението и необходи­мостта от молитвата, от общението с Бога. Нито знанието, нито любовта, нито мъдростта на Земята са в състояние да се сравнят с молитвата, с общението на човека с Първата Причина.

*

Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертвува нещо от себе си, и каквото обещае, трябва да го изпълни.

Каквато жертва намисли да направи, той трябва да я даде. Няма случай в света, човек да е изпълнил обе­щанието си, което е дал пред Бога, и да не е получил отговор на молитвите си.

*

Когато някой пророк предскаже нещо, което впослед­ствие не се сбъдва, това показва, че тия хора, на които е предсказано това нещо, са се молили много и като отговор на тяхната молитва Бог е отменил присъдата.

*

Молитвите на хората са необходими за сваляне на висши енергии от невидимия свят. Тези енергии се из­ползуват за развитието на цялото човечество.

*

Молитвата има смисъл само тогава, когато излиза от дълбочината на душата. Тя не търпи никакви правила и никакви ограничения.

*

Казвате: „Не можем ли да се молим в църква, вкъщи някъде или на улицата?" Не можеш. Ще се молиш само в скришната си стаичка. Не можеш да се молиш нито в църква, нито вкъщи, нито на улицата. Скришната ста­ичка е вътре в тебе. Бог е определил това място със закон, който има отношение към бъдещето, което е светло и велико. Казано е просто и ясно: „Влез в скришната си стаичка, дето човешки крак не е стъпвал". Там само ангелите живеят. И като влезеш вътре, помоли се Отцу твоему, Който вижда в тайно. Като влезеш в тая стаичка, ще разбереш какво нещо е Бог..

*

Когато се молите, никой не трябва да подозира това. Никой не трябва да знае как и кога се молите. Щом всички те виждат, че се молиш, това вече не е молитва, това е тщеславие.

*

Искате ли да научите някой човек да се моли на Бога, заведете го в една плодна градина, спрете се при някое дърво с увиснали на него плодове и кажете: „Дигни ръ­цете си нагоре да си откъснеш един хубав зрял плод!" Щом вдигне ръцете си нагоре, вие ще му кажете: „Ето, така трябва да се моли човек".

*

Молете се с думи, които имат само едно значение. Такива думи са мощни. Във време на молитва ръково­дете се отвътре. Освен известните молитви, обръщайте се към Бога и със свои думи. Употребявайте онези думи и онзи език, които отвътре ви се диктуват. Механическата молитва не се чувствува. Всяка молитва трябва да се преживява. Молитва, отправена без Любов, светлина и свобода, няма крила. Тя не може да отиде при Бога и остава без смисъл.

*

Всякога, когато завършвате молитвата си, накрая каз­вайте следната заключителна формула: „Господи, всич­ко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа". Ще ви дам едно правило: след всяка молитва оставайте известно време в мълчание, за да възприемете каква благословия ще ви даде Бог.

*

Когато се моли, човек трябва да забрави всичко около себе си и да стане невидим. Целият свят трябва да из­чезне пред очите му. Това значи молитва.

Беинса Дуно

Десетте Божи заповеди

(Изх. 200:3 – 17)

1. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен Мене.

2. Не ся прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

4. Помни съботния ден, за да го осветиш; шест дни работи и върши (в тях) всичките си работи, а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог.

5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята.

6. Не убивай нито човека, нито животните, нито птиците.

7. Не прелюбодействувай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, ни вола му, ни осела му – нищо, което е на ближния ти.

Вразуми ме, Господи, за да се науча на твоите за­поведи (1)

Амин

(Евангелието)

Деяние на Любовта

Вседобри Боже, безконечна доброта, обичам Те от все сърце и душа и повече от всяка твар, защото Си безк­райно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ и във всич­ко достоен за обич.

От всеотдайна Любов към Тебе обичам и ближния си по дух, както сам себе си, и му прощавам от сърце, а на „външните" (невярващите) по примера на апостол Па­вел, моля Те, да им въздадеш според заслугите.(2).

Амин

Господнята молитва „Отче наш"

Отче наш, Който си на небесата, да се освети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на небето, така и на земята; хлябът наш насъщен, който ни Го даваш всеки ден, дай ни го и днес; и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и когато сме в изкушение, избави ни от лу­кавия, защото е Твое Царството и Силата и Славата във вековете. (3)

Амин

Молитва на Дейл Карнеги

Господи Исусе Христе, коленопреклонно три неща искам от Тебе: дари ме със спокойствие да приемам нещата, които не мога да променя, със смелост – да променям нещата, които мога, и с мъдрост — да разбера разликата между двете. (4)

Амин

Молитва на Тома Кемпийски

На Тебе, Господи Боже мой, аз възлагам всичката си надежда и подкрепа, в Твоето сърце слагам своите мъки и тъги.

Няма приятели, които биха могли да ми принесат полза, няма покровители, които да ми-дойдат на помощ, нито мъдреци да ми дадат полезен съвет, нито книга да ме утеши, нито скъпо съкровище да ме откупи, нито скрито място да ми даде убежище, ако Ти сам не благоволиш да ме гледаш, да ми помогнеш, да ме подкрепяш, утешаваш, наставляваш и да ме вземеш под своя закрила. (5)

Амин

Санскритска молитва

Господа Боже мой, на Теб принасям в жертва себе си и моля милост: бъди към мен добър и снизходителен като баща към сина си, като приятел към приятеля си, като възлюбен към възлюбена. В доказателство на лю­бовта ‘Ти към мен дай ми сила да прощавам и повече нищо не ми трябва. (6)

Амин

Молитва, дадена от небето на Учителя

Господи, Боже мой, направи ме да видя Твоето лице.

Развесели ме заради името Си.

Благослови ме заради милостта Си.

Освети ме заради духа Си.

Въздигни ме заради словото Си.

Помогни ми заради обещанието Си.

Ръководи ме заради истината Си.

Крепи ме заради правдата Си.

И бъди Ти благословен всякога, защото Си благ и истинен към всички! (7)

Амин

Връзка с Учителя

За целта мислено Го извикваме с думите: Учителю мили, моля Ти се, вслушай се в зова ми, защото пристъпвам към утринната (вечерната) си мо­литва, която я правя добросърдечно, от все сърце и душа, с пълна вяра, любов и упование в Господа Исуса Христа, единствената в живота ни духовна канара (с недосегаемия й връх), крепост, прибежище, защита и спасение и Комуто служа ревностно и всеотдайно с Дух, Истина, душевна чистота, непорочност, безкористие, славословие и разумно мълчание, с внедряване в ду­шата и сърцето си на Божествения мир, Любов и хармония с тихия глас на Абсолютното (Което винаги го­вори на душата ни) и святост с всичко живо по света, без което никоя душа няма да види Господа Исуса Христа в Неговата слава и величие.

Моля Те, Учителю, вслушай се в молитвата ми и ако я намериш слаба по отношение на съсредоточени-ето и преживяването й, подсили я по начин, какъвто Ти намериш за добре, и с мълниеносната бързина на мисъл-форма препрати я към „Свещения Триъгълник", отдето прозира окото на благословения ни небесен Ба­ща Ава Отче, за да възлезе молбата ми пред Неговото Лице, да дойде Духът Му на Любовта и да обгърне нашия дух в своите обятия, и да се внедри словото Му в нашите сърца поради Любовта Му, с която ни е възлюбил.

Амин

МОЛИТВИ ЗА ВСЕКИ ДЕН ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

НЕДЕЛЯ

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Мото (начало на молитвата)

а) Първа благодарствена молитва

Господи, Боже на Любовта, благодаря Ти от все сърце и душа за живота, който си ми дал. Благодаря ти за хубавите мисли, думи, желания, чувства, постъпки и дейност, които си ми дал: да помагам на ближните ми по дух, а също и на „външните" (невярващите) с добрите си дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание (без всякакви критики, осъждания и отмъ­щения). (8)

Амин

б) Молитва за спасение от грехове

Господи Исусе Христе, аз съм дошъл на земята по Твоята Воля, да нося Доброто, Любовта, Мъдростта и Правдата и същевременно да възприема от Светото Писание Доброто, Любовта, Мъдростта и Правдата, за­щото То ни е дадено от Бога за наставление, та чрез търпението, утешението и славословието, подкрепено с разумното ни мълчание, да имаме надежда за спасе­ние от безчислените ни грехове, беззакония и чрез по­каянието да получим и помилването ни. (9)

Амин

2. Бог е Любов вечна и безгранична

Благодарим Ти, Господи Боже наш, че си ни създал с тази съвършена Любов, с дух, душа и живот, за да се радваме на всички прояви.

Ние ще изучим законите на живата и разумна при­рода, за да открием Тебе в нас и да Те изявим пред человеците с добрите си дела, пропити с истинска ми­лост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание, за да се върнем при Тебе душевно чисти и святи и се слеем с Твоята Божествена светлина, която е седем пъти по-силна от слънчевата и е огън пояждащ за Твоите и нашите врагове.

Благодарим Ти за живота, здравето и благата, ко­ито Си ни дал и даваш. Крепи ни винаги с тях, докле завършим святото Ти дело и мисията си на земята за слава Твоя. (10)

Амин

3. Молитва за опознаване безкрайното вели­чие на небесния ни Баща Ава Отче, Твореца на Вселената и Бог на Боговете, чрез които Той я управлява

Господи Боже Исусе Христе, Единородни Сине Бо­жи (и то отпреди създаването на всяка твар), моля Те с пълна вяра – без всякакво отклонение, двоумение и съмнение – просвети ума ми чрез Духа Свети на бла­годатта и светостта с Твоята Премъдрост, за да позная нашия небесен Баща – Ава Отче – Царят на вековете и избраните Му светии, и ме надари с разум и страх Божи и с Твоята благодат за помощ във време на нуж­да, за да имам в сърцето и душата си мир с Бога Отца и да Му служа благоприятно с милост, правда и хваления, като се обхождам с ближните ми по дух и с „външните" благоразумно, с Любов и мъдрост, и гово­ренето ми с тях да бъде винаги придружено с благодат и подправено със сол (сиреч с разум, знание и разсъж­дение), за да дам и на простите остроумие и да зная как трябва да отговарям всекиму за Слава Божия, защото е превелико и страшно Името Му, което е и огън по­яждащ за враговете Му.

Изпълни също и сърцето ми с всяка премъдрост, откровение и духовно разумение, за да се утвърди крепко във вътрешния ми человек Духа Свети на Истината (моят истински ръководител, утешител и вътрешното ми “Аз”) и чрез Него да позная Божията воля във всяка премъдрост, откровение и духовно разумение, за да се наслаждавам от Божия закон на Любовта.

И проводи чрез Духа свети на Мъдростта виделината си, за да светне заедно с нея на главата ми и моя светилник пред человеците, за да видят добрите ми дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание и чрез тях да прославя нашия небесен Баща Ава Отче, който е на небесата, защото Славата Божия изгря върху мене, новородения духом младенец, върху който се изобрази Духът Христов, чрез духовната баня на Светия Божи Дух. (11)

Амин

4. Господнята молитва „Отче наш" (3)

5. Добрата молитва

Пази тази молитва като зеницата на окото си, всеки ден се обръщай към Бога с тази молитва, защото тя е продиктувана от Духа Светаго.

Беинса Дуно

Господи Боже наш, благи и небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, изпро­води ни Твоя Дух Свети на Истината да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

Научи ни да правим Твоята Воля, да освещаваме Твоето пресвято Име и да Те славословим винаги.

Осветявай духа ни, просвещавай сърцето и ума ни да пазим Твоите заповеди и повеления.

Вдъхвай в нас с присъствието на Духа Свети на Истината чистите си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.

Живота ни, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближния по дух, Ти благославяй.

Помагай ни и ни съдействувай да растем духовно във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.

Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето пресвято Име, да е за успеха на Царството Ти на земята.

Храни душите ни с небесния хляб на Твоето Слово на Истината и ни укрепявай със Силата Си да успя­ваме в живота си.

Като ни даваш всичките Твои благословения, при­ложи и Любовта си да ни е вечен закон, защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата завинаги. (12)

Амин

6. Молитва за придобиване свещената чистота

Господи Боже наш, на всичката Божествена пълно­та (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание) на жи­вота ни. Ние застанахме пред виделината на Твоето лице, според великата Твоя милост, която носи светли­ната на Твоето Лице – дар на нашите души. Ние очис­тихме устата си с помощта на Духа Свети на Силите от слова празни, гнили и лукави: пропити с алчност, беззаконие, гордост, грубост, егоизъм, жестокост, за­вист, злоба, злопаметност, злословие, корист, коварст­во, лъст, мъст, лицемерие, лъжа, мошеничество, одумване, проклятия, разврат, омраза, отмъщение и сквер­нословие, и славата Ти изпълни говора ни и ние Те благославяме, славим, хвалим и величаем непрестан­но. Благият Ти Дух Свети на Истината очисти сърцата ни и ние възпяваме Твоето пресвято Име и приемаме великата радост, която То внася в живота ни. А Твоят Дух Свети на Мъдростта очисти умовете ни и в нас се зароди непреодолимо желание да работим за славата на Твоето Пресвято Име, като носим великите Ти мис­ли по целия свят и работим за въдворяване на Великите Ти принципи на Любовта, Мъдростта и Истината, за прославяне Името Ти пресвято на земята. Очистил Си душите ни и в нас се зароди светото желание да работим за вечността (в която Ти обитаваш) и за бла­гото на нашите домашни и ближни по дух, и за доброто на нашите души, заради превеликата Ти милост, която само в Тебе обитава. Благослови ни, просвети ни и ни повдигни духовно.

Укрепи, възроди и изпълни нашите души с благия Си Дух Свети на Истината, за да Ти служим всякога с радост и веселие и да носим образа на Любовта Ти, Светлината на Истината Ти, съзвучието на Мъдростта Ти и Чистотата на Твоята Правда. (13)

Амин

7. Втора благодарствена молитва

Господи Боже на Любовта, ние, Твоите верни чада, Те призоваваме в Твоята Милост и приемаме с благо­дарност плътските страдания, изпитания и изкушения, които ежедневно ни изпращаш за уякчаване на нашия дух и които за нас са награда, и винаги Ти благодарим за тях, защото е казано в Евангелието: „Страдащият с плътта си престава да греши"; следователно чрез тях Ти ни доближаваш до Себе Си. Ние, като верни и добри Твои чада, без колебание и двоумение ще изпълним Твоята блага Воля чрез добри дела пред человеците, за да осветим името Ти пресвято на земята с милост, правда, без користни славословия и разумно мълча­ние.

Затова изпрати ни Твоя Дух Свети на Истината, за да внесе в нашите сърца, души и умове плода на Лю­бовта, Благостта на Мира и на Радостта – основанията на Твоето превелико дълго търпение и милосърдие. Дарувай ни дара на Вярата, Любовта, Надеждата, Кро­тостта и Въздържанието. Благослови ни, както си ни благославял винаги. Направи Името Ти пресвято нам мило на душите ни и въдвори Царството Си на земята в Сила, Правда, Мир и Радост в Духа Святаго. Храни душите ни с небесния хляб на Твоето Слово на Исти­ната и вечния живот, за да укрепнат в нас всичките Твои безценни добродетели, пропити с благочестие, смиреномъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, въздържание, твърдост, безкористие, тър­пение, разумно мълчание и славословие.

Нека Твоите Светли Духове на Обичта, Вярата, На­деждата, Кротостта и Въздържанието да пребъдат в нас всякога заедно с Тебе, Единаго Господа на Великата жертва – Христос.

Благодарим Ти, Господи, от все сърце и душа за най-великото благо – живота, който си ни дал, Ти си наша проявена Любов. (14)

Амин

8. Трета благодарствена молитва

Господи Боже на Любовта, благодаря Ти от все сър­це и душа за най-великата земна награда, с която си ме удостоил – да приемеш мен (най-недостойния и многогрешен, беден и низш духом раб Твой) за Твой верен и искрен слуга и ученик на приложението Христово. Ние, като верни и добри Твои чада, без колебание и двоумение ще изпълним Твоята блага Воля чрез добри дела пред человеците, за да осветим Името Ти пресвя­то на земята в милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание.

Благослови ни Господи Боже, както винаги Си ни благославял с Пресвятото Си Име, нам мило на души­те, пази ни и въдвори на земята Царството Си в сила, правда, мир и радост в Духа Светаго сега и през всич­ките векове на бъдещето. (15)

Амин

9. Молитва към Господа Бога на Силите против невидимите и видимите ни врагове

Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Вели­чието, моля Те от все сърце и душа, разпръсни всички лоши помисли и желания на нашите невидими и ви­дими врагове (изброяват се имената им) и на всичкото съдружие, което е с тях, й на всички други тъмни сили, които искат да спрат Твоето свято дело на земята.

Разбий козните им и въздай им според заслугите, като временно ги смразиш и жестоко поразиш като врагове на Истината, за да онемеят лъжливите им ус­та, които против праведниците Ти говорят и им правят зло с гордост и презрение.

Да бъде, Господи Боже, както си казал: „Мое е от­мъщението и мъздовъздаянието". Да се прослави Име­то Ти пресвято, Господи Боже, на земята и да Те поз­наят всички, че Ти си Единият Истински Господ Бог и Спасител на Божествения мир през Исуса Христа.

Благослови всички, които Те познават и Ти служат с Дух, Истина и душевна чистота. Твоята бащинска десница на охрана и покровителство да бъде над всич­ки ония, които се подвизават в Твоето пресвято Име.

Да се изпълни, Господи Божи, Волята Ти (във всяка Премъдрост, Откровение и духовно разумение) н да се въдвори Царството Ти на земята в Сила, Правда, Мир и Радост в Духа Светаго сега и през всичките векове на бъдещето. (16)

Амин

10. Молитва против черномагьосниците

Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Вели­чието, само в Тебе е моето упование и надежда, защото Ти си нашето прибежище и сила, при това винаги из­питан помощник при всяко постигнало ни зло или на­паст от черна магия.

Моля Ти се, Господи, от все сърце и душа, отговори на Моето разкаяно сърце и на смирената ми молитва против тези черномагьосници – изчадия на ада, които живеят на земята от Твоите блага и се покланят на Твоя и наш смъртен враг Сатаната (изброяват се име­ната им, ако не са известни, казва се: „Ти ги знаеш кои са").

Ти, Господи Божи, си безкрайно добър, Всемилостив, Всемилосърден, Всепрощаващ, Всевластен, Всез­наещ, Всемъдър и Всемогъщ и затова без Твоята воля нищо не става.

Ти си Творецът на нощта и деня и затова Ти се моля от все сърце и душа, съкруши тези изчадия на ада (в които няма нищо човешко) и развали направените ни от тях магии, заедно с благословението на най-велики­те Ти и Светли небесни Духове: Адонай, Елохим, Йе­хова, Рин-ин, Тинк, Гоанда Съотинг, Васена, Хамовасена, Въспора, Местадие, Роада, Куста, Васфора и Колафие, освободи ни завинаги от тези алчни и жестоки черномагьосници с техните съдружници, като ги изко­рениш от земята на живите с огнения Си меч, защото са врагове на човеците и на Истината. Още веднъж Ти се молим, Господи на Силите, направи това, за да се изпълни Волята Ти и думите Ти: който нож вади, от нож умира, и който копае гроб другиму, сам пада в него, за да не тържествуват черномагьосниците над Твоите смирени и праведни чада. (17)

Амин

(Тази молитва се чете само при направена магия. В тежки случаи към нея може да се прибавят и молит­ви от „Формули-молитви против черна магия.)

11. Свободно молене

а) Молим Те, Господи Боже на Любовта, Ти ни съ­действувай да се въдвори Божественият мир, любов и хармония с тихия глас на Абсолютното в сърцата и душите на вярващите и в домовете на братята и сес­трите от духовната верига и кръжоците в България, а така също и в моя дом, за да Те прославя с плодовете на моята душа и живот, които ще принеса като жертва за Христа в милост, правда и славословие пред человецнте.

Амин

б) Господи Боже на Любовта, излей великата Си благодат и милост над нас и ни съдействувай да започ­нем светия и морално чист живот, за да привлечем и дадем прием на Светлите Ти духове от чина на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието да се вселят в нас, като съзнателно слушаме техните гласо­ве, за да извършим благата Ти Воля на земята като работници на Твоята Света нива на Доброто за идва­нето на Царството Ти Божие на земята.

Амин

в) Господи Боже на Любовта, молим Ти се от все сърце и душа, изпрати Архангелските Си сили и Свет­лите духове (от чина на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието върху нас и нашите домо­ве), с които да работим за въдворяване на великите Ти принципи на Любовта, Мъдростта и Истината за прославление пресвятото Ти Име Божие на земята.

Запази ни от нашите невидими и видими врагове, за да можем да Ти служим и да изпълним Твоята Света воля чрез добри дела пред человеците.

Амин

г) Помогни ни, Господи Боже на Любовта, да можем чрез себепознанието си като дух и душа, а не тяло (първата и най-велика цел на живота ни), да оценим онова висше състояние и възможности на нашия дух.

Ние виждаме как ръката на Твореца е посегнала между многото и милостиво ни е привлякла и отвела, за да ни постави като ново начало, нов морал (който иска от нас всеотдайно да обичаме Бога и да говорим Истината).

Научи ни да пазим интересите на Висшия Проми­съл към нас, за да се познават замислите на Божия дух и на Висшите същества и бъдем ученици на приложе­нието. Да прилагаме Светостта на Божественото, мора­ла на Божественото и замисъла на Божественото. Да сме образ на Божията Любов (която носи изобилния и пълен живот на свръхсъзнание, съзнание и подсъзна­ние) съзвучие на Божията Мъдрост (която носи светли­на и храна на нашия ум) и вестителя на Божията Истина (която носи пълната свобода на нашата душа) и се слеем с Божията светлина, която е седем пъти по-силна от слънчевата и е огън пояждащ за враговете Божи. (18)

Амин

12. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта – Ава Отче

(Първи псалом, съставен по псалмите на пророк Давид)

Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта – Ава Отче, и то най-малко седем пъти в денонощието, и не забравяй всичките Му безкрайни благодеяния, милости и щедрости, защото Той е, Който прощава всич­ките ни беззакония и грехове, и затова докле си жива, пей Му и изпълнявай всеки ден дадените Му обеща­ния.

Благославяйте Господа Бога всички Архангели и Светли Духове на Обичта, Вярата, Надеждата, Кро­тостта и Въздържанието, заедно с ангелите и всички пробудени човешки души, които изпълняват Неговата пресвята Воля и познават Неговите безкрайни и превелики дела и всички места на Неговото Владичество.

Господи Боже мой! Ти дивно Си велик, Ти Си обле­чен със слава и величие и си осиян със собствената Си Божествена светлина, която е седем пъти по-силна от слънчевата. Ти твориш с Твоите Архангели и Светли Духове и с Твоите небесни служители, които, въоръже­ни с огнени мечове, са огън пояждащ за враговете Ти. Пейте на Господа Бога, благославяйте Името Му пресвято и Неговото спасение.

Не забравяйте и всичките Му безкрайни благодея­ния, милости и щедрости, защото Той е, Който ни на­лага всеки ден бреме, но Той ни и спасява и ни про­щава всичките беззакония и грехове и изцелява всич­ките ни болести и ни венчава със Своите милости и щедрости.

Благославяй, душа моя, Господа Бога, защото Той е нашата духовна канара, с недостижимия си връх -Христос, прибежище, избавител и щит наш и на Него се надяваме.

Той е, Който чува гласа на нашата молитва, вразу­мява ни и ни дава да живеем в безопасност.

Жив е Господ Бог и благословен като наш застъп­ник, затова всеки ден ще Те благославяме, Боже наш и Цар наш, и ще благославяме Името Ти пресвято в нашите души.

Благословен си Ти, Господи Боже наш, благослове­но е и Твоето пресвято Име во веки в нашите души, благословени са и Твоите праведни и светли Пътеки на Мъдростта, Истината и живота вечен; освен Тебе, Ава Отче, няма друг Бог, ти си само Един — Вечният Бог, знаен през всичките векове.

Благослови, Господи Боже, и умножи стократно то­ва, което се поднася от Твоето пресвято Име, и благос­лови и нас, Твоите верни чада, дай ни живот, здраве, светлина и знание да вършим Твоята пресвята Воля чрез добри дела пред человеците, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание, за да осветим Името Ти пресвято на земята, и приеми нашата благодарителна благословия. (19)

Амин

13. Формула-молитва

Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име, Милост и Правда и ме подкрепи да Ти служа с радост и веселие през всичките дни на моя живот за проявената Ти Любов към нас, грешните Ти чада. (20)

Амин

(Казва се три пъти поред.)

14. Формула-молитва

За Бога, за Когото аз живея, всичко мога да направя. (21)

Амин

(Дръжте тази мисъл постоянно в ума си. Само така ще видите Божественото.)

15. Молитва преди закуска, обед и вечеря

а) Господнята молитва „Отче наш" (3)

б) Молитва-формула

Само Божията Любов носи изобилния и пълен живот. (22)

(Казва се три пъти поред.)

Амин

16. Молитва след закуска, обед и вечеря

Благодарим Ти, Господи Боже, задето ни милваш и храниш от Твоите изобилни дарове по Твоята благодат и човеколюбив. (23)

Амин

17. Молитва преди започване на всяка работа.

Моля Те, Господи, изпрати Твоята милост и бла­гословение върху нашите работи и Ги придружавай с помощ, та винаги всяка наша работа да започва и свършва благоугодно за Тебе. (24)

Амин

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Първа молитва към Господа Исуса Христа за спокоен сън

Господи Исусе Христе, като благ и човеколюбив прости ми всичко, което през този ден съгреших с мисли, думи п дела. Дай ми тих и спокоен сън. Изпрати ми Твоя Дух Свети на Силата да ме закриля и пази от всяко зло.

Защото Ти си пазител на нашите души и тела и Тебе прославяме с Отца и Светаго Божия Духа сега и вся­кога и во веки веков. (25)

Амин

2. Господи Боже на Силите, изпрати ми Твоя Дух Свети на Силите и освети стаята ми със Свет­лината си и Силата на Твоя Дух Свети, за да обгради леглото ми с огнения кръг на Твоята Любов, за да бъдат стаята ми и леглото ми и целият ми дом осво­бодени от зли влияния.

Искам, Господи Боже, да приемеш духа ми в Небес­ната Ти школа на Великото Бяло братство, за да се уча, да се моля и да работя. Стори, Господи Боже, всичко това, за да се прослави Твоето Име и името на люби­мия ми Учител.

Благи Господи Боже, само на Тебе се осланяме и само на Тебе предавам духа, душата и тялото си, за да се опазя чист и свят за Твоята Слава.

Мили и благи, Господи Боже, и Ти, Учителю – Спасителю, опазете ме жив и здрав, за да живея за Тебе, Господи Боже, като нося Твоето Слово на истината навред. (26)

Амин

(Тази молитва да се чете през вечер)

3. Слава на Тебе, Господи Боже наш, който Си ни показал Светлината на Истината, Мъдростта и жи­вота вечен.

Слава на всички Архангели Божи от чина на Херувими, Серафими, Престоли, Господства, Сили, Власти и Началства и на Светлите ти Духове от чина на Обич­та, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието и също и на всички напреднали ангелски и човешки ду­ши (сиреч чада Божии), чрез които Господ Исус Хрис­тос, с помощта на Великия Космичен Человек, ръково­ди функциите на Всемира за слава Божия. (27)

Амин

(Ако стаята и леглото на молещия са обекти на нападения от страна на тъмни и нечисти духове, тогава да използува дадените формули за ограждане стаята и леглото му.)

4. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство

Господ Бог на Любовта ме обича и аз Го обичам. Бог е безграничен и в Неговата Любов никакво съмнение няма. Ще бъда горе, защото Господ Бог е казал и Не­говата дума на две не става, за да се уча, моля, работя за славата на Ава Отче и Света Троица. (28)

Амин

5. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

6. За Бога, за Когото аз живея (21)

7. Психично чистене

То се прави всяка вечер от ученика преди заспиване. За целта той обръща ума си към Великата Любов и прави преглед на всичко извършено от него през целия ден (с мисли, думи, постъпки и дела), поставя всички противоречия на мястото им, възстановява пъ­лен мир и тишина в душата си, за да заспи като ново­родено.

ПОНЕДЕЛНИК

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта, от все сърце и душа, че съм останал и днес жив и здрав, за да свърша работата и мисията си, която Си ми въз­ложил за Слава Твоя: да помагам на ближните ми по дух и на „външните" с добрите си дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание (без всякакви крити­ки, осъждания и отмъщения).

Очисти ме, Господи, от лоши мисли, думи, желания, чувства, постъпки и дела и благослови душата ми.

Благодарим Ти, Господи Боже, за голямата благо­дат, която имаш към нас, грешните Ти чада.

Ние Те познаваме, че си безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен, всез­наещ, всемъдър и всемогъщ, защото на Тебе по дос­тойнство принадлежи Царството и Силата, и Славата, и без Твоята Воля нищо не става.

Благодарим Ти за всичко, което Си ни дал и Си ни научил.(29)

Амин

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Молитва за Светлия път на Мъдростта, Истината и живота вечен

Господи Боже, Спасителю наш, на всяка Сила и Крепост, на всяка Истина и Любов, на всяко държавие и власт, извор на всички добрини в живота ни, изпро­води ни благия Си Дух Свети на Истината да ни ръ­ководи и крепи в Пътя на Вечния Живот: да ни оза­рява сърцата, да ни просвещава умовете, да ни дава сила и живот да струваме добрата Ти Воля.

Прости прегрешенията ни, които изповядваме пред Тебе. Те ни отдалечиха от Твоята бащинска Любов. Изличи ги от „Книгата на Твоите възпоминания" и ни дарувай мира на Твоя Дух.

Направи сега да просветне лицето Ти върху нас, да сме образ на Твоята Любов, вестители на Твоята Ис­тина, съзвучие на Твоята Мъдрост, служители на Тво­ята Правда, носители на Твоето Слово на Истината и вечния живот и изпълнители на Твоята пресвята Во­ля.

Благослови верните си чада от тоя народ (които са с праведни и чисти души) и между които живеем: бла­гослови нашите духовни братя и сестри, с които се под­визаваме; благослови всички майки и бащи, които вър­шат Волята Ти. Чуй гласа на всички страдащи по ли­цето на земята и ги благослови.

Благословен е Учителя ни, който ни води в тоя Светъл Път. Благословен Си Ти, Господи Боже наш, благословено е и Твоето пресвято Име во веки веков, защото Ти Си Пътят на Мъдростта, Истината и живота вечен; освен Тебе няма друг Бог, Ти си само Един. (30)

Амин

4. Молитва на Христовия ученик („Добрият път")

Господи на Светлината, на всичката вътрешна пъл­нота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание) и благост на живота, за които моят Учител винаги ни е говорил, изяви ни се тъй, както Ти благоволиш, както на Тебе е угодно. Аз съм готов да изпълня Твоята Воля без никакво отклонение, без никакво двоумение и без никакво съмнение. Аз ще бъда тъй верен и истинен, Господи, както Ти си верен и истинен, заради името на моя Учител, чрез когото Си говорил на моята душа, за да се радвам винаги в присъствието на Твоето Слово н в изявлението на Твоя велик и Свят Дух на Исти­ната. И да бъда винаги като малките деца на Твоето Царство небесно: послушен, прилежен, постоянен, тър­пелив и доволен в безграничната Твоя Любов, която Ти показваш към всички слаби и немощни, които тър­сят Пътя на Твоята вечна Светлина, в която Ти оби­таваш.

Моля Те, Господи, озарявай ни и да не се отдале­чава присъствието на благия ти Дух Свети на Любовта от моята душа, от моето сърце, от моя ум, от моята воля.

Да бъда, Господи, образ на Твоята Любов, вестител на Твоята Истина, съзвучие на Твоята Мъдрост, слу­жител на Твоята Правда, носител на Твоето Слово на Истината и вечния живот и изпълнител на Твоята Во­ля; да правя всичко, което е на Теб угодно, да се всели Твоят Дух Свети на Истината в моята душа и сърце и чрез неговото присъствие да се радвам на Твоята Свет­лина (която е седем пъти по-силна от слънчевата) за­ради името на моя Учител, с което си знаен в света. (31)

Амин

5. Молитва на пророк Мойсей

Велики и чудни са делата ти, Господи Боже Вседържителю, праведни, истински и светли са Твоите Пъте­ки, Цар на избраните лично от Тебе светии. Кой няма да има страх от Тебе, Господи, и няма да прославя Името Ти пресвято, защото Ти Един Си свят и затова блажените чада Божии от всички народи (с праведни и чисти души, които предано пазят Твоята Истина) ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе и ще застанат от дясната Ти страна, за да вземат своето място в Царството Ти небесно, за да Ти служат с радост и веселие за проявената Ти Любов към нас, Боже, и то през всич­ките векове на бъдещето, защото се откриха Твоите праведни съдилища. (32)

Амин

6. Молитва за избраните лично от Господа Бо­га светии

Господи Боже, благослови тоя народ чрез избраните лично от Теб светии (които са с чисти и праведни души и предано пазят Твоята Истина), укрепи го, повдигни го, дай му мъжество, укрепи духа му, дай му вяра и надежда в Теб да се съвземе и да Те слави през всич­ките векове на бъдещето. Стори, Господи Боже наш, това заради Превеликото Си Име, с което Си знаен през всичките векове. Направи да се освети пресвятото Ти Име от верните ти чада Божи и от всичките народи (които са с чисти и праведни души) и да знаят, че Ти Си само Един, в Когото няма измяна и Който си вся­кога силен да помагаш и да избавяш.

Разпръсни враговете ни, Господи Боже, от Лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помог­неш да противостоим на лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето Свято дело на земята. Ти, Господи Боже, сега сам действувай с крепката Си ръка. Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез което пресвято Име Ти си благоволил да Те призова­ваме. (33)

Амин

7. Молитва за активно непротивене на злото (ненасилие над враговете ни)

(Съставена по псалмите на пророк Давид)

Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Вели­чието, Който Си казал: „Мое е отмъщението и мъздовъздаянието", с което Си оказал най-голямата Си благодат на верните Ти чада Божии, като Си взел върху Себе Си всичките им грижи, изпитания и изкушения които не са по силите им) и с това Си ги предпазил от нови беззакония и грехове. Ти Си Божият съдник на земята, сиреч на тайните дела на човеците, скрити в мрака, и ще разкриеш сърдечните им намерения, за­щото Си истинският Спасител на Света в лицето на Господа Исуса Христа.

Затова послушай ни в скръбния ни ден и стани вместо нас – верните на „закона за активното непротивене на злото", и въздай според заслугите на Твоите н наши врагове: алчни и жестоки беззаконници, гор­деливци, грубияни, егоисти, измамници, изроди, инт­риганти, комарджии, користолюбци, крадци, лъжци, ли­цемери, лихвари, лъстеци, мошеници, паразити, педе­расти, побойници, пияници, плагиати, подлеци, рушветчии, развратници, скотоложци, пияници, хулигани, шантажисти, чародейци, черномагьосници, мъчители и убийци на хора и животни и тем подобни престъпни­ци – служители на дявола и измет на земята.

Господи Исусе Христе, Ти знаеш, че гореизброените нечестивци, заедно с техните съдружници, видими и невидими, тъмни и нечисти сили на ада, искат да спрат Твоето Свято Дело на земята и затова не тачат зако­ните Ти (изброяват се имената им).

Разбий козните им, Господи, и им въздай според заслугите, като временно ги смразиш и жестоко пора­зиш, за да онемеят лъжливите им уста, които против праведниците Ти говорят и им правят зло с гордост и презрение. Защото ние знаем, че лицето Ти е обърнато към правещите ни зло, поради това е казано в Еван­гелието: „Открива се Божият гняв от Небето за всяко нечестив и човешка неправда, която потиска Истината и Правдата", и затова към Тебе, Господи, очите ни са насочени и на Тебе се надяваме – не отблъсквай души­те ни и разпръсни лошите помисли на тези изчадия на ада и нека да бъдат засрамени и справедливо поразени всичките Твои и наши врагове — знайни и незнайни; нека да потънат в мрака на_преизподнята и да се за­личи от земята паметта им, защото са злодеи.

Ние знаем, Господи, че Ти ненавиждаш всички не­честивци, които правят беззакония, и ги погубваш с огнения си меч. Нека, Господи, тези нечестивци се ула­вят в хитростите си, които са измислили за праведни­ците Ти. Нека трапезата да им бъде клопка, препънка и отплата и очите им да потъмнеят, за да не виждат кому да правят зло, и гръбнакът им да се прегърби, за да се пазят людете от тях, защото са врагове на Исти­ната и угнетяват душите на праведниците Ти.

Господи, направи това, за да се изпълни Волята Ти и Божият план за Царството Божие на земята в Сила, Правда, Мир и Радост в Духа Святаго и за да не тър­жествуват нечестивците над праведниците Ти.

Благослови Господи праведниците Си, а на блудни­те Ти синове и дъщери (които съзнателно вървят по кривите пътища на „външните – нечестивците" без же­лание за покаяние) въздай им според заслугите. (34)

Амин

(Тази молитва е съставена въз основа на Давидовите псалми 9, 33, 34, 39, 40, 53, 54, 68, 78, 88, 93, 108, 139 и 142 и по „Откровение на Святаго апостола Йоана Богослова", (гл. 18:6, 7, Трябва да се чете вина­ги, щом се случи нещастие с вас, включително и черна магия, или с вашия дом, или пък със семейството ви.)

8. Славославяй, душа моя, Господа Бога на Лю­бовта – Ава Отче

(Втори псалом, съставен по псалмите на пророк Давид)

Ще те славя, Господи Боже на Любовта, от цялото си сърце и душа и ще разгласявам всичките Ти безк­райни и превелики чудеса.

Ще се радвам и ще тържествувам за Теб и ще пея на Твоето пресвято Име, Всевишни. Защото е казано в Писанието: „Не нам, не нам, Господи Боже, но на Името Си пресвято дай слава", заради безкрайните Ти милости, благодеяния и щедрости, за които Те славославяме и величаем.

Ти, Господи Боже, Си моят щит пред мен, венец и слава в живота ми и винаги повдигаш главата ми.

Славя Те, Господи Боже, заради Твоята правда и за превеликите Ти и чудни дела, сътворени от Твоите ръце, и затова седем пъти на ден Те благославям и прославям за тях.

Славете Господа Бога, защото е преблаг, защото милосърдието и милостта Му са вечни и защото дивно ни е създал.

Аз ще славя пресвятото Име на моя Бог с песни и дела и ще Го превъзнасям, славославя и величая и това ще бъде благоугодно Богу повече, отколкото дру­гите жертви. Ще видят това страдащите и ще се зарад­ват, и ще се оживи сърцето на търсещите Бога, защото Господ Бог пази бедните и нищите духом – и не пренеб­регва затворниците Си.

Благо е да се слави Господ Бог и да се пее на Не­говото пресвято Име, да се пригласява сутрин милост­та и милосърдието Му, а Истината Му през нощта.

Славете Бога и Царя на Боговете – Ава Отче, за­щото с милостта Си е сътворил Вселената с нейните неизброими и превелики чудеса.

Славата и величието са пред лицето Му, силата и великолепието Му са в Неговото светилище.

Въздайте на Господа Бога на световете слава и чест.

Бъди превъзнесен, Боже, по-високо от небесата и над цялата Вселена да бъде Твоята слава, защото със Словото Си на Истината Ти си сътворил вековете и небесата (тъй че от невидимото е произошло видимото) и с Дъха на устата Си всичките небесни войнства и Вселената.

Славете най-великия наш Бог – Ава Отче, защото дава храна не само на човеците, но и на всичко живо по света и защото милостта и милосърдието Му са веч­ни.

Да Те славят вечно, Господи Боже, и всичките Ти чудни и превелики дела, и да. Те благославят Твоите Светии и верните Ти чада, и да проповядват славата на Твоето Царство Божие, и да разправят за Твоето всемогъщество и за преславното величие на Твоето Царство Божие.

Господи Боже наш! Колко е величествено Името Ти пресвято, което се простира по цялата Вселена и небе­сата Ти и затова само на Теб ще се надяват, Господи Боже, тези, които Те търсят.

Въздайте Господу Богу, чада Божии, въздайте сла­ва и чест на Името Му пресвято и Му се поклонете, защото е венец и слава в живота ни.

Радвайте се, светии и праведници, в Господа Бога, на вас е прилично да го славославите, хвалите и вели­чаете.

Да Те славим, хвалим и величаем, Господи Боже, защото ни е близко на сърцето Името Ти пресвято; това ни възвещават и Твоите превелики чудеса.

Славя Те, Господи Боже, защото ти ме чу и стана моето спасение и слава моя, крепост и сила моя и на­деждата ми е само в Тебе, Боже.

Превъзнасяйте Господа Бога нашего и Му се пок­ланяйте, защото е пресвят и превелик, като Любов веч­на и безгранична.

Разгласявайте, чада Божии, Неговата Слава, изя­вена в Духа на Неговото Слово на Истината през ве­ковете и Неговите безкрайни и превелики чудеса, за които Нему подобава слава, чест и поклонение во веки веков. (35)

Амин

9. Формули-молитви

Господи Боже наш, пази ме с пресвятото си Име (20)

За Бога, за Когото аз живея (21)

10. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

11. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

12. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Слава на Тебе, Който ни показа Светата Ис­тина, Мъдростта и живота вечен. (36)

Амин

2. Свят, свят Господ Саваот, изпълнил небе и земя с безкрайни и превелики чудеса, за които не нам Господи, не нам, но имени Твоему дай слава заради милостта Твоя, заради истината Твоя. (37)

Амин

3. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта – Ава Отче (19)

4. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмър­тни, помилуй нас грешните и недостойните раби Твои. (38)

Амин

(Всяка една се казва по три пъти.)

5. О, скрит живот

О, скрит живот, трептящ във всеки атом, о, скрита светлина, що светиш във всяка твар. Любов потайна, що обгръщаш всичко живо в едно. Дано всеки, който съзнава, че е едно с Теб, съзнае, че е едно и с всеки друг. (39)

Амин

6. Молитва за спокоен сън

Молим Ти се, Господи Боже на Любовта, посети жилището ми и отстрани от него всичките примки на видимите и невидимите ни врагове; нека Светлите Ти духове на Обичта, Вярата, Надеждата, Красотата и Въз­държанието обитават в него, за да ни опазят в тишина, и нека благословението Ти е всякога с нас чрез Господа Исуса Христа. (40)

Амин

7. Молитва за прогонване на тъмните и нечисти духове и бесове, и лошите хора, и за спокоен сън

Да възкръсне Господ Исус Христос в моето сърце и да се разпръснат Неговите и нашите врагове! Нека. бягат от лицето Му всички, които Го ненавиждат. Как­то изчезва димът, така и те да изчезнат. Както се топи восъкът, така Да погинат и бесовете от лицето на ония, които обичат Бога (осенява се със знака на светещия кръст Господен) и радостно извикват: радвай се, душа моя, че със силата на честен светещ и животворящ кръст Господен ти прогонваш бесовете, осветен със си­лата на Господа Исуса Христа, Който слезе в ада в него и унищожи силата на дявола и дарува на Тебе чрез Своя светещ, честен и животворящ кръст Господен си­лата да прогонваш сам всеки видим и невидим наш враг.

О, светещ и животворящ кръст Господен! Помагай ни заедно с благословиите на Света Дева Богородица и с всички светии во веки веков. (41)

Амин

8. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство (28)

9. Слава на Тебе, Който ни показа Светата Истина (36)

10. За Бога, за Когото аз живея (21)

ВТОРНИК

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Молитва към Светаго Духа Божи

(Чете се винаги в единствено число.)

Господи Боже мой, душата ми на Тебе уповава, пос­лушай молбата ми и дай внимание на молението ми. Повдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми.

Покажи на душата ми виделината на Твоето лице и подкрепи ме с присъствието на Твоя Дух Свети на Истината.

Господи Исусе Христе, да дойде Твоето Царство на земята, да възлезе Твоята Правда, да възсияе Твоята Истина, да се въдвори Твоята Любов и да се вселиш Ти, Господи Исусе Христе, Единородния Син на Бога Жи­вия, в моята душа чрез Духа Свети на Истината и да бъде слава на Господа Бога Отца, изявен в Духа на Своето Слово на Истината през всичките векове. (42)

Амин

4. Първа молитва за идването на Царството Божие на земята

Господи Боже наш, да възлезе молбата ми пред Твоето лице, да дойде Духът Ти на Любовта, да обгърне нашия дух и да пребъде Словото на Истината Ти в на­шите сърца поради Любовта Ти, с която Си ни възлюбил.

Благи небесен Баща Ава Отче!

Да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля, да се освети Твоето пресвято Име на земята; това е желанието на нашата душа, това е нуждата, която постоянно усе­щаме в тоя свят.

Велики Господи Боже на всяка Сила и Крепост! Зас­тани за делото Си, преклони сърцата на всички, които Си избрал да се назовават начатък на Твоята Слава и величие.

Благи Господи Боже наш, ръководи ни с милостивата Си ръка. Просвещавай ни, да не се отклоняваме от Сло­вото Ти, да не престъпваме закона Ти.

Води ни като добър Пастир при зелените пасбища на Царството Ти Божие и при живите извори на Светата Ти вода (та който е жаден, да дойде да пие даром от тази жива вода – Словото Божие) на вечния Ти Живот.

Един Ти Господ Бог и Спасител на света, знаен преди всичките векове на светлината; един в зарящата свет­лина на нашия живот; благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш нашия дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш нашия ум, да можем да Те славим на земята с плодовете на душата и живота си пред человеците, изразени в милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание сега и всякога. (43)

Амин

5. Втора молитва за идването на Царството Бо­жие на земята

Господи Боже на Любовта, пожелаваме с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила на духа да се прояви Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Правда и Божи­ите добродетели в сърцата, умовете и в живота на всич­ки добри люде, които вършат Волята Божия.

Да дойде Царството Ти Божие на земята във всич­ката негова вътрешна пълнота (на свръхсъзнание, съз­нание и подсъзнание) и благост на живота, както е горе на небето, така и долу на земята, и да изпълни сърцата на верните Ти чада Божи от всички народи на земята (които са с праведни и чисти души) и които предано пазят Божията Истина. (44)

Амин

6. Молитва към Господа Бога на Силите против невидимите и видимите ни врагове (16)

7. Въздай, душа моя, хвала и величие на Гос­пода Бога Ава Отче

(Трети псалом, съставен по псалмите на пророк Давид)

Хвалете и величайте пресвятото Име на нашия не­бесен Баща Ава Отче. Да бъде Името Му Пресвято благословено от сега и до веки веков.

Господ Бог е високо над всички народи и славата Му е над небесата.

Хвалете и величайте Господа Бога, защото добро нещо е да пеем хваление на нашия Бог, при това е приятно и богоугодно. Превелик е нашият Господ Бог и превелика е силата Му и разумът Му е безпределен. Той знае поименно милионите си звезди (галактики, слънца, планети, комети и пр.).

На Тебе, Господи Боже, ще пея хваление и нека всяко живо същество Те благославя и величае от века до века. Ще Те превъзнасям, Господи Боже, защото Ти Си ме издигнал и не Си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.

Господи Боже мой, извиках към Тебе, защото Ти изцеляваш съкрушените в сърце и премахваш скърби­те им. В Тебе, Господи Боже, няма измяна и Си винаги силен да ни помагаш и да ни избавяш.

Ти, Господи Боже, си извел и моята душа от Преизподнята и Си опазил живота ми измежду ония голе­ми грешници, които слизат в рова на Преизподнята.

Пейте Господу Богу светии, праведници и верни на Бога чада, които Го търсите, и възхвалявайте пресвя­тото Му Име, защото гневът Му е само за една минута, а благоволението Му е за цял живот: вечер може да влезе в дома ти плач да пренощува, а на сутринта иде радост.

Ще Те хваля и величая, Господи Боже мой, от всич­кото си сърце и ще славя пресвятото Ти Име вечно, защото е велика милостта Ти към мен; Ти ще избавиш душата ми от ада преизподен.

Господи Боже, ще възвестя хвала, и величие за Теб, защото Ти жертви не искаш – целият свят е Твой. За Тебе достатъчна жертва е съкрушеният дух със смире­ното сърце. На Теб са благоугодни само жертвите на милостта, правдата и хвалението.

С Господа Бога ще се хвали душата ми; смирените ще чуят това и ще се зарадват и ще им разкажа всич­ките Твои чудесни и превелики дела.

Нека Те хвалят и величаят, Господи Боже, небето и земята, океаните и моретата, реките и всичко, което се движи в тях и под тях. Според Името Ти, Господи Боже, и хвалата, и величието Ти до краищата на Все­лената. Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми ще Те хвалят и величаят вечно.

Ще Те хвалят и величаят, Господи Боже, и ония, които Те търсят, защото Царството Ти владее над на­родите. Пред Тебе ще се поклонят всички смъртни.

Ти си казал, Господи Боже: „Който Ми принася жер­тви на хвала и величие, той Ме прославя, а на онези, които си проправят Светлата й Праведната Пътека на Мъдростта, Истината и живота вечен, ще покажа спа­сението Си".

Хвалете и величайте Господа Бога в светилището Му, хвалете и величайте Го в небесния простор – дело на Силата Му, хвалете и величайте Го кой с какъвто дар и мисия има и желае.

Всичко, що диша по света, нека хвали и величае Господа Бога Ава Отче. Хвалете и величайте Го, защото никой не може да опише Неговото всемогъщество и да оповести всичката Му похвала, затова непрестанно ще Те хваля и величая, Господи Боже, во веки веков с думите на Светото Писание: „Свят, Свят, Господ Бог Ава Отче, изпълнил небо и земя с безкрайни и превелики чудеса", и на друго място: „Не нам, не нам, Господи, а на Името Ти пресвято е славата и величието Ти". (45)

Амин

8. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

(Казва се три пъти поред.)

9. За Бога, за Когото аз живея (21)

10. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

11. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

12. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Свят, Свят Господ Саваот (37)

2. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмърт­ни (38)

3. О, скрит живот (39)

4. Втора молитва към Господа Исуса Христа за спокоен сън

Вечни Боже, Царю на всяко създание, Който ме удостои да доживея до този час, прости ми беззакони­ята и греховете, които извърших днес с мисъл, думи и дела, и очисти, Господи, моята окаяна душа от всяка плътска и духовна скверност. Дай ми, Господи, тази нощ да имам спокоен сън, та като стана от грешното си легло, да благоугаждам на Твоето пресвято Име през всичките дни на живота си и да побеждавам плът­ските и безпътните врагове, които ме нападат.

Избави ме, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лоши пожелания.

Защото Твое е Царството и Силата, и Славата на Отца и Сина и Святаго духа и сега, и всякога, и во веки веков. (46)

Амин

5. Молитва за прогонване на тъмните и нечис­ти духове и бесове (41)

6. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство (28)

7. Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)

8. За Бога, за Когото аз живея (21)

СРЯДА

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29),

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Добрата молитва (12)

4. Молитва за Всемирното Бяло братство

Господи Боже на Любовта, благослови Всемирното Бяло братство, което сега присъствува между българи­те и славянството. Укрепи духа му, дай му вяра, упование и надежда в Тебе, на ония, които следват Твоя Светъл Път на Мъдростта, Истината и живота вечен, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето. Стори, Господи Боже наш, това поради превеликото си Име, с което Си знаен през всичките ве­кове горе на небето и долу на земята. Направи сега да се освети името Ти пресвято пред всички ония, които спъват Твоето свято дело на земята и да знаят, че Ти си само Един, в когото няма измяна и Който си всякога силен да помагаш и да избавяш. Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от Лицето Си и ние где Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да прогоним лукавите духове на ада заедно с техните земни чада, които искат да развалят на земята Твоята свята Воля.

Ти, Господи Боже, сам действувай сега с крепката си ръка, стори това заради Господа нашего Исуса Хрис­та, чрез Когото си благоволил да Те призоваваме и защото няма друг Господ Бог освен Тебе. (47)

Амин

Мото. Да се прослави Бог във Всемирното Бяло братство и да се прославят белите братя в Божията Любов.

Амин

(Повтаря се три пъти.)

5. Молитва за активно непротивене на злото (ненасилие над враговете ни) (34)

6. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта – Ава Отче (19)

7. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име, Милост и Правда (20)

8. За Бога, за Когото аз живея (21)

9. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

10. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

11. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Свят, Свят Господ Саваот (37)

2. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмър­тни (38)

3. О, скрит живот (39)

4. Молитва за спокоен сън (40)

5. Молитва за прогонване на тъмните и нечис­ти духове и бесове (41)

6. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство (28)

7. Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)

8. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

ЧЕТВЪРТЪК

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Молитва за светлия път на Мъдростта, Ис­тината и живота вечен (30)

4. Молитва за опознаване безкрайното вели­чие на Господа Исуса Христа, Единородния Син Божи.

Отче Небесни, моля Те с пълна вяра: без всякакво отклонение, двоумение и съмнение дай ми (чрез Твоя Дух Свети на благодатта и светостта) Премъдрост, от­кровение и разумение, за да позная нашего Господа Исуса Христа, Единородния Сина Твоего, Който е виделина на Света с Образ Твой, роден преди всяка твар, и чрез Който Ти Си създал Всемира, и просвети духов­ните ми очи, за да позная чрез Духа Свети на Истината каква е надеждата на Неговото призвание горе на не­бето, а именно: да развързва седемте печата на Божия план и да съединява в едно цяло целия звезден мир (от 510 милиарда звездни тела да образува Божестве­ното съзвучие на Големите и Малките Светове и с по­мощта на Великия Космичен Человек да ръководи фун­кциите на Всемира) за слава Божия, а долу на земята, като Посредник между Тебе, Боже, и нас, верните Ти чада, да разпределя отредените му от Тебе блага за нас, человеците, защото Той — Христос, ни познава и ние Го познаваме: че е безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен (над всички невидими и видими власти в космоса), всезнаещ, все-мъдър и всемогъщ и като такъв е светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни и венец и слава в живота ни. Христос е цар на земните царе и у Него са ключовете на ада и смъртта. И води вер­ните Ти чада, определени за спасение, към Божестве­ното сърце на Любовта, която ни оживява и създава, произвежда и ражда, обогатява, угнетява и благосла­вя, озарява, осветява, умъдрява и весели всичка живо в света. Същевременно прави да прераства в нас и всичката Божия Любов, Мъдрост и Истина. И всичко това го прави даром със Силата на Словото Божие на Истината и с помощта на седемте Божи Духове, изп­ратени Му от Тебе, Отче, за да подпомагат Твоите вер­ни чада; и които Духове са неизследимото богатство на славното Христово наследие, пълно с благодат и сила, за да стават на земята чрез ръцете на Твоите избрани светии чудни знамения и велики чудеса за слава Твоя. (48)

Амин

5. Молитва към Господа Бога на Силите про­тив невидимите и видимите ни врагове (16)

6. Молитва за възлизане към духовното ни съ­вършенство

Господи Исусе Христе, Ти си Любов вечна и безгра­нична, най-високият връх на Небесната планина Сион, моля Те от все сърце и душа, изпрати на моя дух Твоята Светлина и Истина, за да ме водят и изкачат на Твоя Божествен връх и оттам да прогледна с помощ­та на придобитата от Теб вътрешна пълнота (на свръх-съзнание, съзнание и подсъзнание), за да видя и аз небето отворено, както са го видели Свети Стефан и светите апостоли Павел и Йоан Богослов, и да чуя и позная радостното и весело възклицание на тръбите на Архангелите Божи от чина на Херувимите и Серафимите, които ходят в светлината на Лицето Ти, Господи, и които тържествуват пред Бога своего (за изявената Му Любов към нас), като възлизат и слизат на Христа — Сина на Великия Космичен человек, за да ходя и аз, Господи, във виделината на Твоето лице и се върна при Теб чист и свят, лишен от растлението на всяка плътска и духовна скверност с нейните гнусни и отв­ратителни пороци (пропита с алчност, беззакония, гор­дост, грубост, егоизъм, жестокост, завист, злоба, злословие, злопаметство, лъст, лицемерие, лъжа, корист, мошеничество, ненавист, одумване, разврат и сквер­нословие, с ръце неповинни и сърце чисто, осветени от безценните Ти Господни добродетели – пропити с бла­гочестие, смиреномъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, въздържание, твърдост, безкористие, славословие, разумно мълчание) и винаги и навсякъде да прилагам светостта на Божественото, мо­рала на Божественото и замисъла на Божественото, за да стана образ на Божията Любов, вестител на Божи­ята Истина, съзвучие на Божията Мъдрост, служител на Божията Правда, носител на Божието слово на Ис­тината и изпълнител на Божията Воля (във всяка Пре­мъдрост, откровение и духовно разумение), за да се слея с Божествената светлина и стана съпричастник на Божественото Ти естество като най-малка микроскопическа частица от Великия Космически Человек, чрез Който Ти ръководиш функциите на Всемира за Слава Божия. (49)

Амин

7. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта – Ава Отче (19)

8. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

(Повтаря се три пъти.)

9. За Бога, за Когото аз живея (21)

10. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

11. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

12. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Свят, Свят Господ Саваот (37)

2. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмър­тни (38)

3. О, скрит живот (39)

4. Молитва за спокоен сън (40) ,

5. Молитва за прогонване на тъмните и нечис­ти духове и бесове (41)

6. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство (28)

7. За Бога, за Когото аз живея (21)

8. Слава на Тебе, Господи, Боже наш (27)

ПЕТЪК

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. Първа молитва за идването на Царството Божие на земята (43)

4. Втора молитва за идването на Царството Божие на земята (44)

5. Молитва за духовна светлина

Аз и ние да бъдем членове на това Царство Божие на земята, да ни даде Господ Исус Христос изобилна светлина да разберем Божиите пътища на Мъдростта, Истината и живота вечен, за да се премахнат всички недоразумения между нас, братята и сестрите от духов­ната верига и кръжоците в България. (50)

Амин

6. Молитва за Учителя

Господи Боже, благослови Учителя ни, който ни во­ди по Твоя Светъл Път на Мъдростта, Истината и жи­вота вечен. Укрепи Го в Сила и Мощ, Крепост, Мъд­рост, Светлина, Живот и Дух Твой неизчерпаем.

Благослови Святото Си дело, което вършим чрез Него, между верните чада Божи на тоя народ, които са чисти и праведни души. Благослови Мисията Му, ко­ято Си Му възложил, и я увенчай с успех, за да се премахнат всичките препятствия от Пътя Му.

Благослови всички братя и сестри по дух" (които пазят Твоята Истина) и с които се подвизаваме; предай им вяра, упование и надежда в Тебе, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето. (51)

Амин

7. Молитва на учениците на Великото Бяло братство

Благодарим Ти, Господи Боже наш, че сме се родили в тази епоха на „ликвидация на века". Благодарим Ти, че Си ни пробудил и повикал във веригата на Великото Бяло братство.

Молим Ти се, чрез силата на Твоя дух Свети на Силите и Великите светли Духове на Бога Живия (сим­волизиращи Великия Космичен Человек) и нашия кон­такт чрез Твоето Слово на Истината, да се пробудят и тия души в света, които още не Те познават.

Благослови всички тия, които работят за Твоето Свято дело. Увеличи тяхното число, за да работят и те на Божията нива на Доброто за идването на Царството Божие на земята. (52)

Амин

8. Молитва за опрощаване на греховете ни

Господи Исусе Христе, Единородни Сине Божи, мо­ля Те от все сърце и душа, обърни черната страница на миналия ми греховен живот, който за нещастие е бил дело на смъртния ми враг – изкусителя, и заедно с това прости и заличи от „Книгата на твоите възпоми­нания" всичките ми беззакония и грехове (които са повече от космите на главата ми) и които ме отдале­чиха (като блуден син) от Твоите грижи и поради кро­тостта и смирението на сърцето ми, дарувай ми от Ми­ра на Твоя Божествен Дух, за да мога занапред като блажено чадо Божие, достойно да видя Тебе, Господи Исуса Христа (за което беззаконията и греховете са вече простени, защото съм постъпвал грешно поради незнанието и слабата ми вяра като беден и нищи ду­хом) и да живея за Правдата радостно, всеотдайно и безкористно да работя за славата Божия и Божията Истина през всичките векове на бъдещето. (53)

Амин

9. Молитва за разбиране на Божия план

Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да се изпълни Божият план за Царството Божие на земята (в Сила. Правда, Мир и Радост в Духа Свети), като за целта изпълнявам с радост и веселие всичко, което се отнася до Божия план, и моята мисия, която ми е въз­ложена от Господа Исуса Христа за слава Твоя.

Да бъде Волята Божия във всяка Премъдрост (с откровение и духовно разумение) и аз ще работя тъй, както Господ иска: с Дух, Истина, Душевна чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание.

Благослови ме, Боже (защото Твоята благословия е Господният щит на вярата и венец за праведника), да разбера Твоя Божествен план и да бъда един скромен съработник на Великото Твое дело на земята.

Ние, Господи, посяхме семето на Доброто, пропито с милост, правда, славословие и разумно мълчание, а Ти възрасти това добро семе, което си благоволил чрез нас, Твоите верни чада Божии, да се посее, за да Те славим на земята, сега и всякога. (54)

Амин

10. Молитва за активно непротивене на злото (ненасилие над враговете ни) (34)

11. Молитва за Триединния Бог

а) Господи Боже, да дойде Твоят Дух Свети на Ис­тината върху моя дух. Да изпълни сърцето и душата ми с Твоето присъствие и да укрепи ръцете ми във всяка правда и нозете ми във всяка добрина. Покла­ням се пред Теб – вечната ни духовна канара (с недосегаемия си връх Христос), от която съм отсечен. Бла­гословено да е Твоето пресвято Име, укрепи ме и въз­дигни ме духовно, за да Ти служа с радост и веселие.

Амин

б) Господи Боже мой, да дойде Твоят Дух Свети на Мъдростта върху моя дух и да просвети ума ми, да просвети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие. Покланям се пред Тебе, Вечния Из­вор, Който всякога Си ме поил, умий нозете и ръцете ми, измий сърцето ми и избели душата ми, за да съм духовно чист и свят пред Тебе. Благословен си Ти, Господи Боже мой.

Амин

в) Господи Боже мой, да бъде Твоето благословение върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духа Свети на Истината. Укрепи ръцете ми във всяка правда и утвърди нозете ми във всяка добрина със силата на Твоето присъствие.

Покланям се и пред Твоя Дух Свети на живота ве­чен, който ме оживява и възкресява из мъртвите. Пази ме, Господи Боже мой, с пресвятото Си Име, милост и правда, за да Ти служа с радост и веселие и да бъда едно с Тебе, Боже мой, както Ти с Христа и Светия Ти Дух Божи. (55)

Амин

12. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

13. За Бога, за Когото аз живея (21)

14. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

15. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

16. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Свят, Свят Господ Саваот (37)

2. Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмър­тни (38)

3. О, скрит живот (39)

4. Молитва за прогонване на тъмните и нечис­ти духове и бесове (41)

5. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство (28)

6. Слава на Тебе Господи Боже наш (27)

7. За Бога, за Когото аз живея (21)

СЪБОТА

УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3. „Добрата молитва" (12)

4. Молитва към Бога Свети Дух (Това, което Божият Дух желае)

Господи Боже наш, да дойде Твоят благ Дух Свети на Любовта и да обгърне нашия дух в Твоите обятия. Да изпълни сърцето ни с необятната Любов, която изя­вява Твоето присъствие навсякъде.

Да укрепи ръцете ни и всяка Правда, нозете ни и всяка добрина.

Ние се покланяме пред Тебе, вечния наш Баща и духовната канара на нашия живот.

Благословен си Ти, благословено е Твоето Име в нашите души.

Крепи ни, въздигни ни, за да започнем служенето на Твоето Царство на земята във всяко веселие за изявяваната Ти любов към нас.

Само Ти си Един, който ни познаваш и ние Те поз­наваме, че Ти си Светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение на силите ни, крепост за ду­ховете ни, пълнота за сърцата ни. Ти си венец и слава в живота ни. (56)

Амин

(Тази молитва се чете, като се коленичи на дяс­ното коляно и с вдигната дясна ръка; след първото й прочитане се прочита повторно, но вече с протег­ната лява ръка нагоре.

Чете се бавно, внимателно и със съсредоточен ум и сърце към Бога, за да се реализира прочетеното в душите ни.)

5. Молитва, дадена от Учителя на връх Мусала

Господи Исусе Христе, Ти Си ме изпратил на земя­та, Ти Си ми дал живот и-здраве; дал Си ми ум, сърце, душа и дух, за да изпълня Твоята Воля във всяка Премъдрост, откровение и духовно разумение.

Аз Те прославям и след като изпълня Волята Бо­жия, след като ме благослови Бог, ще извърша това, което е добро за моята душа, и ще отида да помагам на моите братя и сестри по дух. (57)

Амин

6. Молитва към Господа Бога на Силите против невидимите и видимите ни врагове (16)

7. Хвала и величие на небесния наш Баща Ава Отче, Царят на всички векове

Господи Боже наш, душата ни тихо уповава на Теб. Открил Си ни Твоите праведни, истински и светли пъ­теки на Мъдростта, Истината и живота вечен и виж­даме Твоята благост. Изявил Си ни милостта Си и виждаме дълготърпението Ти. Показал Си ни Любовта Си и виждаме Твоята безконечна доброта. Озарил Си ни с Истината Си и виждаме Твоята святост. Изявил Си ни пресвятото Си Име и виждаме Твоята Правда. Разкрил Си ни Мъдростта Си и виждаме Твоите превелики дела. Обгърнал си сърцето ни и виждаме Тво­ето присъствие навсякъде. Просветил Си ума ни и виж­даме Твоите творения, че всички са предобри. Опасал Си ни със силата Си и виждаме Твоето всемогъщество. И след всички добрини и благости, които Си излял отгоре ни според Твоята вътрешна пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), нашето желание е душата ни винаги да гледа виделината на Твоето Лице и да се радваме и веселим в пълнотата на Твоята Лю­бов.

Ние Ти благодарим от все сърце и душа за Твоята грижливост, с която Си ни заобиколил.

Благодарим Ти, че Твоята милост и благост винаги ни следват. Благодарим ти, че винаги ни слушаш и винаги Си готов да ни даваш помощ и да ни крепиш, когато сме в нужда.

Благи Господи, Пресвяти Отче на небето и земята, избави ни от ухищренията на лукавия. Ето, Ти си ни говорил и ние вярваме, че Ти ще ни утвърдиш во веки, за да Те хвалим, славим и величаем.

Господи Боже наш, Който си неизменен и всепрощаващ, укрепи нашите духовно слаби братя и сестри, за да пребъдат в нас и ние да пребъдем в тях, както пре­бъдваш Ти в мен, за да сме всички в едно, както Ти в мен, тъй и аз в тях, за да бъдем всички заедно, за да Те прославяме на земята с плодовете на душата и живота си (който ще ти принесем в милост, правда и хваления), за да просветнат благородните и добрите ни дела пред человеците, щото като ги видят, да Те прос­лавят.

Благи Отче, ти, Който ни даваш живот и здраве, Който ни насищаш с хляб и вода и Който ни задоволя­ваш с хилядите си благословения всеки ден. Твоето слънце изгрява всяка заран като младоженец, като ни донася и раздава Твоите благословения, които Си ни отредил. Те в Твоето пресвято Име оживотворяват всич­ката земя с нейната природа, въздигат и донасят об­лаците и напояват лицето й с дъжд и влага, изваждат всеки стрък изпод неговата обвивка, украсяват полс­ките цветя с всичката им хубост, която отначало си им дал. Развеселяват всички животни, птици, риби и на­секоми заедно с духовния (разумния) человек, когото си направил според образа и подобието Си.

И вдъхваш в неговото сърце надежда и вяра да се труди и работи, като му казваш, че Ти ще благословиш труда му. Колко са многочислени Твоите премъдри на­редби, всички те не могат да се изчислят.

Ние, всичките Твои верни чада, гледаме днес да Ти принесем своята безкрайна благодарност, че Си ни об­лякъл в дрехите на живота, които са хубави и колко са хубави тия облекла (от тяло, ум, сърце, душа и дух), в които си ни обгърнал.

Преблагословени Господи Боже, благословен от всич­ките векове, приеми сега нашата безкрайна благодарителна хвалба, защото Си превелик в Своето вели­чие. (58)

Амин

8. Първа молитва, заместваща медитацията

Господи Исусе Христе, знам, че медитацията е на­чин за потапяне в Божията Светлина, но тъй като ми липсват условия за прилагането й, то с Твоята благос­ловия и тая на моя Учител ще си позволя да я заменя с молитвите и с праведните си деяния, сиреч с помагане на домашните и ближните ми по дух, а също и на „външните" с добрите си дела, пропити с истинска ми­лост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание, и вярвам, че и те са за доб­рото на моята душа. Защото е казано в Светото Писа­ние: „Милост искам, а не жертви", и на друго място: “Правейки добро, ние благотворим на душата си и я предаваме на Бога", и на трето място: „Принасяйте жертви на Правдата и се надявайте на Бога". Затова вярвам, че такава молитва, съпроводена с милост, прав­да, добри дела, славословия, хваления и разумно мъл­чание, е равностойна на медитацията и е в духа на Божията воля и цели Неговата прослава. (59)

Амин

9. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

10. За Бога, за Когото аз живея (21)

11. Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

12. Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

13. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Втора молитва към Господа Исуса Христа за спокоен сън (46)

2. Господи Боже на Силите, изпрати ми Твоя Дух Свети на Силите (26)

3. Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)

4. Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство (28)

5. Втора молитва, заместваща медитацията

Господи Исусе Христе, ние Ти благодарим за този хубав живот, за този хубав свят, който Си създал за нас. Искаме да живеем според тази Любов, която Си внесъл в душата ни.

Твоята Светлина да озари умовете ни и с тази Свет­лина да разрешим онзи Божествен въпрос, който стои пред вратата на нашата душа и не е още разрешен. (60)

Амин

(Молитвата се произнася само вечер под открито небе за 10 минути.)

Четвърта благодарствена молитва

Велик Си Ти, Господи Боже на Любовта, велики са Твоите дела, велико е Името Ти над всичко. Във всич­ко и във всички виждам Теб, любя Теб и изпращам към Теб Любовта си. Ще ти служа вярно и честно през цялата вечност. (61)

Амин

7. За Бога, за Когото аз живея (21)

МОЛИТВИ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БОЛНИ

1. Молитва за здраве й благоденствие

Господи Исусе Христе и Свети Божи Дух, моля ви се от все сърце и душа, продължавайте милостиво да оздравявате мен и семейството ми, за да не се отдале­чава присъствието на благия Дух Свети на Истината от нашите души, умове, сърца и воля и ни облагоде­телствуван с благодат, милост и мир от Бога Отца нашего, изразени в здраве, бодрост, благочестие, славословие и разумно мълчание, за да станем блажени чада Божи, достойни за Христа. (62)

Амин

2. Първа молитва за изцеление на болни от всякаква болест

Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Вели­чието!

Ти си ни прибежище от род в род. Твоите безкрайни милости във век ще славим. Направил Си завет с из­браните Си светии, защото имаш крепка и силна ръка да въздаваш милост на онези, които Те познават и при нужда призовават Името Ти пресвято.

Обърни, Господи Боже, погледа Си към страдащия (брат, сестра, баща, майка – казва се името му) и отдай внимание на страданието му и го облекчи. Ние вярва­ме твърдо на думите Ти, когато Си казал: „Въззови към Мен и Аз ще ти отговоря, защото Аз, Господ Бог съм Твой, който подкрепям десницата ти и ти казвам – не бой се; Аз ще ти помогна, не бой се, защото Аз те избавих, призвах те по име, мой си; когато минаваш през води (реки, морета и океани), с теб ще бъда, когато минаваш през огъня на изпитанията, страданията и изкушенията, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали, и в немощ не бой се, Аз съм с тебе".

И сега чуй молбата ми, Господи, излей върху ми от обилната Си милост, защото Си безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ. (63)

Амин

3. Бог е Любов, Бог е всемъдър, Бог е всеблаг, Бог е живот вечен, Бог е светлина, Бог е вечна хармония, да бъде името Му пресвято благословено. (64)

Амин

(Тази свещена формула се произнася три пъти поред и след нея ~ втора молитва за изцеление.)

4. Втора молитва за изцеление на болни от всякаква болест

Господи Исусе Христе, Единороден син Божи, ето, ние застанахме пред Твоето лице да славим Твоето пресвято Име и да Ти благодарим за всички милости към нас и цялото човечество.

Ти си лекар над лекарите, мъдрец над мъдреците, Любов на съвършената Любов.

Ако е Твоята Воля и Милост, тази душа (името й), която обещава да Ти служи с Дух и Истина, сложи Твоята десница върху нея, за да се предаде Твоята Сила чрез мене на нея, за да й се помогне.

Божията Любов носи изобилния и пълен живот (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), Божията Мъд­рост носи пълната Светлина и храна на ума, Божията Истина носи пълната свобода на душата.

Благодарим Ти, Господи, за тази хубава духовна храна. Благослови я и дай на всички, които се нуждаят от нея.

Благослови и умножи стократно това, което се под­нася от Твоето пресвято Име.

Благослови и всички нас, дай ни живот, здраве, светлина и знание да вършим Твоята Воля чрез добри дела пред человеците. (65)

Амин

5. Молитва за опасно болен

Господи Исусе Христе, един Ти человеколюбче, Който си бърз в подаване на помощ заради молитвите на Света Богородица, скоро покажи Твоята помощ към страдащия Твой раб или рабиня (казва се името).

Избави го от болестта и тежките страдания и то повдигни и като лекар над лекарите във Всемира, за да съзнава и прославя непрестанно Името Ти пресвято. (66)

Амин

6. Молитва на свети Панталеймон за оздравя­ване на болни

Господи Исусе Христе, макар и да съм недостоен да се обръщам към Теб, но ако благоволиш да бъда Твой верен и искрен слуга Божи и да Те прославя като лекар над лекарите във Вселената, яви силата Твоя и сложи Твоята десница върху (раб или рабиня), за да им се изяви Твоята сила чрез мене и направи в Твое Име да оздравее болният.

В Името на Господа Исуса Христа и за слава на Света Троица, стани и бъди здрав. (67)

Амин

7. Молитва на свети Панталеймон за оздравя­ване на слепи и глухи

Дарът на зрението (слухът) Бог Отец на Световете ще ти възвърне, а каквото обещаваш на мен, раздай го на бедните, когато се върнеш оттук здрав. „В Името на Господа Исуса Христа, оздравяващ слепите (глухи­те), защото е лекар над лекарите и при това безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всев­ластен, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ във всичко, прогледни (прочуй)! (68)

Амин

8. Молитва за запитване Господа Бога Отца и за изцеление

а) Всемилостиви и вечни Боже, Създателю на всич­ко видимо и невидимо, припадам пред Теб и със сък­рушено сърце и смирена молитва Ти се моля, чуй мо­литвата ми и отдай внимание на моята смирена просба.

Изпрати ми Твоя Дух Свети на обещанието и изце­лението и ми помогни чрез дара, който Си ми дал, да изцелявам, утешавам и спасявам както себе си, така и ближните ми по дух, и „външните" (невярващите) от духовните и телесните страдания, скърби и неволи. Ук­репи ме във вярата и ми помогни в борбата с моето неверие.

Амин

б) Всемилостиви Господи Боже Исусе Христе, Ти си казал, че ще бъдеш с нас до окончанието на века. Вяр­вам, Господи, и Ти се моля, не ме отхвърляй поради многото ми грехове и беззакония, но ми прости и уте­ши, като изпратиш ангели и светии да явят Твоята милост за утеха в скърбите, за изцеление на болните, за назидание в живота и за спасение на душите ни.

Вярвам, Господи, че ще получа Твоята милост, за­щото Си казал: „Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, чукайте и ще ви се отвори".

И тъй, сега не ме отхвърляй, а приеми молбата ми, която Ти отправям аз и тия Твои раби и рабини (из­брояват се имената им и кой за какво запитва).

Всемилостиви Боже, приеми това мое моление и зарадвай нас безутешните, та винаги да хвалим и ве­личаем пресвятото Име на Отца и сина и Святаго Бо­жия Духа. (69)

Амин

(Двете молитви можем винаги да използуваме как­то при изгубване, така и при открадване на някои, ценни вещи.)

9. Молитва към Господа Исуса Христа за раз-тълкуване на важно съновидение

Владико Господи, ако съм намерил благодат пред Твоите очи, ако Си ме намерил по-праведен от мнози­на, ако моята молитва наистина е достигнала до Твоето Лице, подкрепи ме и покажи на мен, Твоя раб, значе­нието на това съновидение. (70)

Амин

БРАТСКИ МОЛИТВИ

1. Молитва за през всеки пост

Да премахне и разгони Бог всички ония невидими и видими врагове и разпръсне всички лоши мисли, които пречат и спъват Божието дело.

Да се прослави Името Му пресвято, да дойде Цар­ството Му, да бъде Волята Му, както горе на небето, така и долу на земята. (71)

Амин

(При изпълнение на този пост да се пази абсолют­на тайна и да се съчетае с абсолютна незаинтересо­ваност към грижите на физическия свят.)

2. Молитва за дом, обезпокояван от зли духове

На Господа да се помолим.

Господи Боже, Спасителю наш, Син на Живия Бог, който се носиш върху херувимите Си и Си по-горе от всяко Архангелско Началство, Власт, Сила и Господ­ство! Ти Си велик и страшен за всички, които са около Тебе. Ти Си направил небето за свод, Ти Си направил земята с Твоята Сила и Си устроил твърде прекрасно Вселената с Премъдростта Си. Ти управляваш функ­циите на слънцето, звездите и планетите; от Твоето раздразнение чезне всяко начало и власт и камъните се стопяват: Ти Си стопил железните стълбове; Ти Си смазал медните врати; Ти си вързал силния мъчител и оръдията му. Ти си разбил със Своя Светещ и Честен Кръст Господен и чрез въдицата на Своето вчовечаване Си привлякъл змията-дявола и като Си го вързал с веригите на мрака, хвърлил Си го в ада.

И тъй, сам Господи, който Си подкрепа на всички, които възлагат надеждата си на Тебе, направи да от­стъпи, изгони и обърни в бягство всяко дяволско дейс­твие, всяко сатанинско нападение, всяка клевета и про­тивна сила, която напада на този покрив, изгони го него и от тези, които живеят под него и които носят в сърцето си „Светещия честен кръст Господен", страшния знак на победата и призовават Твоето преблаго Име.

О, Господи, Който Си изгонил легион демони и Си заповядал на глухия и немия демон да излезе от человека и да не се връща вече в него; Ти Си изтребил пълчищата на всички наши врагове невидими и види­ми, а тези, които са Те познали, си ги направил мъдри, като Си им дал власт да стъпкат змия, скорпион и всяка вражеска сила.

Сам, Владико, запази от всяка повреда и изкуше­ние всички, които са в моя дом, и ги избави от нощен страх (ужас) и от стрели, които летят денем, от мор, който преминува нощем, от зараза, която по пладне унищожава, щото Твоите раби, Твоите рабини и Твоите младенци, наслаждавайки се от Твоята помощ и за­пазени от ангелското Ти войнство, да Ти пеят едино­душно като един: „Господ ни е помощник и не ще се убоя, какво ще ми направи человек", и още: „Не ще се убоя от зло, защото Ти си с мене и защото Ти, Боже, си моя подкрепа, Силен владетел, Началник на Всеми­ра и Отец на бъдещия век, Твоето Царство е вечно Царство и само на Тебе принадлежи Царството и Си­лата, и Славата на Отца и Светия Божи Дух, сега и във всички векове". (72)

Амин

3. Молитва против невидими и видими непри­ятели и злосторници

Оживи ме, Господи, и ме избави от всяко нещастие, защото към Тебе възнасям душата си.

Нека Твоят Дух Свети на Истината ме води в живота на Правдата. Защото Ти Си Светлина на Светли­ната, животворяща искра в очите ни. Ти Си великата милост и висшата надежда на човешкото бъдеще.

Озари ме с щедрите лъчи на Твоята Мъдрост.

Молим Те, Господи, сломи дързостта на нашите неприятели и злосторници и със силата на Твоята десница надвий тяхната упоритост. (73)

Амин

4. Молитва към Господа Исуса Христа за зат­ворници, пленници и заточеници

Многомилостиви Господи Исусе Христе, Боже наш, извор на милосърдието и дълбочина на благостта, Ти, Който избавяш слаб от силен, и беден, който няма по­мощник. Ти, Който Си освободил Манасия от окови и от тежко заточение и Си извел Своя апостол Петър от веригите и от тъмницата, та Си го представил на Тво­ята Света Църква без никакви увреждания, за което е помогнала усърдната молитва на Твоята Църква за апостол Петър, тъй и сега послушай гласа на нашето моление.

Не презирай ония, които в скърби и нещастия с вяра Те призовават, но като милосърден стори милост на Твоя раб или рабиня (назовават се имената им) в беди, окови, затвор, тъмница, плен, заточение и чрез нас се моли (молят).

Бъди към него (тях) благосклонен и премилостив и прости всичките му (им) съгрешения като человеколюбив с Твоите големи щедрости и милости, с Твоята всесилна десница избави го (ги) от всички нещастия, от бедите и затвора (плен, заточение), както някога Йосифа, затворен в Египет, преславно Си го освобо­дил.

Избави го (ги) от всяко зло обстоятелство. Извади го (ги) на свобода и го (ги) помилвай, защото си милос­тив, человеколюбив и затова Те прославяме с твоя без-начален Отец и с Пресветия и единосъщни Дух сега, всякога и во веки веков. (74)

Амин

5. Молитва към пресвета Богородица, когато сме в скърби, грижи и несгоди

О, пресвята Дево, Майка на Всевишния Господ Исус Христос, всемилостива застъпница и покровителка на всички, които с вяра прибягват до Теб. Погледни от височината на Твоята небесна слава върху мене, който припадам пред Твоето благочестие.

Послушай смирената молитва на грешния и недос­тойния раб (рабиня) и я принеси пред Твоя възлюблен Син.

О, преблагословена Богородице, Ти си послушница на всички и на скърбящите – радост. Послушай мене, скръбния.

Ти Си уталожителка на тъгите: уталожи и моите тъги и душевните ми и телесни болести.

Ти Си неопалимата къпина: запази света и всички нас от вредоносните огнени стрели на враговете ни.

Ти търсиш загиналите: не ме допускай да загина в бездната на моите грехове. Ти си изцелителка на стра­дащите: изцели и мен, обхванатия от душевни и телес­ни болести.

Ти си неочаквана радост: с радостта на Твоето спа­сение премахни от мен страха от бъдещите мъки.

Ти Си поръчителка на грешните: бъди и на мене, грешния, милосърдна поръчителка за моето покаяние и спасение.

Бъди ми винаги будна ходатайка и всесилна зас­тъпница пред Твоя Син, нашия Господ Исус Христос. (75)

Амин

6. Молитва за несправедливо обиден, оскър­бен, унижен и озлочестен човек

О, Господи Боже на Любовта, Ти си справедливият Съдия и Ти знаеш моето състояние, и в що се състои моето дело с този мой притеснител.

Аз съм Твоят обиден слуга, моля Те, поради изобил­ната Ти милост, да ме спасиш от този мой враг и му отмъстиш, защото Си казал: „На мене подлежи отмъ­щението и мъздовъздаванието", и затова Ти не проща­ваш обидите на обиждащия.

И като знаеш, че Той ме е обидил, накажи го още тази нощ, защото Твоят съд е справедлив и Ти си по­мощник на всички опечалени, Ти си този, на Който принадлежи всевластието и всемогъществото във Все­лената. (76)

Амин

7. Молитва за заминал (починал) роднина, при­ятел или добър човек

Упокой, Господи, душата на заминалия (наш баща, майка, брат, сестра, роднина, приятел и т.н., казва се името му), която си взел горе на небето, поради пресветата Си воля.

Настани я в светлите места на Твоите селения, на­дари я с Твоите духовни добродетели, за да се съвземе, да види Твоята Слава и Величие и да се зарадва ду­шата му на Твоята Благост и Любов.

Вечен мир и светлина да цари върху й. (77)

Амин

След тази молитва да се прочетат и молитвите: Отче наш (3), Добрата молитва (12), Добрият път (31) и накрая да се произнесе три пъти поред и след­ната формула-молитва:

И това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго Бога Отца и Христа Сина Твоего, когото Си изпратил на земята в плът за нашето спасение. (78)

Амин

8. Псалом 91 (за ограждане от злото)

1. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог е мой, на Когото се уповавам.

3. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца (изкусителя) и от гибелен мор.

4. С перата Си ще те покрива; и под крилата Му ще прибегнеш; Неговата верност е щит и закрила.

5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем.

6. От мор, който ходи в тъмнина, от гибел, която опустошава сред пладне.

7. Хиляда души ще’ падат от лявата ти страна и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи.

8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмез­дието над нечестивите.

9. Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое. И си направил Всевишния обиталището си.

10. Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до жилището ти.

11. Защото Той ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища.

12. На ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си.

13. Ще настъпиш лъв и аспид; ще стъпчеш млад лъв и змия.

14. Понеже той е положил в Мене Любовта си, казва Господ, затова ще го избавя; ще го поставя в безопас­ност, защото е познал пресвятото Ми Име.

15. Той ще Ме призове и Аз ще го послушам; с него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.

16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. (79)

Амин

(От Псалтира)

9. Молитва на свети Василий Велики за стра­дащите от демони и от всяка тежка болест

На Господа да се помолим.

Боже на Боговете и Господи на Господарите, Творче на огнените чинове, изкусни художниче на безплътни­те сили и Създателю на всичко небесно и земно, Когото нито един от човеците не е видял, нито може да види, и от Когото се бои и трепери всичката твар; Ти, Който някога възгорделия се военачалник на небесното войн­ство и по непокорство отклонилия се от своето служене Си свалил на земята, и отстъпилите заедно с него ан­гели, що станаха бесовете на злобата, Си хвърлил в дълбочините на мрачния тартар (ада), направи това заклинание, извършено с Твоето страшно име, да бъде застрашително за този предводител на лукавството и за всичките негови полкове, паднали заедно с него от горната светлост. Прогони го и му запрети, както и на демоните му, та да отстъпи съвсем, за да не прави вече никаква вреда на запечатаните; но да приемат тези запечатани властна сила, за да стъпкват змия и скор­пион и всяка вражеска сила. Защото се възпява и ве­личае и от всяко дихание със страх да се слави Твоето — на Отца и Сина и Светия Дух — пресвято име, сега и всякога, и във вечни векове. (80)

Амин

10. Молитва за настъпване на Божия мир на земята

Господи Боже на Любовта, пожелаваме с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всич­ките си сили да се въдвори Божият мир по лицето на земята и в сърцата на всички добри хора. (81)

Амин

ФОРМУЛИ-МОЛИТВИ, ПОДПОМАГАЩИ НИ В ЖИВОТА

Формули-молитви за ограждане леглото и спал­нята от тъмни и нечисти духове

1) В Името на Божията Любов, в Името на Божията мъдрост, в Името на Божията Истина, в които живеем и се движим, и със силата на живото Слово Божие да се разпръснат всички лукави помишления, зли духове и вражески сили от леглото и стаята ми. (82)

Амин

(Тази формула се казва три пъти поред. Застани стоешком пред леглото си и дръж пред устата си палците на двете ръце във вид на триъгълник и след думата „Амин" духни суетните си, произнасяйки зву­ка „ху"!)

2) Покрий ме, Господи на Силите и Цар на Славата и Величието, с Твоя свещен покров и ме приеми в Твоята Божествена Светлина (която е седем пъти по-силна от слънчевата), за да се разпръснат от мен и около мен всичките зли и тъмни, и нечисти духове. (83)

Амин

(Казва се три пъти поред, застанал стоешком, с ръце допрени над главата, като покров, като при произнасяне на думите „и ме приеми в Божествената Си Светлина"ръцете се спускат към тялото; а при произнасяне на думите „и да се разпръснат от мен и около мен всички зли и тъмни, и нечисти духове" с ръцете направи движение, като че ли ги отпъждаш със звука „ху"!)

3) Господи Боже на Силите и Цар на Славата и величието, моля Ти се, огради стаята и Леглото ми с Твоята диамантена стена, засилена с огнения кръг на Любовта и светещия, честен и животворящ кръст Господен, за да се отплеснат лукавите мисли, интригите, шантажите, черните магии и нападенията на невидимите и видимите ми врагове. (84)

Амин

(Казва се също три пъти и то стоешком, с разт­ворени ръце във вид на кръст, като при произнасяне думите „огради ме…" се завърташ около себе си един път.

При много силни нападения от страна на зли ду­хове, които могат да подлудят човека, жертвата на такива нападения да не спи в тъмна стая, а непре­менно в осветена или при добре горящо кандило.)

4) Господи Исусе Христе, в Твоите ръце преда­вам духа си, моля Ти се, благослови ме, помилвай ме и ме дари със спокоен сън. (85)

Амин

(Казва се три пъти.)

5) Да възкръсне Господ Исус Христос и да се разпръснат всички Негови и наши видими и невидими врагове, и да побегнат от лицето Му ненавиждащите Него и нас. (86)

Амин

6) Както се разсейва димът, така и Ти, Господи на Силите и Цар на Славата и величието, разсей вра­говете ни. Както се топи восъкът от огъня, така и не­честивите да погинат от Лицето на Господа Бога на Силите. (87)

Амин

(Казва се три пъти.)

7) Господ Исус Христос ми е помощник и няма да се уплаша от нищо, каквото и да ми направи лош и зъл човек или тъмен дух. (88)

Амин

8) Господи на Силите и Цар на Славата и Ве­личието, Ти всичко можеш и Твоят Дух Свети на Силите, който от Теб излиза, всичко може и аз с Негова помощ всичко мога. (89)

Амин

9) Дето е сам Господ Исус Христос, там съм и аз. (90)

Амин

10) О, Сили небесни, и аз съм ваш брат, помог­нете ми за слава Божия. (91)

Амин

(Формулите 7, 8, 9 и 10 се казват’ по три пъти. Не’е необходимо да се повтарят всички формули, дос­татъчно е молещият се да си избере една, две или три от тях и накрая да прибави 9-а или 10-а фор­мула, като я произнася само веднъж.)

Със свещените думи на изброените формули вие сте оградени с мощна аура и всички небесни бели братя са на ваша страна. Всички те насочват своите мисли към Земята и вие ставате едно мощно динамо с тях и Божественият закон почва да работи във вас.

Беинса Дуно

Формули-молитви за ограждане при излизане и влизане вкъщи, а също и от всяка друга изне­нада и от непредвидими затруднения

1) Господи, бъди Светлина на очите и нозете ми. (92)

Амин

2) Бог е в мен и аз съм с Него и нищо лошо или беда не може да ми се случи. (93)

Амин

(И двете формули се казват по три пъти, при това в съчетание с една от дадените по-горе формули: „Господи Боже на Силите, огради ме с Твоята диаман­тена стена" (84) или „Покрий ме, Господи, с Твоя све­щен покров" (83).

Формули за ограждане от страх и от всякакъв вид лоши, нежелателни и непредвидени изнена­ди, затруднения и болести, включително и от черни магии

1) Славата Божия с Христовия мир, Любов и хармония да бъдат с мен в тази къща, апартамент или стая. (94)

Амин

(Произнася се при влизане в чужда къща, апартамент или стая.)

2) Бог е в мен и Той прави аз да мога, за Лю­бовта няма не мога^- Бог е Любов. (95)

Амин

3) Покрий ме, Господи, с Твоя свещен покров (83)

4) Господи Боже на Силите, огради ме с Твоята диамантена стена (84)

5) Бог ни е прибежище и сила, бърз помощник в бедите ни и затова няма да се убоя и да се разтърси сърцето ми, макар и земята да се разтресе, и плани­ните да са паднали в морето. (96)

Амин

6) Господи Боже, помогни ми с Твоята Божия Сила да надвия на злото и страха от него и да се премахне всичко лошо и сатанинско от моя дом. (97)

Амин

7) Прибягвам към защитата на превеликия наш Бог, Който е всевластен във всичко. (98)

Амин

8) Отче небесни, чуй молбата ми, Ти Си прибежище мое и духовна канара моя, Бог мой, на Тебе се надявам. Ти и само Ти, ще ме избавиш от примката на ловеца (изкусителя) и от гибелния мор; Твоята вярност и Истина са моят щит и всеоръжие.

Моля Ти се от все сърце, изпрати ми само един от Твоите ангели и чрез него ме избави от връхлетялата ме беда, за да се прослави Пресвятото Ти Име във вековете. (99)

Амин

(Казва се три пъти поред.)

9) Не Ти ли, Ава Отче, създаде Всемира, не на Тебе ли принадлежи властта над него? (100)

Амин

(Казва се три пъти поред. При изказване на тези невероятно силни формули, особено деветата, моле­щият се често настръхва цял от тях, като че ли мравки са го полазили от главата до краката му, което е явен признак, че злото се отдръпва от него.)

Формули-молитви за ограждане от нежелани изкушения и изпитания

1) Бог е в мен, пред мен и зад мен и аз след Него. И затова не ме е страх от нищо. (101)

Амин

2) Славата Божия да бъде над мен и да ме пази от всяко зло. (102)

Амин

3) Божият Дух, възлюблен на нашите души, ще извърши всичко заради мен (нас). (103)

Амин

4) В Името на Отца и Сина и Светия дух, за­повядвам Ти, дух лукави, веднага да ме освободиш от своето зловонно присъствие, иди зад мен, сатана! (104)

Амин

(С тази формула се прогонва дух, който не признава Господа Исуса Христа. Най-болезнено сатаната ата­кува жертвата си, като влезе в гръбнака му като змия и оттам захапва сърцето му чрез раздразняване на половите му страсти.)

5) Ти, Господи, Който си в мене, Си най-силни­ят на света – отбий злото от мен. (105)

Амин

(Тези формули се повтарят три пъти поред и то с шепнещи устни, една след друга, при това винаги щом имаш някакво лошо предчувствие или пък неже­лателно присъствие, безразлично видимо или невиди­мо.)

Формули за ограждане при всяко неочаквано или преднамерено нападение, а също и при вся­ко вътрешно противоречие

1. При първия случай (на неочаквано или пред­намерено нападение)

а) Нека Господнята ръка бъде над тебе, безумецо: смрази се и онемей за известно време за слава Божия.

Амин

б) Йод – хе – вау – хе – Целе – бат: Йехова Елохим.

Йод — хе — вау — хе – Целе — бат! Халелуя. (106)

Амин

(Произнасяйки тези две формули, особено втора­та, постарайте се да гледате врага в упор и то в духовното му око, между двете вежди и повтаряйте шепнешком всяка формула по три пъти.)

2. При всяко вътрешно противоречие

а) Бог е Любов. Душа моя, иди при Бога. (107)

Амин

(Казва се три пъти поред.)

б) Бог е в мен и Той прави аз да мога (95)

Формули за ограждане при всевъзможни бо­лести, затруднения и изпитания

1. При болест

Господи, много хубаво, на място Си ми я пратил, но дай ми възможност да разбера езика на тази болест. (108)

Амин

2. При изпитание

Господи, научи ме да издържа, научи ме да раз­бера това изпитание. (109)

Амин

3. При затруднение

а) С Господа, Който живее в мен, всичко мога, защото помощта не иде отвън, тя иде отвътре. (110)

Амин

б) Господи, велики и светли са Твоите пътища, не ги разбирам. (111)

Амин

в) Господи, помогни ми да се проявя, тъй как­то Ти се проявяваш. (112)

Амин

г) Аз живея в Бога, в Бога няма никаква бо­лест, страдания и сиромашия. Щом е вярно, че аз живея в Бога, и в мене няма никаква болест, страда­ния и сиромашия. (113)

Амин

4. За ограждане от злото трябва винаги да мисли за Бога и да си казва:

а) Без Бога, нито до прага.

Амин

б) Нима на Господа Бога не принадлежи сътворе­нието на Света и властта над Него?

Амин

в) Заклевам те в Името на Отца и Сина и Светаго Божия Духа, дай ми да узная кой си? (114)

Амин

(Всички формули се казват по три пъти.)

Формули-молитви за освобождаване на човек, обсебен от бесове (зли духове)

1) И сега Господ Исус Христос казва на всички вяр­ващи: „В Мое Име изпъдете всички бесове".

В Името на Божията Любов ние ви заповядваме сега или да я възприемете, или да си вървите, нищо повече!

Ако не можете да възприемете тази Любов, вие не можете да служите на Бога!

Заповядвам ви, в Името на тази Божия Любов да си вървите във вашето тъмно царство, отдето сте дош­ли. (115)

Амин

2) В Името на Отца и Сина и Святаго Божия Духа, обръщам се към теб, неканен и зъл дух, и ти заповяд­вам: излез от тялото на (казва се името на обсебения) и да не влезеш повече в него. (116)

Амин

3) В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост и в Името на Божията Истина, в която живе­ем и се движим, и със силата на Божието Слово да се разпръснат всички лукави и зли помишления и вра­жески сили. (117)

Амин

(Горните три формули се повтарят по три пъти на глас, особено в момента, когато бесът тръшне болния на земята и почне от негово име с глас да говори. И след това да се изпее: „Аум, аум, аум, аумен". Пее се тихо и три пъти.

Ако от прилагането на горните три формули не се получи исканият резултат, еж. "Формули-молитви против черна магия, обсебване…".)

Формула за изчистване на жилищни и други помещения от нечисти духове

В Името на Отца и Сина и Светаго Божия Духа, да се разпръснат всички лоши и лукави помишления на нечистите духове и лошите хора, които се противят на Царството Божие на земята.

Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда на земята. (118)

Амин

Формули, подпомагащи духовното усъвършен­ствуване на пробудените души чрез себепознание

1) Ти, Господи Боже на Любовта, си венец д слава в живота ни. (119)

Амин

2) Бог ни е прибежище и сила. (96)

3) Втора молитва за идването на Царството Божие на земята. (44)

4) Господи, помогни ми моите мисли, думи, жела­ния, постъпки и дела да бъдат отброени, разумни г морално чисти, за да Те славя с душевната си чистота (120)

Амин

(Богомилска формула

5) С Господа, Който живее в мен, всичко мога (110)

6) За онзи, който върви по Божия закон, всичко му съдействува за добро. (121)

Амин

7) Няма сила като Силата на Светия Божи Дух. Само силата на Светия Божи Дух е силата на небесния ни Отец — Ава Отче, името на Който е превелико и страшно е и огън пояждащ за враговете му. (122)

Амин

8) Няма да ни навреди или погуби нищо, освен това, което ни е предопределил самият Бог. (123)

Амин

9) Да бъде слава на нашия Бог на Любовта, на Който величието и битието е вечно и на Който милос­тите са постоянни над Неговите творения. (124)

Амин

10) Хвала на Бога, да бъде слава на Бога. (125)

Амин

11) Слава на небесния ни Отец, Който сътвори Вселената и Комуто всичко дължим. (126)

Амин

12) Няма Бог, освен самия Той, Който няма при­ятели; Нему принадлежи властта над Вселената и Той е достоен за слава; Той оживява, Той умъртвява и Той е властен във всичко. (127)

Амин

13) Каквото иска нашият Пресвети Бог Отец,

то става, и каквото не иска, то не става. Всяко благо е по Божията милост и няма сила и мощ, освен у Бога, превисокия и превеликия. (128)

Амин

(За да се увериш, при всяко безизходно положение в силата на горните формули, направи си кръстния знак и се обърни на изток и седни по турски с изп­равено тяло, дишай дълбоко и равномерно, и непре­къснато, и шепнешком си повтаряй формулата:„Хрис­тос ме пази". Амин.)

Формули, подпомагащи активното непротивене на злото

1) В изпълнение волята на Бога – с Любов, Мъдрост и Истина е силата на човешката душа. (129)

Амин

2) Господи на Силите, Ти си Цар на Славата, моля Ти се от все сърце и душа, въздай на (казва се името или имената на беззаконниците) според делата им. (130)

Амин

3) Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог е Истина, а аз съм проявен израз на доброто и истината Му. (131)

Амин

С тези три формули може да се огради от злото само свободният човек, т.е. онзи, който признава Бога за Любов, за Мъдрост и за Истина, а себе си само като проявеното Негово Добро и Истина.

Беинса Дуно

Формули, подпомагащи оздравяването на бол­ните и обсебените

1) Аз живея в Бога, в Бога няма никаква бо­лест. (113)

2) Цар ю небесни, Дух на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, ела всели се в твоя раб (казва се името му) и той ще оздравее.

Амин

3) В Името на Господа Исуса Христа, Който е безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен във всичко, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ, стани и си върви здрав за слава Божия.

Амин

4) Прибягвам към всемилостивия Бог от сата­ната, бит с камъни.

Амин

5) Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Величието, аз съм под Твоето покровителство, моля Те, спаси ме.

Амин

6) В Името на Отца и Сина и Святаго Духа и за Тяхна слава прибягвам за помощ към Теб, апостол Андрей, защото Христос Ти е дал дара да освобожда­ваш обсебените от бесовете.

Амин

7) Господи Боже на Силата и Славата, Ти си всемилостив, всевластен и всемогъщ, в Твоите ръце предавам делото си.

Амин

8) Бог е велик и дава победа и поддръжка на. вер­ните си чада и лишава от защитата си тези, които не вярват в Него.

Амин

9) Слава, хвала и величие на Господа Бога на Мировете, Който е всевластен над всяка вещ и твар и без волята на Който нищо не става.

Амин

10) Прибягвам към защитата на Бога Отца,

Който е всевластен над всички и от Който нищо не е скрито и е непостижим за взора ни.

Амин

11) Бог е в мен и Той прави аз да мога чрез ръкополагане, в Името на Господа Исуса Христа, да лекувам болни и обсебени с безпогрешна диагноза за слава Божия. За Любовта няма не мога. Бог е Любов. (132)

Амин

ФОРМУЛИ-МОЛИТВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОБРИ ЖЕЛАНИЯ

1. За избор на съпруг (съпруга)

В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, както виждам себе си в тая вода (гледа в една паница с чиста вода), така да видя след малко лицето на бъдещия мой съпруг (съпруга, казва се името), за да се прослави името на Света Троица.

Амин

След вечерната молитва кажи и следната формула: О, Света Богородице! Нека видя насън определе­ния (одобрения) ми от Теб съпруг (съпруга). (133)

Амин

2. Как да облекчите душевното си състояние, когато се почувствувате обезпокоен, потиснат или смазан духовно

Седнете на един стол и на друг, поставен срещу вас, сложете един леген или паница с чиста хладка вода. След това протегнете лявата си длан над водата и с дясната си шепа полейте три пъти поред китката на лявата си ръка със (без) формулата:

В името на небесния ни Отец да се измият всич­ки следи от отрицателните (лошите) мисли, насочени към мен от моите видими и невидими врагове. (134)

Амин

След това със суха, мека кърпа леко попийте вла­гата от мократа китка.

След една минута по същия начин полейте дясната китка с лявата си ръка, изсушете я, както изсушихте лявата си китка.

След една минута, ако не почувствувате очакваното облекчение, повторете същото поливане на двете китки поред с пауза от една минута.

Ако пак не постигнете резултат, продължете опита до 10 пъти на всяка ръка, с пауза между всяко изми­ване и изсушаване на ръката и тогава непременно ще успеете.

3. Как вежливо и без насилие да си „отворим вратата", за да влезем при дадено лице или в учреждение

Застани пред затворените врати и тихо си прошеп­ни:

„В Името на Отца и Сина и Светаго Духа да ми се отвори вратата и да се изпълни желанието ми."

След това незабелязано направи с главата или пък с дясната си ръка кръст и кажи „Амин". Почукай и вежливо влез с десния си крак напред, погледни лю­безно в духовното око (между двете очи) на човека с мислено произнесената формула:

В Името на Божията Любов, изпълни братски молбата ми. (135)

Амин

4. Как можем успешно да издържим изпит, а също да получим справедлива присъда в съда

Вечер, при лягане, кажи благоговейно следната мо­литва:

Света Богородице, Ти Си майка на всички отру­дени, моля Те от все сърце, помогни ми в Името на Господа Исуса Христа и за слава на Света Троица (утре преди обед) да си взема изпитите по специалността, за да може и занапред добросъвестно да изпълнявам дъл­га си.

Амин

Преди изпита прочети пак същата молитва, като прибавиш:

Моля Ти се, Света Богородице, приеми изпита ми като молитва и присъствувай на него със Своята Божествена свита, за да мога отлично да издържа из­пита си и с него да прославя Тебе и Света Троица.

Амин

След това, преди да влезеш през вратата на изпит­ната зала, кажи си и следната формула:

Огради ме, Господи, с Твоята диамантена сте­на и ме приеми в Своята Божествена светлина, за да се разпръснат всички вражески и нечисти сили около мен.(136)

Амин

През вратата на изпитната зала влез с десния си крак и с формулата:

Славата Божия да осени тази зала и да пропъди всички нечисти сили от нея.

Амин

След това спокойно пристъпвай към изпитната ко­мисия, като им пратиш мислено послание: „Аз ви оби­чам" (3 пъти).

Погледни всеки член от комисията поотделно в ду­ховното му око и мислено му кажи:

Аз ви обичам и ви моля в името на Божията Лю­бов да ме изпитате братски.

Амин

Ако трябва да теглиш билетче, пак мислено си ка­жи:

В Името на Отца и Сина и Светаго Духа и за слава на Света Троица, моля Те, Света Богороди­це, Ти да изтеглиш за мен този билет, който най-добре зная.

Амин

Ако на писмения изпит получиш задание, не бързай да пишеш, а трикратно си кажи следната формула:

В Името на Отца и Сина и Светаго Духа Божи и за слава на Света Троица, моля присъствуващият в залата ангел Господен да ръководи мислите и ръката ми, за да прославя с отговора си Света Троица. (137)

Амин

Същото и със същия успех може да се приспособи за всеки съд.

ФОРМУЛИ-МОЛИТВИ ПРОТИВ ЧЕРНА МАГИЯ, ОБСЕБВАНЕ И ПРЕСЛЕДВАНЕ ОТ НЕЧИСТ ДУХ И ЗЪЛ ЧОВЕК, УРОКИ, РАЗВАЛЯНЕ НА ЧЕРНА МАГИЯ, НАПРАВЕНА С ЖИВАК

1. Правила за борба с черната магия

Черната магия е сатанинско изкуство да се прави зло от завист или пък за пари. С него се занимават хора жестоки, без всякакъв морал и с най-подли сред­ства.

За жалост, това е чумата на XX век. За да се отърве от нея, омагьосаният мъж, жена или невинно дете трябва да изпълни следното:

Ако е била направена с цел да се раздели син (дъ­щеря) от родителите си и се задоми с кандидатка (кан­дидат) от „черната ложа" – злото, тогава магията може да се унищожи по следния начин: от двата бряга на една река (и то по-широка) се вземат по 3-5 стръка еднородни цветя (лайка или други) и се изсушават.

Начин на употребление: Застава се за молитва и се казва 3-5 пъти следната формула:

Огради ме, Господи, с Твоята диамантена сте­на. (136)

След това устата се напълва със светена вода от църквата, слагат се двете букетчета цветя върху една чиния и с водата от устата се напръскват добре, като преди напръскването се казва и следната формула:

В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, да се развали магията, направена на мен и сина (дъщеря­та).

Амин

Да не се забравя и следното: водата от устата трябва да се издуха със звука „ху".

Жертвата на магията трябва да помни и да спазва строго следното: никога да не развива съмнителен за магия предмет, защото „злото" ще се пръсне по цялата къща, а веднага да го изгори, като не го пипа с ръце. След като го изгори, да опуши стаята с тамян, засилен най-добре и с 1 парченце от черния дроб и сърцето на някоя по-голяма риба, като опушването се придружава с формулата:

В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, да изчезне злото от къщата ми.

Амин

(Казва се 3-5 пъти.)

И накрая: добре е жертвата на магията да носи през целия ден долна дреха, обърната наопаки.

2. Разваляне на черна магия

а) Отрежи два клона от кипарис и ги вържи на кръст. С такава пръчка щом удариш черномагьосника, всичките му магии се развалят.

б) Ако магията е била правена с катран и върху огън, катранът да се разсипе и огънят да се изгаси и магията се разваля.

в) Ако трябва да се махне омагьосан камък, същият да се прекръсти три пъти и да се духне върху него.

Важна добавка: За да се постигне сигурен резултат, добре е всяко от горните действия да бъде придружено с формулата:

В името на Отца и Сина и Светаго Духа и за слава на Света Троица да се развали магията. (138)

Амин

(Формулата се казва три пъти поред.) Освен казаното, сутрин, обед и вечер преди лягане непременно да се прочетат и следните две молитви:

а) Молитва против черномагьосниците (17)

б) Молитви на Мохамед против черномагьос­ниците

Някой си евреин Лобеид заедно с дъщерите си направил магия на самия пророк Мохамед, като вързали 11 възела на едно въже (последвани със съответни зак­линания в името на сатаната: да не стане от леглото си болен, докато не си развърже възлите, по един) и го скрили в един кладенец. Мохамед се разболял и Бог чрез Архангел Гавраил му открил къде е скрито въже­то и с помощта на кои две молитви ще може да развър­же възлите и да оздравее. Когато му донесли въжето, Мохамед над всеки възел повтарял двете молитви (да­дени му от Архангел Гавраил) за борба с черната ма­гия и възлите един след друг се отвързвали сами и той се освободил съвършено от направената му магия.

Първа молитва, дадена от Архангел Гавраил

Аз бягам за прибежище при Господа на зората, за да може Той да ме освободи от злото на ония неща, които Той е сътворил; и от злото на приближаващата се нощ, и от злото на черномагьосници жени и мъже, които в полунощ духат върху възли на въже със сатанински заклинания за болести, нещастия и смърт на невинните си жертви, и от злото на завистливия, ко­гато той завижда. (139)

Амин

Втора молитва, дадена от Архангел Гавраил

Аз (името ти) бягам за прибежище при Господа на хората! Царя на хората, Бога на хората, за да ме осво­боди Той от злото на нечестивия (дявола) или неговата помощничка (казва се името й), които шепнат зли вну­шения в гърдите на жертвите си и дебнешком се оттег­лят от тях. И от зли и нечисти духове и лоши хора. (140)

Амин

Най-силната формула, дадена на Мохамед от Ар­хангел Гавраил за ограждане от злото:

Бог, Отец на световете, е Един Бог, вечният Бог.

Той не ражда (като жена), нито е роден от жена и няма ни един подобен Нему. (141)

Амин

(Казва се три пъти.)

3. При обсебване от нечист дух и при душев­ноболни

Преди да започне да се прилага този план за ле­чение, е необходимо:

а) Да се прочете над болния в някоя черква и то само от някой благочестив свещеник молитвата на свети Василий за страдащите от демони и от всяка тежка болест. (80)

б) След молитвата на свети Василий да се поканят в дома на болния двама свещеници да направят маслосвет и водосвет, да помажат болния и да го бла­гословят от името на Света Троица и Майката Господ­ня, и да го поръсят със светена вода (от която болният може да пие всякога, когато пожелае). През време на маслосвета до болния да се поставят чисти долни дрехи и чинийка с няколко бучки захар, като след маслосвета (в продължение на няколко дни) може да изяжда по 1— 2 бучки захар на ден.

На другия ден, след прочитането на молитвата на свети Василий, да почне прилагането и на дадения по-долу план, като през това време первазите на вратите и прозорците на стаята се поръсят с малко син камък, стрит на прах. През време на поръсването се произна­ся следната молитвена формула:

В името на Отца и Сина и Светаго Духа, да се затвори пътят на тъмните духове към стаята на бол­ния. (142)

Амин

Всяка сутрин, след сутрешния тоалет на болния, майката или бащата, или заедно и тримата да напра­вят следното:

С благоговение прекръстват всички стени, тавана и пода на стаята на болния, произнасяйки молитвената формула:

В името на Отца и Сина и Светаго Духа огради ме, Господи, със силата на Твоя светещ, честен и жи­вотворен кръст Господен и ме опази от всякакво зло и лукаво помишление. (143)

Амин

След това три пъти поред да се прочете формулата-молитва:

В името на Божията Любов, в името на Божията мъдрост. (82)

Едновременно с произнасянето на формулите бол­ният да си държи пред устата (във вид на триъгълник) палците и показалците на двете си ръце и щом каже „Амин", прави кратко издишване, придружено от звука „ху"!

След казаните формули да се прочетат и следните молитви:

а) Господната молитва „Отче наш" (3)

б) Първа формула-молитва за изгонване на бе­сове (зли духове) (115)

Тази молитва винаги се произнася на глас, и то в момента, когато бесът тръшне болния на земята и поч­не от негово име с глас да говори или да ви ругае; въпреки това, вие продължавайте да я четете:

Господи на Силите, смили се и прибери духа, кой­то е обсебил (нашия син, дъщеря и пр., казва се името му) в един мир на светлина и ни прости, ако сме го оскърбили с нещо. (144)

Амин

И накрая се добавя и формулата: Молитвите ми с Божествената мисъл като стре­ла да отидат при Бога Отца.

Амин

През време на молитвите непременно на главата на болния да се сложи цяла „шапка", ушита на тегели и напълнена със суха готварска сол и сяра в пропор­ция: на 3 суп. лъжици сол – 1 суп. лъжица рафинирана сяра, като дебелината на сместа да бъде 0,5 см и да се държи до края на молитвата.

Всяка вечер преди лягане да се повтори казано­то за сутринта, с добавка и на следните формули-молитви:

а) В името на Отца и Сина и Светаго Духа, огради ме, Господи (143)

б) Аз съм вече здрав, Господ Исус Христос и Май­ка Господня ме помилваха и спасиха.

Вън от мен, дух нечестив, и никога вече.да не се връщаш в мен, защото съм спасен от Бога като Негов верен и предан раб. (145)

Амин

Ако болният е кротък и сговорчив, да се направи в спалнята му опушване с истински тамян. За целта той сяда върху едно малко столче с разкрачени крака и покрит през глава с бял чаршаф и между краката му внимателно се поставя паничка с пепел и върху нея 3-4 живи (добре разгорени) въглена, засилени с по 1 изсушено зърно (колкото грахово) от сърцето и черния дроб на една по-едра риба (речна или морска безраз­лично) и 7 бели косъмчета от опашката на черна котка. В това положение болният седи, докато му е приятно, след което внимателно става и си ляга в кревата. Ако болният има щастие още от първото опушване да се освободи от нечистия дух (което се познава по вика, който издава бесът при напущането си), тогава опуш­ването се спира, иначе трябва да се повтори и потрети, докато се освободи от беса. През време на опушването болният непрекъснато да си повтаря: „Господи, помилуй ме…".

Ако болният е буен и се противи на опушването, да се остави на мира и да се опушва само стаята му, в която спи, и която всяка вечер трябва задължително да бъде осветена от обикновена лампа, за да не го нападат тъмните духове, които бягат само от светлина­та.

Освен горното, преди заспиване да се сложи на гла­вата му „шапка", ушита от тънко хасе на тегели от по 1 см широки и напълнени със смес от суха готварска сол и рафинирана сяра, както е казано по-горе. Еднов­ременно се слага и компрес на корема от 4 хасени парчета, натопени в хладък чай от лайка (2 супени лъжици цвят се запарват с 500 г кипяща вода, кисне захлупено 1 час и се прецежда), отгоре сухо хасено парче и вълнен пояс и така до сутринта или докато много досади на болния.

Освен това непременно да се отслужат в някоя чер­ква, и то от благочестив свещеник 3 литургии за здра­вето на болния, по 1 литургия седмично пред"и обяд. Желателно е тя да стане пред иконата на Господа Ису­са Христа, Света Богородица или пък свети Панталеймон.

През ден, следобед да му’се чете молитвата на свети Василий – за страдащите от демони. (80)

След последната литургия добре е болният да пости 1 седмица, след това да се изповяда и да се пре­чисти от същия свещеник, който ще изпълни програ­мата му.

Важни добавки:

а) Щом започнат да се изпълняват молитвите и литургията, нечестивият дух ще се разлюти, ще започ­не по-често и по-силно да напада болния и той ще се отчае, но трябва да издържи докрай и тогава ще се спаси от него.

б) При явни обсебвания веднага да се прочете първа формула-молитва за изгонване на бесове (зли духове) .. (115)

в) Добре е болният преди заспиване да си казва шепнешком и следните молитви-формули по 3 пъти всяка една:

В изпълнение волята на Бога е силата на човеш­ката душа (129)

Покрий ме, Господи, с Твоя свещен покров (83)

Господи Боже на Силите, огради ме с Твоята диамантена стена (84)

В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост (82)

Независимо от казаното, болният непременно да спи на „войнишка възглавница", ушита от хасе 25 х 30 см и напълнена със следните билки: листа от мъжка пап­рат, шишарки от хмел, листа и цвят от босилек по 100 г от всяка, листа от здравец и цвят и листа от див кестен по 30 г от двете. Сместа се сменя на 3 месеца веднъж.

г) Болният, за да престане да чува гласовете на тъмните духове, непременно трябва да се премести да спи в друга стая и всеки ден да прочита по една глава от Евангелието. Ако това прави редовно, вместо да чува отвратителни гласове, които го довеждат до полу­да, ще почне да чува други гласове на невидими светли същества, които ще го успокоят и ще оздравее.

д) През деня, щом болният се почувствува неспоко­ен, веднага да си повтори по 3 пъти следните формули-молитви:

Бог е в мен, пред мен и зад мен (101)

В името на Отца и Сина и Светаго Духа, огради ме, Господи (143)

В името на Божията Любов, в името на Божи­ята Мъдрост (82)

И след тях да каже формулата: Покрий ме, Гос­поди, с Твоя свещен покров. (83)

е) За по-бързо и радикално оздравяване добре е болният в продължение на една година денем и нощем да носи на себе си долна дреха, която е била осветена в черква, и то върху лежащи в нея мощи на светец. Такава дреха, напоена от аурата на светеца, прогонва тъмните духове на болния. След първото пране на дре­хата веднага да се изхвърли водата в течаща вода.

ж) Иноверците могат да приспособят горната прог­рама в духа на тяхната религия, защото всяка религия е път към Бога и всички тези пътища водят към Бога.

з) Ако се направи всичко изложено с вяра както от неговите родители, така и от самия болен и от другите членове на семейството, той ще се спаси и ще заживее спокоен и нормален живот.

4. При преследване както от нечист дух, така и от зъл и жесток човек

а) Всяка сутрин след измиване болният или майка­та, или бащата, а може и заедно, да направят следното: С благоговение да се прочете утринната молитва: Царю небесни, Утешителю, душа на Истината,

Който си навсякъде и всичко изпълняваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се засели в нас, очисти ни от всяка нечистота и спаси, благи Боже, нашите души. (146)

Амин

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни (38)

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа и сега. и всякога през вечните векове (147)

Амин

б) Господнята молитвата „Отче наш" (3)

в) Псалом 91 (79)

Първа формула-молитва за изгонване на бесове (зли духове) (115)

Всяка вечер преди лягане да се повтори казаното за сутринта. И след това сборната молитва:

Да възкръсне Бог и да се разпръснат неговите врагове, нека бягат от лицето му всички, които го ненавиждат, както изчезва димът, така и те да изчез­нат, както се топи восъкът от огъня, тъй да погинат и бесовете пред лицето на ония, които обичат Бога, осеняват се с кръстния знак и радостно казват: радвай се, пречисти и животворящи кръст Господен, който про­гонваш бесовете със силата на разпнатия тебе Господ Исус Христос, Който слезе в ада, унищожи силата на дявола и дарува на тебе своя светещ, честен и живот­ворен кръст за погиване на всеки враг. (148)

Амин

И накрая се казва и молитвата-формула: В името на Отца и Сина и Светаго Духа, огради ме, Господи. (143)

(Повтаря се три пъти поред.)

Извън изложената програма

В тежки случаи добре е да се отслужат в някоя църква от благочестив, трезвен и морален свещеник З литургии за здравето на болния по 1 на седмица, при­мерно всеки понеделник преди обед, желателно е пред иконите на Исус Христос, Света Богородица или пък свети Панталеймон.

Забележки

а) Почнат ли да се изпълняват молитвите и литур­гиите, нечистият дух ще се разлюти, ще почне по-често и по-силно да напада болния и той ще се отчае, но да издържи до края и ще се спаси от него.

б) При явни обсебвания веднага да се прочете псалом 91. (79

в) Преди заспиване болният да си каже и молитвата-формула:

В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа (129)

(Повтаря се три пъти.)

г) Иноверните да приспособят горната програма в духа на тяхната религия.

д) През деня болният винаги при всяко неспокойс­твие да си повтаря молитвата-формула:

Бог е в мен, пред мен и зад мен (101)

(Казва се три пъти.)

5. Уроки

Дисхармоничната струя на едно ненаситено чувст­во, на една недружелюбна мисъл и лошо разположение внасят известен смут в душата на другия, особено ко­гато той е чувствителен човек или невръстно дете, за­щото силите на лошите мисли и чувства са по-страшни и от снаряди.

Беинса Дуно

Лошата мисъл внася дисхармония при пресрещане-то на тези мисловни електромагнитни колебания, ко­ито излъчват клетките на тялото, а особено очите, къ­дето се съсредоточава най-много тази тайна сила. Зато­ва е възможно и хипнотизирането. През очите на хип­нотизатора се излъчват силите на неговата (добра или черна) душа и упражняват едно или друго съзнателно насочено въздействие.

Причини

„Подло хипнотизиране" без всякакво предупрежде­ние на дете, жена или човек със слаба воля от страна на някой проклет, злобен, завистлив и с черна душа човек, единственото желание на когото е с убийствения си поглед да причини зло на беззащитния или по-слабия от него, та ако ще и да го убие с това действие.

Признаци

При малки деца – здравото и жизнерадостно дете след такъв сатанински поглед отведнъж клюмва, очите му стават изцъклени, температурата му се повишава, . а понякога и зъбите му са стиснати така, че в продъл­жение на 2-3 дни не може да си отвори устата, тялото му изстива и ако не се направи казаното по-долу, може и да умре.

При по-големи деца и хора – връщайки се у дома, жертвата на сатанинския поглед ще се чувствува край­но разстроена и с повишена температура, захлупва се по очи, понеже чувствува силни болки в областта на челото и очите, а също и свиване на стомаха, което свършва с повръщане на зелено. Очите често са из­цъклени.

Предпазване

В древните времена разумните родители и хора са пазели децата си, а също и добитъка си, като им връз­вали във вид на малки талисманчета на главата и на гърдите по едно зърно, голямо колкото царевично, нишадър и ситно мънисто, което да отвлече силата на лошия поглед от жертвата му. И по никой начин да не му позволяват да го целуне.

Щом майката (или друг близък човек на детето) забележи, че то, след като е било в прегръдките на някой неин роднина или познат, дава признаци на уроки, да направи казаното по-долу и друг път по никой начин да не оставя детето си в ръцете на този опасен за здравето му човек (жена или мъж – все едно). Щом родителите на детето се усъмнят в лошите очи на някой човек, който е погледнал детето им, то преди да са го хванали уроките, те трябва да опушат детето с жълта лайкучка, главоч или да измият лицето му със светена вода, каквато всяка добра и религиозна майка трябва да си има вкъщи. След това го прекръс­тват с парче каменна (морска) сол, произнасяйки мо­литвено думите, изложени по-долу.

Лекуване

Веднага да се измие лицето на урочасаното дете със светена вода, ако няма такава, да се измие лицето му с „жива вода" (за нея се взема 1 паничка чиста вода и в нея се загаснат 2-3 живи въглена), с благоговейно произнасяне на думите:

„В името на Бога на Любовта, в името на Бога на мъдростта, в името на Бога на истината, да се пре­чисти и освети тази вода, за да измие от лицето и ръцете на детето ми лошите мисли и чувства на уро­часалия го."

Едновременно с измиване на ръцете и лицето на детето да му се даде да изпие от същата вода 3 глътки, като се повтарят или същите свети думи, или пък след­ната формула:

„Измий очи от зли очи, измий очи от уроки."

Останалата вода се изплисква или зад главата на урочасания, или пък по някое куче или котка.

След измиването на урочасаното дете, майката с езика си да лизне 2-3 пъти челото му от веждите към косата, повтаряйки си наум същите свети думи или пък формулите, които преди малко е казала. При лип­са както на светена, така и на „жива вода", със същия успех може да се приложи измиването и с карамфилова вода (за нея се вземат 4 карамфилчета и 1 винена чаша вода), след това се прекръства лицето на пострадалия и с игла се убожда 1 от карамфилчетата и се запалва с клечка кибрит. Когато се разгори, с него се опушва лицето на пострадалия във вид на кръст Процедурата се повтаря и с останалите 3 карамфилче­та, като пепелта им се пуска в чашата с вода. След това с нея се измива 3 пъти челото на пострадалия и му се дава да пие 3 глътки от нея, като се произнасят светите думи. Останалата вода се изплисква или зад главата на урочасания или по някое куче или котка.

Майката поставя детето на легло, прекръства го с парче каменна или морска сол, произнасяйки пак същите думи:

„В името на Бога на Любовта, на Бога на мъдростта. в името на Бога на истината да се очисти детето ми (казва се името) от лошите мисли и чувства на уроча­салия го."

След това хвърля солта в огъня с думите:

„Както се пука солта, тъй да се пукнат (обезсилят) лошите очи, урочасали детето ми." (149)

Най-после при запалено кандило пред иконата се произнася следната молитва за болен от уроки (Мо­литва към Господа):

Господи, Боже мой, Царю на вековете, Вседържател и Всесилен. Ти всичко правиш и преправяш, само е: едно желание. Ти седем пъти разпалената пещ и пла­мъка на Вавилон си преобърнал в роса и си запазил: невредими и тримата момци. Ти си лекар и изцерител на всички, които на Тебе се надяват. На Тебе се молим и от Тебе просим: премахни, изгони и отнеми всях: дяволско влияние, всяко сатанинско помрачение и на­падение и всяка лукава, хитрост и вреда, както и уроките на злодейни и лукави человеци от Твоя раб се казва името му/й), който е станал жертва по хубост, смелост или благополучие, или поради ревнивост или завист от зли очи. Сам Ти, човеколюбиви Владико, простри властната Си ръка и силната Си и върховна мищца, посети това Твое създание и му нап­рави мирен, силен, верен ангел-пазител на душата и тялото му (й), който да запрети и премахне от него (нея) всяка вреда и уроки, станали от вредности и за­вистливи человеци, та запазван (запазвана) от Тебе, Твой раб (Твоя рабиня) невредим и здрав (невредима и здрава) с благодарност да Те възпява и да казва: „Господ ми е помощник и няма да се уплаша. Какво ще ми стори човек?" И още: „Няма да се уплаша от зло, защото Ти Си с мене. Бог на моята поддръжка е силен и властен началник на мира, Отец на бъдещия век". О, Господи, Боже наш, съжали Твоето създание и из­бави Твоя раб (Твоята рабиня – казва се името му/й) от всяко зло, от всяка вреда и изпитание, и от огъня, що става от уроки, запази го (я) от всички гореказани зли неща, заради молитвите на преблагословената и славна Владичица наша Богородица и вечна Дева Ма­рия, заради застъпничеството на светловидните анге­ли и заради молитвите на всички светии. (150)

Амин

Ако на другия ден болното дете не се чувствува още напълно здраво, тогава да му се направи и една топла клизма (37°С), най-добре с чай от лайка, и след нея да му се направи или една цяла топла баня (37°С — 10— 15 мин) с отварка от борови игли и трина, или пък вместо нея да му се постави коремен компрес от 2 бархетни парчета, натопени в топла отварка от лайка, съчетан със залепване на гърдите и гърба на по лист от бакалска хартия, добре набоцкана с дебела игла и леко намазана или с пчелен мед, или пък с разтопена захар. При нужда коремният компрес може да се пов­тори няколко дни поред, поставяйки го сутрин за 2 часа, а вечер за цяла нощ.

До пълното оздравяване на урочасаното дете доб­ре е всяка вечер да се чете и дадената за целта по-горе молитва за болен от уроки.

Вътрешно: отварка от див лен и луличка (линарня вулгарис). Вземат се по 2 суп. лъжици от всяка билка и се варят в 500 г вода, докато остане наполовина. Пие се сутрин, обед и вечер 10-25 мин преди ядене по 1 чашка от 70 г (за деца наполовина), подсладена с мед и лимон по вкус.

Диета: Няколко дни поред лека млечно-растителна храна без свинско, говеждо, овнешко и консервирани меса и риби. Люто, алкохол и тютюн – не!

При лекуването да се обърне сериозно внимание на гореказаното, въпреки отричането или осмиването му от късогледи материалисти и безверници, които доско­ро отричаха и хипнотизма, защото жертва може де. стане вашето дете, а не тяхното.

Важна добавка: Напомням на всички пострадали от уроки, че зловредното действие на същото може да се премахне или с помощта на Божествените сили, които стоят над всичко, или пък с останалите приложения, дадени в плана.

6. Разваляне на черна магия, направена с жи­вак

За да се отърве омагьосаният мъж, жена или деца от направената магия, препоръчвам да се изпълни:

а) Казаното по-горе за преследване от нечист дух и лош човек.

б) Сутрин и вечер преди лягане да се прочете мо­литва против черномагьосниците. (17)

Освен това, препоръчва се на пострадалия да му се направи и следното:

в) Да си измие лицето със светена вода и то взета от две черкви.

г) Да му се ушие муска във вид на малка кесийка З х 3 см от американ или хасе и да се напълни с 1 чаена лъжичка неброено просо, към което да се прибави едно малко и сгънато листче, на което да е написана след­ната молитва-формула:

„В името на Отца и Сина и Светаго Духа, до­като черномагьосникът (зложелателят) не преброи про­сото, да не му се улови магията или зложелателството.

Амин

Същата муска винаги да я носи върху далака си.

Освен това, към горното да прибави и следното: в долния ръб на сакото (или роклята) да пришие 1/2 чаена лъжичка лишей от някое дърво (бук, дъб и др.).

д) Ако ли пък му е направена магия с живак за смърт, тогава да изпълни следното:

Признаците на тази магия са – пострадалият чув­ствува, че нещо подобно на мравки пълзи по жилите му и цяла нощ, че нещо подобно на лош (нечист) дух го души. От това страшно и обезпокояващо чувство той почва непрестанно да съхне.

За предпазване от такава страшна магия да си носи постоянно в джоба муска, приготвена от 1 лешник, в който е издълбана с тънко гвоздейче една малка дуп­чица 1-2 мм широка, и през тази дупчица с помощта на същото гвоздейче или пък с игла да извади малко по-малко изцяло ядката на лешника и на нейно място да се пусне една малка капчица живак, подир което дупчицата се замазва добре с чист червен восък и леш­никът се увива в малка платнена торбичка като муска.

Лекуването на пострадалия, ако е религиозен – да му се прочете от благочестив свещеник молитвата на свети Василий (80) и молитви за направена магия. След това да му се даде да глътне друг лешник, изчис­тен от ядката, както е казано по-горе, и на нейно място е пусната една капка чист живак и след това дупката е залепена с чист червен восък. Гълтането на лешника да стане с малко вода и с казването на формулата-молитва „В името на Отца и Сина и Светого Духа, този живак да изгони от тялото ми глътнатия без мое знание омагьосан живак." (151)

Амин

(Казва се три пъти.)

Щом организмът изхвърли глътнатия лешник, заедно с него се изхвърля и погълнатия живак и магията се разваля.

След това, за да се предпази пострадал от всякакви други магии, добре ще направи, ако носи на далака си отгоре торбичката с неброено просо (виж по-горе).

е) На слънце (от 9 до 17 ч), вятър, дъжд, мъгла, студ и сняг – без шапка да не ходи, защото се влошава болестта му.

7. Наряд за временно обезсилване на безумно лош, зъл и подъл човек чрез „захлупване” на сатанинската му душа

Ако станете жертва на човек със сатанинска душа, който е готов да ви „изяде жив", макар и съзнателно да не сте му направили нищо лошо или пък несъзнателно да сте му направили такова, за което своевременно сте му поискали прошка, а той не иска и да чуе за това, тогава не ви остава нищо друго освен да приложите към дадените по-горе формула за борба със злото и така нареченото „захлупване на сатанинската душа".

Самото „захлупване" се прави така:

„Жертвата на злото" или пък някой близък негов роднина или истински приятел, който силно вярва в Бога, взима в ръката си една малка и здрава водна чаша и залепва на дъното й добре нарисуван кръст Господен; след това избира в стаята или пък в апар­тамента на „жертвата" едно скрито място (дето ще захлупи душата на „човека-звяр"), за да не би някой от домашните без да иска да я махне оттам и с това не­волно да освободи душата на захлупения човек-звяр, която от своя страна ще отмъсти на жертвата си с друго още по-голямо зло.

След изпълнение на гореказаното, захлупващият трябва да вземе всички предохранителни мерки и за себе си, за да се запази от нападението на същия зъл дух или от страна на някой невидим зъл дух, и за целта сам или заедно с „жертвата" да прочетат следните мо­литви:

а) Господнята молитва „Отче наш" (3)

б) Псалом 91 (79)

в) Господи Боже на Силите, изпрати ми Твоя Дух Свети на Силите (26)

г) Формули-молитви за изгонване на бесове (зли духове) (115, 116, 117)

д) Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)

След прочитането на казаните молитви захлупва­щият взема в ръцете си чашата и с нея застава срещу определеното й място и преди поставянето й казва три пъти поред следните три формули:

Господи Боже на Силите, огради ме с Твоята ди­амантена стена (84)

Покрий ме, Господи, с Твоя свещен покров (83) Няма сила като Силата на Светия Божи Дух (122)

След казване и на третата формула захлупващият със заповеднически тон казва:

В Името на Отца и Сина и Святаго Духа, запо­вядвам Ти, нечестива душо (казва се името на лошия човек), веднага да влезнеш под чашата и мирно да седиш там, докато Господ не разреши да те освободи.

Веднага го захлупва и казва „Амин".

Забележки

а) Захлупването да се пази в най-голяма тайна, за да не се намери някой негов приятел предварително да го освободи и „жертвата" да плати скъпо за разкриването на тайната си.

б) Повтарям, че това захлупване може да се направи успешно само от човек, дълбоко вярващ в Бога, а не от лекомислен, защото „вместо да си изпише вежди, може да си извади очите".

Същото захлупване може да се замени, и то само от религиозни люде, от следния начин:

Лично „жертвата" или от нейно име някой р или негов приятел дава в три различни черви имената поне на двама или трима умрели членове на неговото семейство, които приживе са били религиозни, между които се вписва името на лошия човек. за да се споменат имената им в три литургии. По този начин с помощта на умрелите роднини ще се обезсили злоба­та на човека-звяр, без да се иска смъртта му.

За по-добро осигуряване на успеха, едновременно с горното „жертвата" да запали в съответната черква на пода й (в определеното за целта място) на визираните души на умрелите му роднини по една свещ, като при запалването й произнася следните думи:

„Дядо, татко, вуйчо, бабо … (казват се и имената им) в името на Отца и Сина и Светаго Духа, моля ви се с помощта на ангелите, отървете ме от преследването от този човек-звяр (казва се името му), направете това за слава Божия.

Амин"

А когато се запалва свещта, на човека-звяр се казва: „В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, запалвам свещта ти при умрелите, за да умре злобата Ти срещу мен. (152)

Амин"

8. Кратки сведения по демонология

Царството на демоните се състои от разни плътски форми – ифрити, джини, шайтани (дяволи) и мариди, а също и от отреди от тъмни духове, летящи, плаващи (над и под водата), които живеят в планините, горите, пустините, степите, в моретата и океаните.

Начело на демоните е княз Велзевул, след него -Ариман. Мефистофел (дух на злото) се явява на хората често вечер като два полюса: страх и наслада.

Хората не забелязват реалността на Ариман, защо­то той е същността на материалния свят и действува изключително през нощта. За него Гьоте веднъж е ка­зал: „Хората никога не забелязват дявола (Ариман), даже когато той ги държи за врата".

По вид, цвят, лице и тяло те са различни. Между тях има бесове във вид на глави без тела и тела без глави (виж псалом 91) (79), други пък имат вид на зверове, даже на лъвове. Същите духове носят и имена „черни ангели".

Ифритите са подобни на хората, но са по-красиви и по-надарени от тях. Джините и маридите са подобни на човеците, но те могат да стават от невидими видими, а също могат да вземат образите на различни животни. Живеят и се плодят като хората и подобно на тях имат семейства, общества и държавен строй, и принадлежат към разните религии на хората. Те не са врагове на хората, но не общуват с тях.

Дяволите приличат на хората по тяло, но имат гла­ви, подобни на козите муцуни, и са с черен цвят. Те са истински врагове на хората и на тях е поверен адът (преизподнята). И те имат способността да се преобра­зяват на животни и птици с техните малки и големи размери. И се делят на чинове като ангелите; и едните. и другите живеят в невидимия свят на ада.

Бесовете са най-низшите и зли духове, с най-разно­образни и чудновати форми, с глави, без глави и т.н.

За тяхното съществуване често се споменава в Биб­лията, Евангелието, Корана и будистките свещени книги.

Как трябва да се отнасяме с неканените и невидими духове, сиреч с черните ангели, дяволи или сатани и бесове?

В отношенията си с тях ние трябва да бъдем винаги внимателни, учтиви и сдържани, защото и те са слу­жители на своя Господар – Тартор или Велзевул – княз на Ада или Преизподнята, и той самият е бил сътворен от Бога, с цел да Му съдействува в осъществяването на Божествения Му план, изправление на грешниците и престъпниците.

При всяка нощна или дневна среща с тях, посрещни ги спокойно с усмивка или с формулата-молитва:

„Неканен дух, какво ще ми направиш, когато Бог е с мен."

Амин

Или пък с формулата:

„Неканен дух, в Името на Отца и сина и Светаго Божия Духа, предавам те в ръцете на Господа Бога на Силите” (153)

Амин

Повтори всяка от тези формули по три пъти и накрая духни със звука „ху" и той ще те остави на мира.

ДУХОВНИ ПЕСНИ

1. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Лю­бовта

Благославяй, душа моя, Господа на Любовта и вър­ви след Него, защото името ти е написано в Книгата на вечния живот.

Не забравяй, че си слуга Божи и ученик на прило­жението, и затова винаги и навсякъде мисли, говори и прилагай светостта на Божественото, морала на Бо­жественото и замисъла на Божественото, за да станеш образ на Божията Любов, вестител на Божията Исти­на, съзвучие на Божията Мъдрост, служител на Божи­ята Правда, носител на Божието слово и изпълнител на Божията Воля във всяка премъдрост, откровение и духовно разумение, за да се слееш с Божията Светлина (която е седем пъти по-силна от слънчевата) и да станеш блажено чадо Божие, достойно за Христа и Него­вото Царство Божие на земята.

Душа моя, никога не забравяй, че Христос е Свет­лината на Пътя на Мъдростта, Истината и живота ве­чен и че само този път ще те заведе при Портата на Царството Божие на земята, която вечно се охранява с огнения меч на Духа Свети на Силите.

А това значи, че без Неговото ходатайство пред Гос­пода Исуса Христа, никоя душа не може да получи милост, за да влезе в Царството Божие на земята.

А тъй като този Път е непроходим от безчислените нападения от страна на невидимите и видимите Божи и твои врагове, никой човек не може да ги преодолее, без да има за ръководител Учителя си и ако не е усвоил до степен на втора природа петте стъпала на небесната стълба, предназначена от Бога за духовното възлизане на всяка пробудена душа.

А тези стъпала изискват абсолютна вяра в Бога, съчетана с Любов и страх Божи, и също толкова силна енергия, бдителност, съсредоточение и небесна мъд­рост.

Само така ти, подготвената душа, с благословията на Учителя, с помощта на Духа Святаго на Истината, твоето вътрешно „Аз", ще можеш да стигнеш до Пор­тата на Царството Божие. А там смело и упорито чукай и сърцераздирателно викай: „Отворете ми да вляза в Царството Божие, за да прославя Света Троица с пло­довете на моята душа и живот, принесени в милост, правда и хваления за слава Божия и доброто на чове­ците". И щом се удостоиш чрез ходатайството на Духа Свети на Силите да получиш милост и благодат от Господа Исуса Христа, за да влезеш в Царството Бо­жие, влизай в него с псалми и духовни песни, благос­лавящи света Троица и света Богородица.

А когато в дворовете на Царството Божие те срещне Духът Свети на Благодатта и Светостта, за да те пред­стави лично на Господа Исуса Христа, благоговейно целуни ръцете Му и го следвай с псалми и духовни песни, славещи и хвалещи света Троица, пресвета Бо­городица и блажените чада Божи.

А щом пристанеш пред светлия лик на Господа Ису­са Христа, моментално падни пред Него и с благоговей­ни сълзи на радост и щастие целуни Му краката и ръцете, за да те благослови още веднъж и с това да те освободи от всичките ти земни задължения и от тези, свързани с мисията ти, и от този момент те стават Негово задължение, защото Той е Велик пастир на пра­ведните души, които охранява с помощта на своя свят жезъл, излъчващ сила и благодат, и от същия момент ти трябва още по-ревностно да учиш и работиш за сла­вата Божия и доброто на човеците, и този път с помощ­та на седемте Духове Божи, които са неизследимото наследство на Христа, пълно с благодат и сила, за да стават чрез ръцете на избраните светии чудни знаме­ния и велики чудеса за слава Божия.

Амин

2) Славославяй, хвали и величай, душа моя, Господа Бога на Любовта

Духът Божи, Духът Вечни, Духът Свети, Духът бла­ги, душа моя те зове, за да станеш Божи домостроител, достоен за Божията благодат и награда, защото е ка­зано в Евангелието: не знаете ли, че вие сте храм Божи, в който винаги можете да се молите съсредото­чено и с пълно преживяване на думите на молитвата.

А този храм ти трябва да го построиш лично и от собственото си тяло като от жив драгоценен камък, лишен от разстлението на всички отвратителни по­роци, пропити с алчност, беззакония, гордост, грубост, егоизъм, жестокост, завист, злоба, злопаметство, злословие, лъст, лицемерие, лъжа, коварство, користолюбие, мошеничество, ненавист, одумване, проклятия, раз­врат и сквернословие, които унижават човешкото ни достойнство до степен на бесовско падение и затова трябва веднъж завинаги да бъдат изкоренени и заме­нени със следните Господни добродетели, пропити с благочестие, смиреномъдрие, кротост, душевна чисто­та, целомъдрие, непорочност, безкористие и разумно мълчание (без всякакви злобни критики и осъждания, отмъщения и с внедряване в сърцето и душата на Бо­жия мир, Любов и хармония с тихия глас на Абсолют­ното, и святост към всичко живо по света, без което никоя душа няма да види Господа Исуса Христа в Не­говата Слава и Величие.

И в така построения си храм Божи по милостта на Господа Исуса Христа ще се всели в неговия олтар (сиреч в душата и сърцето му) Духът Свети на Исти­ната като твой истински ръководител, спасител, утеши-тел и като твое истинско „Аз", което ще те ръководи и крепи в Пътя на живота и същевременно ще озарява сърцето ти, ще просвещава ума ти и ще ти дава сила и живот да струваш добрата Му воля и да станеш съпричастник на Божественото естество като най-малката микроскопична частица от Великия космичен човек, който символизира най-великия небесен съюз с Вселе­ната, състоящ се от всичките Богове (началници на всички слънца, звезди, планети, комети и др.), Архан­гели и Светли духове, чрез които Христос ръководи функциите на Всемира за Слава Божия и доброто на человеците.

Амин

3) Благодари, душа моя, на Господа Бога на Любовта за всички негови благодати, милости и щедрости, с които те е надарил

Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта, от все сърце и душа, че чрез Духа на Истината Ти ме направи „Аз", за да мога да изпълнявам ревностно мисията си, която Си ми възложил чрез моя Учител, за да славя чрез нея Света Троица, която цели доброто на человеците, защото е свързана със себепознанието ми – като душа и дух, а не тяло – първата и най-велика цел на моя земен живот.

И затова мисията ми включва в себе си самата обич, всеотдайност, себеотдайност и творчески труд и на нея гледам като на незаслужена от Теб награда, с която мен (големия грешник) доближаваш до себе си и затова, като верно Твое чадо, я приемам с велика благодарност и с всички сили ще я изпълня за слава Твоя.

За целта благослови ме, Боже, както винаги си ме благославял, и изпрати на моя дух Твоята Светлина и Истина да ме ръководят при изпълнението на мисията ми, за да се премахнат всички препятствия от Твоята Праведна Истинска и Светла Пътека на Мъдростта, Истината и живота вечен, за да я премина с чест и достойнство за слава на Света Троица.

Храни, Господи, с Небесния хляб на Словото на Истината Твоя, за да укрепнат в мен (до степен на втора природа) всичките Ти безценни добродетели, пропи­ти с благочестие, смиреномъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, въздържание, твърдост, безкористие и разумно мълчание заедно с внедряване в сърцето ми на Божествения Мир, Любов и хармония с тихия глас на Абсолютното (Безграничното) и светост с всичко живо по света, без което никоя душа няма да види Господа Исуса Христа и Неговата Слава и Величие.

Това ни възвещават Твоите безкрайни и превелики чудеса.

Амин

СИМВОЛИ, ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ ОТ НОВОТО УЧЕНИЕ ПО БЕИНСА ДУНО

Стрелката на часовника определя с всяка секун­да точното движение (ритъма) на Земята.

Смърт. В Божествения език думата „смърт" не съ­ществува. Хората сами създадоха тази дума.

Причината за земетресенията в коя и да е част на земното кълбо са всички земни същества. Те създа­ват земетресенията. Отрицателните мисли, чувства и действия на хората влияят върху Земята така, както експлозивните вещества, които като турят под някоя канара, тя се разрушава. Достатъчно е само да се тури запалка на тези вещества и всичко над тях хвръква във въздуха. Така се произвеждат и земетресенията.

В която област има десет души праведници, земет­ресението минава, без да причини големи нещастия.

Едно трябва да знаят хората: че избиването на доб­рите хора винаги произвежда земетресение.

За кого е създаден светът?

Най-първо за Бога, на второ място – за ангелите, и на трето място — за нас, човеците. От тук ние извли­чаме три важни положения за нас, а именно: цялото е създадено за главата, главата — за дробовете и за стомаха. Главата е Бог, дробовете са ангелите, а сто­махът сме ние.

Каква ще бъде съдбата на днешната европейс­ка култура и на петата (бяла) раса?

Във втора глава от книгата на пророк Данаил се говори за съня на цар Навуходоносор, който бе възп­роизведен и разтълкувай от същия пророк. Сънят, кой­то царят видял, бил следният: „Велик образ, на който главата бе от чисто злато, гърдите и мишниците му от сребро, коремът и бедрата му – от бакър, коленете му – от желязо, а нозете му – една част от желязо, а една част – от глина. След това се отсече скала от невидими ръце и удари образа в нозете му, които бяха от желязо и глина и ги съкруши… Камъкът, който удари образа, стана планина и изпълни всичката земя…" Краката на образа, направени от глина и желязо, представляват европейската култура. Големият камък, който удари нозете на този образ и го съкруши, представлява Бо­жията съдба, разумното, което иде в света. Този голям камък ще съсипе всички съвременни стари разбира­ния и схващания и в науката, и в обществения живот, и ще създаде нова наука, нови отношения, които ще почиват на здрава, положителна основа.

Вие ще бъдете зрители на това, което става. Няма защо да ви разправям какво ще стане, то ще бъде за добрите и разумните хора нещо велико и славно. Ние сме в последната фаза на тази култура.

Какво представляват Слънцето и Земята?

Слънцето е един разумен център, но и Земята пред­ставлява нещо разумно, защото не само на повърхност­та на Земята, но и във вътрешността й живеят разумни същества, задачата на които е да поддържат на дълбо­чина около 1000 км от земната повърхност огъня на Земята.

Кои хора са праведни, откъде и за какво са дошли?

Праведните хора са дошли на Земята да извършат някаква специална работа и да придобият опитност. Те са дошли от друга небесна система и разполагат с ця­лата Земя – могат да живеят тук колкото години си искат и като си свършат работата, ще си отидат, откъ­дето са дошли. Те са богати хора, защото са Синове Божи. А всеки човек, който е Син Божи, той има ка­питали, разполага с цялата Слънчева система. Хората мислят, че праведниците, светиите са бедняци, които се уединяват в някои пустиня или гори и там прекар­ват живота си в пост и молитва. Не е така. Макар че те от време на време се срещат с някои хора и им предсказват колко души са вкъщи, колко от тях има живи и колко умрели, богати ли са, или бедни, колко от овцете им са изгубени и т.н. Разказват им още за онзи свят, за наказанията и благата в света и ред други неща. Казват: „Това е лесна работа. Това могат да предсказват и всички врачки в България, които гледат на кафе, карти и пр." Обикновено този род гледачки могат да врачуват на всички, но не и на себе си.

За какво се моли праведникът?

Той се моли на Бога да му покаже къде има някоя страдална душа, за да й помогне. Това значи молитва.

Какво е Новото учение?

Новото учение изисква да имаш възвишена идея, да живееш за Бога, за своята глава, да имаш здрав мозък, да бъдеш свързан с Бога, с това, което не виж­даш. После постепенно ще слизаш към това, което се оформява, и най-после ще дойдеш до хората и ще ги обикнеш. Ти не можеш да обичаш хората, докато не обичаш Бога. Защо? Понеже Любовта, като велика сила, иде отгоре.

Кое е първото нещо, което се изисква от всеки разумен човек?

Да сложи като основа в живота си великата сила -Любовта Божия, и да може при най-големите изпита­ния в живота да издържи, без да губи доброто разпо­ложение на душата и на духа си.

За светлия път на Мъдростта, Истината и жи­вота вечен.

Ако Любовта Божия не ви се увеличава всеки ден с по един градус, вие не сте на прав път! Ако разумността ви не се увеличава всеки ден с по един градус, вие не сте на правия път. Увеличава ли се Любовта ви всеки ден с по един градус, вие сте праведни хора. Мнозина се оплакват, че Любовта им постепенно из­чезвала. Това, което изчезва, което престава и се на­малява, не е Любов. Любовта в своите прояви е неп­роменлива; тя всеки момент се усилва.

За какво стават всички катастрофи в света?

За да се пробуди човешкото съзнание.

Какъв трябва да бъде „новият човек"?

Той ще бъде в широк смисъл на думата човек, освободен от своя вътрешен егоизъм, със съзнание. може да обича ближния си по дух и че може да мис Само такъв човек може да приложи правилно всичко, което му е дадено от Бога. Той може да прави погрешки, но никой не може да го съди за това. Погрешка са правили и светиите, но злото не е там.

Злото е в отлагането, когато хората казват: „Ние не искаме да живеем, не искаме да работим и да се учим. животът няма смисъл".

Кой човек не се страхува от световните съби­тия и катастрофи?

Всеки човек, който има Любов в душата си към всичко живо в света, той има мир в себе си и не се смущава от условията на живота, защото се намира под Великия Божи Промисъл (Великата Божия Лю­бов), която обединява хората. Бог ги обединява, а злото ги разединява.

Защо се обича или уважава някой човек?

Може да се обича само добрият и разумен човек, а на глупавия и на неразумния може да се докаже за­конът, че чрез злото в себе си той препятствува на своето развитие.

Вие обичате или уважавате някой човек заради не­говата специфична мисъл, различна от мисълта на всички други. Това е красивото в човека. Неговото спе­цифично верую, неговата специфична мисъл, това е един красив брилянт, един красив скъпоценен камък. Той е различен за всички хора. Казвам: всеки човек има в себе си известна добродетел, известна способност, специфична за самия него, поради което именно той е ценен пред Бога и пред хората. И ако вие зали­чите в себе си красивото, вашето специфично хубаво и добро нещо, за което Бог ви цени, небето – познава, а хората – обичат, това ще ви причини смърт или най-малко ще опетни живота ви. Когато хората опетняват своята Божествена, своята свещена идея в себе си, жи­вотът им се помрачава и изгубва смисъл. Казвам: из­мийте тази кал, която сте поставили върху своята све­щена идея и животът ви веднага ще придобие смисъл.

Обаче всички трябва да знаете, че няма същество в света, което би могло да разруши основната, свеще­ната идея, която Бог е вложил в душата ви. Душата може да страда, може да мине през ужасни страдания, може да гори през най-голям огън, но ще мине и замине, без да се запали и ще каже: „Минах през големи стра­дания, велика опитност придобих и пак излязох благо­получно. Благодаря на Бога за благата, които по този начин придобих".

По какво се познава праведник, който върви по Божия път?

Например, ако той живее във висока, няколкоетажна къща и последва земетресение, то ще мине и замине, но неговата къща няма да се събори. Много къщи на­около ще се разрушат, но щом ангелът е турил ръката си на неговата къща, тя ще остане здрава, непокътна­та, ще стърчи като канара сред развалините.

На чии молитви Господ отговаря?

Работиш ли за изправянето на своя живот, Господ ще те слуша и ще отговори на молитвата ти.

Каква е целта на страданията и изпитанията?

Това са трясъците, ударите от страна на Провиде­нието, които ни подтикват към работа, към нов живот. Те носят известни блага заради нас.

Има ли в сегашно време заблуждения?

По-големи от сегашните заблуждения няма. Те съ­ществуват и в съвременната наука, и в съвременната религия.

Как трябва да служим на Бога, който е Пър­вопричина на нещата?

У всички ни трябва да има желание да претърпя­ваме всичко заради Него; страдате ли – страдайте за­ради Бога. Учители, учете заради Бога! Правите ли добро, правете го заради Бога! Аз не говоря за този Бог, за Когото светът страда, а за Онзи Бог, Който разширява душите, Който дава светлина на съзнанието и освобождава човека от всички заблуждения и ограни­чения.

Защо хората не са щастливи?

Докато човек не си създаде едно положително верую в себе си, докато не си постави здрави основи в живота, той не може да бъде щастлив.

Какви книги трябва да четем?

Четете и проучвайте не само свещените книги, но и книгите на разните философи, за да видите какво са казали и те. Четете всичко, но доброто дръжте и при­лагайте. Всичко опитвайте, стига да намерите истина­та, и когато я намерите, вложете я във вашата душа, във вашия ум, във вашето сърце и работете с нея.

Какво ни показва лицето на човека?

Всичко се отпечатва върху човешкото лице. Когато злобата, омразата, завистта и ред други пороци се загнездят в човека, те хвърлят отпечатък върху неговото лице, което започва постепенно да се деформира и обе­зобразява. Кой е виновен за това? Самият човек.

Как да си обясним всички прояви в живота?

За да си обясним всички тези прояви, ние вървим от физическото към духовното. Животът във всички свои прояви е целокупен. Целокупният ни живот има смисъл, когато връзката ни с Бога има смисъл, когато връзката ни с Бога е правилна. Аз разглеждам връз­ката с Бога като велик принцип, който прониква ця­лата природа. Тогава всички принципи от материалния и духовния свят имат смисъл, защото са свързани помежду си. Ако ние прекъснем връзката си с Бога, с Божествения свят, тогава и материалният, и духовният свят изгубват смисъла си; личността изгубва своя смисъл, приятелите изгубват смисъла си; домът изгуб­ва смисъла си – всичко изгубва своя смисъл.

Как може добрият човек да се прояви в живота си?

Дойде ли ти някоя хубава мисъл посред нощ, изпъл­ни я. Не казвайте, че сега не й е времето. Дохожда ти някоя мисъл да станеш, да излезеш вън да се помолиш на Бога. Не отлагай, стани! Или нещо отвътре ти казва: иди в еди-коя си къща, там живее една бедна вдовица, помогни й. Стани веднага, похлопай на вратата й и помогни! Друг. път нещо ти нашепва: прочети еди-коя си книга. Не отлагай, прочети я! Каквото хубаво и добро ти се нашепва отвътре, направи го, не отлагай, то е разумно. В разумността всякога има плод.

Как се тълкуват думите на Христос: „Аз за съдба дойдох на този свят".

Дето има съдба, има и разумност. Дето има разумност, там е Бог. Дето е Бог, там е вечното благо на живота.

Как се тълкуват думите Му: „Който се отмята от Христа (Истината)."

Който се отмята от Мене (Христа), отмята се от Тогози (Бога), Който ме е изпратил.

(Евангелието)

Какъв смисъл има разумният живот?

Разумният живот има свой вътрешен смисъл: вът­решен физически, вътрешен духовен и Божествен сми­съл. От тази гледна точка не трябва да се прави раз­лика между физическия, духовния и Божествения свят. В цялата природа, в целокупния живот прониква една разумна нишка или „съзнание". Човешкият ум е нато­варен да пази здраво тази нишка, която Първопричи­ната е поставила между всички разумни явления.

СИМВОЛИ, ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ ОТ БИБЛИЯТА И ЕВАНГЕЛИЕТО

В древността свещените книги са били напи­сани по форма за „външните" (невярващите). За тях тези книги са или повести и разкази, или пък приказки от 1001 нощ; и от тази гледна точка те високомерно говорят за тях.

По съдържание или като „притча" – предназна­чено е за по-напредналите „вътрешни" (религиозни) хора, които съзнателно размишляват върху чутото или прочетеното и се мъчат да разбират истинския смисъл на чутото, написаното или прочетеното.

По символ (духовен шифър). Този именно „ши­фър" е бил и е достояние само на избраните светии, и то лично от Господа Исуса Христа, а не от папите и патриарсите. С други думи, „избраните светии" са тези, които са се удостоили (чрез Духа Свети на Благодатта и Светостта) да получат Премъдрост, откровение и бла­годат от самия Господ Исус Христос и званието „бла­жени чада Божи". А такива щастливци са на мили­они религиозни хора един.

Затова и до днес трудно може да се намери такъв „земен светец", който да може правилно да изтълкува не само символите на „Откровението на апостол Йоан Богослов", а също Евангелието и Библията. А който знае, мълчи, защото светът не е подготвен за истината.

В древността (преди Христа) прочутият еврейски богослов Елиезар, за да се удостои, да му се даде шифърът на символите в Библията, през целия си живот я е прочел 5400 пъти и едва тогава бил удостоен от Бога да получи чрез откровение символите й, без които обикновеният религиозен човек не може да по­лучи тази небесна благодат, т.е. вътрешната пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), с която са били удостоени на времето, и то още на Земята, само апостолите Йоан Богослов, Павел и Стефан.

За тези „избрани светии" е казано в евангелието от Матея:

„Славя те, Отче на небето и земята, додето си утаил. това от мъдрите и разумните, а си ги открил (симво­лите) на младенците (новородените) духом, върху ко­ито се изобрази Духът Христов чрез духовната баня на Светия Божи Дух."

По-долу, на търсещите истината, за пример ще дам някои от символите, за да ги подпомогна, както подпо­могнаха и мен с тях, за да вникнат по-дълбоко в истин­ското съдържание на Библията и Евангелието – най-великите книги на Земята, дадени от Бога и Господа Исуса Христа.

Ава Отче – Бог на Боговете от цялата ни Вселена. Той е и Глава на Света Троица с Единородния Си Син Господ Исус Христос и Светия Божи Дух. Те са обкръжени от Архангели, които се делят на следните чинове: Херувими, Серафими, Сили, Власти и Началства.

Светли Духове от ранга на свети Йоан Кръстител, Мойсей и др. Мирови Учители, които от своя страна се делят, според Божествените си Добродетели, на Светли Духове – на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието – Ангели невидими Божи вестители и служители. За тях в Евангелието е казано, че са малко по-горе от нас, человеците, и че на Божия съд (Второто пришествие) ще бъдат съдени от избраните светии (Блажените чада Божи), които са били земни человеци, но със своя свят живот са станали по-горни от ангелите.

Господня благословия — Господен щит, венец и слава на праведника.

Горчив корен – човек „външен" (невярващ, безбо­жен, грешник, нечестивец).

Всемир (Вселената, Космосът) Творението на Бога Отца, състоящо се не по-малко от 510 милиарда звездни тела: слънца, планети, комети, галактики, астероиди и т.н., разделени на Големи и Малки светове, управлявани от Богове, назначени за целта от Небес­ния ни Отец Ава Отче и подчинени на Единородния Му Син, на който е възложено да ръководи функциите на Всемира с помощта на Великия космичен человек (символизиращ великия небесен съюз начело с Ава Отче и всички Богове на отделните слънца, звезди, планети, комети и пр.) заедно с Архангелите и Светлите Духове, за да има пълна хармония в него за Слава Божия.

В този непостижим за човешкия ум Всемир нашата нищожна по размери планета е нещо подобно на мор­ска песъчинка, а голямата част от нас, живеещите на нея, в безумието си отричат разумността на това Ве­лико Божие творение, като го отдават на сляпата слу­чайност! И затова в горните светове нашата планета е известна с имената „черната или престъпната пла­нета".

Словото Божие – мечът на Светия Божи Дух, си­реч нашата надежда, спасение и знаме на вярата, под­крепено от небесното всеоръжие, състоящо се от Гос­подния шлем, броня и огнен меч на .Духа Свети на Силата, срещу козните и нападенията на тъмните и нечисти духове, за да се възвишим духом над тях, за­ради Истината и Светлия Път на Мъдростта, Истината и живота, който избрахме.

За Словото Божие -апостол Павел казва: „То е живо и действено и е по-остро от всеки меч, остър от двете си страни, то прониква до разделяне на душата от духа, ставите и мозъците и съди (разделя) сърдечните помишления и намерения".

Син человечески — ако е написано с малки букви значи обикновен или земен човек. Ако е написано с главни букви – това е символ на Великия космичен човек, т.е. на величайния във Всемира Божествен съ­юз на звездните Богове, Светлите Духове (Мирови Учи­тели, Пророци, избрани светии, блажени чада Божии, Архангели и пробудените ангелски и човешки души), чрез които Христос ръководи функциите на Всемира за слава Божия.

Древо жизни е „Книгата на вечния живот" с него­вите плодове — милост и правда.

Иглено ухо се е наричала тайната вратичка на всяка голяма крепост, през която са излизали и се връщали съгледвачите на крепостта и нейните шпио­ни.

Косъм – добро дело.

Овца – праведен човек.

Кръв невинна – душа невинна.

Жених (младоженец) – Христос.

Червей – грях.

Слама – грешници.

Пшеница — праведни люде.

Семе – Слово Божие.

Смоковница – юдеите.

Плът и дух – кръв и живот.

Сеяч на добро семе (добър сеяч) – Син Божн.

Поле – земният свят.

Добро семе – синовете на Царството Божие.

Плевели — синовете на дявола.

Жетва – краят на века (ликвидация на света).

Жетвари – ангели.

Куче — езичник (безверник).

Лък (за стрелба) – язвително или оскърбително сло­во.

Лозе – народ.

Сол – разум, знание и разсъдителност.

Солта на Земята – честните, праведните и свет­лите люде на Земята.

Седемте звезди – това са седемте Архангели, ко­ито невидимо са ръководили първите седем християн­ски църкви.

Тамян (фамиам) – молитвата на светите люде.

Роза – „великото посвещение" на един светец, си­реч „венец на живота вечен", удостояване с Божията вътрешна пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и под­съзнание).

Дървото на познанието – областта на измамата.

Агнец – безкористие.

Вавилон – град на блудниците и мерзостите – съм­нение, смущение или разврат.

Дъщеря на Вавилон — враждата между човеците.

Сихем – същото, дадено за Вавилон.

Всеотдайно – с всичкото си същество.

Дъгата на небето – това са седемте Божи Духове, дадени на Христа за подпомагане добрите люде на Зе­мята.

Душевна чистота — пълната чистота на мислите, думите, желанията, постъпките и делата на всеки човек.

Деца – грижи.

Живот – земен и вечен – най-великото благо на Земята и на небето.

Камък – Христос.

Ловец – Сатана.

Тяло Мое (Тяло Христово) – учението на Христа.

Кръв моя (Кръв Христова) — приложение в жи­вота на Христовото учение.

Младенци – лукави помисли.,

Пази свободата си — пази душата си свободна.

Новороден духом младенец – свят човек, върху когото се е изобразил Духът Христов чрез духовната баня на Светия Божи Дух.

Противник – нашата съвест.

Пълната вяра — вяра без отклонение, двоумение и съмнение в нея.

Слана – грях, който е чужд на духовната ни при­рода.

Какви са въжделенията на плътта (тялото) и какви на духа?

Делата на плътта са известни. Те са: прелюбо­деяние, блуд, нечистота, непотребство, вълшебство, краж­ба, караници, завист, гняв, разногласия, съблазни, ненавист, убийства, безчинство и т.н. Такива Царството Божие няма да видят.

Делата на духа: Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание — за тях е Царството Божие.

Кои са „вътрешните" и кои са „външните" дейс­твуващи лица в Евангелието?

„Вътрешните" -^ това са потомците на Адам, чрез които те при създаването му лично от самия Бог се удостоиха да получат от Неговия дух и с това станаха чада Божи и на тях е дадено да знаят тайните на Цар­ството Божие.

„Външните" или „оглашените" – за тях в Еванге­лието (Матей гл. 12 и 13 : 49) е казано: „Те са деца на дявола и затова като такива на Божия съд няма да бъдат допуснати".

По какво можем да ги разпознаем? (Йоан 6 : 44)

Господ Исус Христос казва: по делам ще ги позна­ете: „Който прави добро, той е от Бога, а който прави зло, той е от сатаната". А апостол Павел (в Посланието към римляните гл. 1 : 28 – 31) пояснява: „И тъй като те не искаха да имат Бог в разума си, то Бог им го отне и ги накара да вършат порочни дела: да се отдадат на неправдата, разврата, лукавството, користолюбието, зло­бата, завистта, убийството, мошеничествата, клеветни­чеството, обидчици, богоненавистници, непослушни на родителите си, безразсъдни, вероломни, непримирими, немилостиви".

За тях в псалом 72 е казано: „Това са тези нечес­тивци, на които безумците им завиждат, защото те (ка­то деца на сатаната) до смъртта си не страдат и физи­чески са добре. На работа често отсъствуват и затова никога не отговарят.

От това гордостта като гердан ги украсява и дър­зостта им като мантия ги обхваща.

Очите им от тлъстина са изскочили, а сърцето им е пълно с лукави помисли. Те всичко осмиват, злобно и без свян клеветят жертвата си.

Устата им се е дигнала нагоре и езикът им плещи мърсотии наляво и надясно.

И говорят: „Как ще узнае Бог! И може ли Той да види всичко това!"

И тези нечестивци благоденствуват на земята и ум­ножават богатствата си.

Тези нечестивци, като деца на злото, винаги на доб­рото отвръщат със зло и на Любовта – с ненавист.

Всичко това прави впечатление само на слабо вяр­ващите, които не виждат кои са те и какъв злочест край ги чака след смъртта им."

По съвета на апостол Павел първите християни, които са треперели за чистотата на вярата си, са ги третирали като ближни, в черквите си не са ги допус­кали като оглашени, за да не им предадат пороците си.

Обаче същият апостол Павел съветва: „Бъдете не само с ближния по дух, но и с „външните" добри, състрадателни и си прощавайте друг на друга както и Бог ви прощава, без да сте’ злоречиви към тях".

Хармония с Абсолютното (Безграничното): Ду­шевно състояние, при което пробудената за Бога душа е в състояние да чува тихия глас на Бога, който чрез хармония с Него осмисля живота ни.

Светлият път на Мъдростта, Истината и живо­та – това е истинският път на духовното ни възлизане, който води вярващия към Христа, като му дава изобил­на светлина, за да проумее с какъв дар и каква мисия е дошъл на Земята. Защото за всеки дар и мисия е определена и специална пътека, успоредна на главна­та.

Тесният път е пътят на самокритиката или само-укоряването; широкият — пътят на критикуването, или укоряването на ближния. Затова е казано: тесният път е осеян с много изпити, целящи духовното ни усъвър­шенствуване. И за да можем при следването му да преодолеем безкрайните нападения на видимите и не­видимите ни врагове, непременно трябва да имаме ръководител, т.е. Учител, даден ни от самия Христос.

Светлият път на Мъдростта, Истината и живо­та вечен. Той се състои от осем праведни, истински и светли пътеки:

Първа пътека – за пророците, свещенослужители­те и монасите.

Втора пътека – за лекарите и Божиите лечители.

Трета пътека – за мъдреците и учените.

Четвърта пътека – за музикантите и сродните им професии.

Пета пътека – за художниците и сродните им про­фесии.

Шеста пътека – за артистите и сродните им про­фесии.

Седма пътека – за военните и сродните им профе­сии.

Осма пътека – за простосмъртните, които често не знаят защо са се родили на Земята.

Всеки разумен човек си има свой ход на развитие, с оглед на дара (таланта) и мисията му, дадени от Бога. Затова не трябва да гледа другите, а смело и решително да следва своята пътека и тя ще го доведе до съответната врата на Царството Божие. А Царството Божие или раят е прекрасна градина от редки и красиви цветя (таланти).

В това отношение за пример трябва да ни служат небесните Сили, които според целите, талантите и добродетелите са се обособили на архангели. херувими, серафими, власти, началства, сили и господства: а :светлите духове — на обичта, вярата, надеждата, въздържанието и твърдостта.

Древните източни мъдреци, говорили за трите сте­пени на посвещение в Истината, които очакват чо­века по тази светла пътека, а именно: запознанст­ва, които радват очите; размишления, които радват ума; приобщаване към видяното, което радва сър­цето.

Тези именно три радости очакват пътешествени­ка, който търси вечната Светлина, в която живее Бог. Небесната стълба или безкрайната стълба на Яков (по която той е видял безброй ангели да възлизат по нея) е символ на безкрайното съвършенство, към което трябва да се стреми всяка пробудена душа. А всяко стъпало от нея означава едно ново велико посвещение за служене на Света Троица.

Кои са първите и най-важни пет стъпала на небесната стълба?

Абсолютната вяра в Бога със страх Божи. Абсолютната енергия, способна да преодолее всяка пречка по пътя на възлизането на душата.

Будност (бдителност) на съзнанието е постоян­ната връзка с Духа Свети на Истината, ръководителят на всяка новородена духом душа, сиреч вътрешния човек – нашето истинско „Аз".

Съсредоточението е извор на духовните сили на духовния человек, т.е. средство за нагласяване човешкото му съзнание, за да може без всякакво отв­личане от каквото и да било да хармонизира своите мисли и дейност за всеотдайно служене на Бога. Зато­ва, колкото по-целенасочено прилагаме знанията си върху мисията или целта на живота, толкова ставаме по-силни духовно.

Небесната мъдрост, която ни помага да постиг­нем пълния живот – наградата на блажените чада Божи (включващ в себе си подсъзнание, съзнание и свръхсъзнание). С подобна награда са били удостоени само апостол Йоан Богослов, апостол Павел н свети Стефан.

Физически свят. Той не е място на „вечния жи­вот", защото е „пустинята на духовния живот” — сиреч място за гибелта на душата чрез неговата суета и вре­менни полови развлечения, които носят в себе си смър­тна отрова на своите жертви, с право наричани “мъртви в престъплението".

Слънце – Христос (Единородния Син Божи).

Великото Бяло братство – всички пробудени чо­вешки души в света.

Господ Саваот – войската на небесните Духове.

Мисия (задача, поръчение) – ако му е възложена от Бога, то за изпълнението й с успех щастливецът трябва винаги да се моли Богу да го благослови и да премахне всички препятствия от Светлия му Път.

Ние очистихме душата си – разбирай от всички греховни помисли и лукави желания, чрез непрестан­ни молитви да служиш на Бога и на ближните.

Божи домостроител се отнася до този истински светец, който съзнателно е пристъпил да построи от собственото си тяло (очистено от всяка похот, т.е. поло­ва страст) свой Божи храм,, за да стане достоен за Бо­жията благодат и за Царството Божие на земята.

Плодът на Любовта – това е благост на Мира и на Радостта — основанията на Божието дълготърпение и милосърдие.

Ограждане от всяко зло – то се постига само с помощта на молитви, формули, чисти мисли и непрес­танна Любов към Бога.

Волята Божия изисква от нас да бъдем добри и справедливи с всички живи същества на земята (жи­вотни, птици, риби и др.) и да я изпълняваме във всяка премъдрост и духовно разумение.

Блажени чада Божии – това са избраните лично от Бога светии, които предано пазят Неговата Истина.

Как ги степенува Евангелието?

1. Блажени бедните духом, защото тяхно е царство­то небесно.

2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.

3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.

6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи.

8. Блажени изгонените заради правда, защото тях­но е царството небесно.

9. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.

10. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наг­радата ви на небесата.

(Мат. 5 : 3 – 12)

Царството Божие на земята

То не е нито храна, нито питие, но праведност и мир, и радост в Светия Дух. Също, то не е в Словото, а в силата. И затова то е за тези, лично избрани от Бога светии, които са постигнали Божията вътрешна пълно­та (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), които предано работят за въдворяването на Земята на Вели­ките Божи принципи на Любовта, Мъдростта и Исти­ната за прослава Името Божие на Земята. Затова за Царството Божие апостол Павел, който е имал щасти­ето да го види, пише в Посланието си до ефесяните: „Не е видяло това окото, не е чувало ухото и сърцето не е почувствувало това, което Бог е приготвил за любящите го". С други думи, Царството Божие е страната на вечната пролет и вечното подмладяване, страна на радости и Божията Любов и в нея няма болести и смърт.

Плодовете на душата и живота на са милостта, правдата и хваленията, с които той на Бога.

Свят и чист живот е този, който изживяваме в милост и правда пред човеците.

На какво е подобно привидното щастие, получаваме в света на земната суета? То е на стражаря в затвора, който отваря вратите н затворниците и после отново ги вкарва вътре. (Беинса Дуно)

Кой е идеалът на праведника? Душата му да притежава непреодолима воля, без която не може да следва уверено Светлата и Тясната пътека на Мъдростта, Истината и живота вечен, която ще в Царството Божие на Земята.

Какво представляват простосмъртните човеци? Те са живи „мъртъвци", за които Христос е казал на един свой ученик, който искал да отиде да погребе баща си: „Върви след Мене и остави на мъртвите да погребват своите мъртъвци". (Матей 8:22)

Коя е втората смърт за вярващия човок? Смъртта на душата му в огненото езеро на ада. (виж Откровението на св. Йоан, 20:14)

Какво представляват праведниците на Земята? Те са овце между вълците и затова трябва да бъдат мъдри като змиите и незлобливи (кротки) като гълъбите. (Матей 10:16)

Какво значи „мисията на човека"? Мисията на човека, това е кръстът на човека и който не го вземе и с него не следва Христа, той не е достоен за юнего. (Матей 10:38)

Как разумният (мъдрият) човек влиза в чужда къща?

Във всяка къща влиза с думите: „Мир на този дом". (Матей 10:12, 13)

Кои човеци са Синове Божи? Синове Божи са тези блажени чада Божи, които служат на правдата, родени са духом от Христа и са миротворци.

Кои човеци са духовни сиромаси? Това са тези, които се нуждаят от Божията Любов, Мъдрост и Истина.

За кои е обетовано Царството Божие? Царство­то Божие е за преследваните за Правдата. (Матей 5:10— 19)

Евреите вярвали ли са в прераждането? В евангелието на Матея (гл. 11:14 и 15) е казано: „И ако искате да приемете: Йоан Кръстител е прероденият свети Илия, който трябваше да дойде".

Кой човек е разумен (духовно)? Който е мъдър. (Матей 25:2)

От какво значение е спокойствието? Бъди ви­наги спокоен (тих), за да имаш душевен мир и с него да внасяш хармония в околните.

Кои са истинските майка, братя и сестри на вярващия човек? „Който изпълнява Волята Божия (казва Христос), той ми е брат и сестра, и майка". (Мар­ко 3:3)

Кое осквернява човека? Нищо, което влиза отвън в човека (като храната), не може да го оскверни, а това, което излиза от сърцето му като лоши помисли, прелю­бодеяния, убийства, кражби, завист, богохулство и др. подобни, това осквернява човека. (Марко 7:15-23)

Благородно дело ли е осиновяването на чуждо дете? В Евангелието е казано: „Който осинови едно от тези деца в Името на Христа, той приема (осиновява) Христа, а който приема Мен (Христа), той приема Бога". (Марко 9:37 и Матей 18:5)

Какво е силата на вярата? „Ако имате вяра кол­кото синапово зърно и кажете на този хълм, премести се от тук – там, и той ще се премести". (Матей 17:20)

Кой човек няма да види смъртта? „Истина, ис­тина ви казвам: който изпълнява Словото Божие, той няма да види смърт." (Йоан 8:51)

Кога обсебеният най-силно побеснява? При но­волунието (Матей 17:15)

Коя Божия заповед е най-голяма?

„Възлюби Господа Бога твоего с всичкото си сърце, душа и разум." (Матей 22:37)

Как небето раздава дарбите (талантите) на чо­веците?

„На всеки според силите му." (Матей 25:15)

Грехът е всяка неправда или беззаконие.

В какво се състои любовта ни към Бога? Да изпълняваме заповедите Му и Евангелието.

Кои молитви не се изпълняват?

В които молим Бога за това, което е по Негова Воля. (Йоан 5:19)

Кой човек е оболстител и антихрист? „Всеки човек, който не изповядва Господа Исуса Христа, е оболстител и антихрист." (Йоан II поел.)

Печал ради Бога — произвежда желание за пока­яние и спасение.

Пробудената душа е тази, която почва да мисли откъде е дошла, за какво е дошла и къде ще отиде.

Блажен человек е този, на който беззаконията са простени и греховете са му покрити.

Кой човек е праведен? Този, който има силна вяра в Бога и не прави никому зло.

Какво произвежда скръбта? Тя произвежда тър­пение, търпението — опитност, опитността — надежда, а надеждата не ни засрамва.

Как ни подкрепя в молитвата ни Духът Свети на Истината?

През време на молитвата ни той ходатайствува за нас с въздишки неизречени.

Как трябва да връщаме на злото с добро? По примера на апостол Павел с формулата: „Въздай Му, Господи, според заслугите му".

Защо в Евангелието е казано: „Не знаете ли вие, че вие сте храм Божи и Дух Божи живее във вас?" „Тялото ви не е създадено за блуд, но за служене на Господа (защото крайъгълният камък на този ваш храм е самият Господ Исус Христос), а вие сте членове на Неговото тяло и затова трябва да си построите ду­ховен храм Божи от собственото си тяло и то като дра­гоценен камък, пречистен от всяка полова страст и отвратителните пороци, пропити от алчност, беззако­ния, гордост, грубост, егоизъм, жестокост, завист, злоба, злопаметство, злословие, лъст, лицемерие, лъжа, корист, коварство, мошеничество, ненавист, одумване, проклятие, разврат и сквернословие, унищожаващи чо­вешкото ни достойнство до степен на бесовско падение, и затова завинаги ги изкорених и замених с Господ­ните добродетели, пропити с благочестие, смирено-мъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, въздържание, твърдост, безкористие, търпе­ние и разумно мълчание, за да ме ръководи и крепи в него Духът Свети на Истината като моето вътрешно „Аз" и ми дава сила, знание и светлина да изпълнявам Божите заповеди и повеления и добри дела пред человеците, за да станем блажени чада Божи". (I послание на апостол Петър 2:5)

Какво трябва да помним, движейки се по светлата Пътека, която води към Бога? Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно, всичко ми е позво­лено, но нищо не трябва да ме завладява."

От какво значение е храната за нашето възлизане към съвършенството?

За нея Христос казва: не е важно какво влиза в устата, а какво излиза от сърцето. Влязлото в устата, ако е непотребно, отива в захода, а лошите думи могат да убият човека.

Кой човек е истински вегетарианец? Този, кой­то е наситен с чисти мисли, думи, постъпки и дела и се храни с растителна храна – плодове и зеленчуци, защото пречистват кръвта и мислите ни.

„Вегетарианската (растителната) храна е първото стъпало към духовното ни възлизане." (Л. Н. Толстой)

Как Божият Дух награждава заслужилите с дарове? На едного дава словото на Мъдростта, на дру­гиго – слово на знанието, на друг – вяра, на друг -изцеление, на друг – чудотворения, на друг – пророчес­тво, на друг – да различава духовете, на друг – да говори разни езици, на друг — да ги тълкува.

Всичко това го дарява един Дух.

На молитва и пророкуване мъжът трябва винаги да е без’шапка, а жената обратно, трябва да бъде забрадена с кърпа или шапка.

Как трябва да изучаваме и прилагаме Новия завет? Не по буква, но по дух, защото буквата убива (инквизицията бе нейно дело), а духът оживотворява Словото Божие.

Господ е Дух, а дето е Господният Дух, там е сво­бодата.

Кои са учениците на Христа и на приложени­ето? Те са тези ученици, които прилагат в живота си Светостта на Божественото, морала на Божественото и замисъла на Божественото, за да станат образ на Бо­жията Любов, която носи изобилния и пълен живот, съзвучие на Божията Мъдрост, която носи светлина и храна на нашия ум, и вестител на Божията Истина, която носи пълната свобода на нашата душа.

Кое завещание на апостол Павел днешните християни не спазват? „Завещавам ви, братя, от Името на Господа Исуса Христа да страните от всеки брат, който постъпва безчинно." (П послание към солунците 3:6)

Защо никой човек не е видял Бога и трябва да има страх от Него? Защото светлината, която изхож­да от Него, е седем пъти по-силна от слънчевата. Сле­дователно всеки човек, който се изпречи пред Него, моментално ослепява и изгаря като барут,

Какви страшни последици са имали някои греш­ки при преписването на Свещените книги?

В евангелието на Матея (10:34) се говори така: „Не мислете, че аз съм дошъл да донеса мир на земята; не мир съм дошъл да донеса, но меч".

Според изследванията на Рудолф Щайнер истинс­кият превод на стиха е: „Не съм слязъл на земята, за да премахна от нея мира, а за да премахна меча".

Този неверен превод (а може би и умишлен от някой скрит враг на християнството) е причинил две страшни инквизиции в Европа: едната от страна на католичес­ката църква, при която са били зверски избити мили­они „еретици" (евангелисти, квакери и пр.), и другата в България, в царствуването на цар Борил, който по внушението на 111 неразумни калугери е устроил бъл­гарската Вартоломеева нощ, в която са били избити над 450 000 богомили — цветът на българския народ, и за наказание небето ни остави да бъдем 500 години роби на османлиите.

А в Евангелието, послание към Титу (гл. 3:10), е казано: „Еретика, после първото и второто му вразумяване, пусни го, защото той се е развратил и самоосъдил".

В Индия пък, при преписване на Свещената им книга „Ведите" в един стих е било казано: „Когато умре мъжът, подпомагайте вдовицата". Думата „подпома­гайте" е била преписана „изгаряйте", в резултат са били изгорени милиони вдовици, за което престъпле­ние Индия е била наказана от небето с 450-годишно робство под Англия.

Може ли някой простосмъртен човек да по­могне на света и как?

Който иска да помогне на света, трябва преди всич­ко да облагороди себе си, слепи не могат да водят слепи и знаещият може да помогне само на този, който иска да му се помогне.

(Д-р Торвалд Детлефсен, автор на книгата „Живот след смъртта").

Изворът, който извира от върховете, напоява всич­ко по пътя си.

Ако искаш да помогнеш на човечеството, изправи своя живот. Тогава ти постъпваш по закона на изво­ра.

Беинса Дуно

СИМВОЛИ, ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ ОТ КОРАНА

Корана – мюсюлманското Евангелие, е продиктувано на пророк Мохамед от архангел Гавраил. Основата му е чистата религия на пророк Аврам.

Какво е отношението на Корана към Господа Исуса Христа?

На с. 85 намираме следния пасаж:

„Ангелите казали на Мария (майка на Исуса): Истина, Бог ти праща добри вести, че Ти ще родиш Сло­вото Божие, което произхожда от Бога, името Му ще бъде Христос Исус син Мариин, почетен в този свят и в идещия, и един от тия, които са близо при Бога, и той ще говори на човеците в люлката си, и когато порасне, ще бъде един от праведниците".

На с. 131 е казано:

„Ние (небесните сили) накарахме Исуса, сина Мариин, да следва по стъпките на пророците, като утвъ­рждава закона, който беше пратен преди него, и ние Му дадохме Евангелието, което съдържа наставление и светлина и утвърждава закона, който бе даден преди Него, и наставление и увещание към тези, които са получили Евангелието, да съдят това, което Бог е от­крил в него (Евангелието); а които не съдят според това, което Бог е открил, те са престъпници."

За невярващите

„Колкото за невярващите, за тях е все едно дали ти (Мохамеде) ги увещаваш, или не ги увещаваш, те ня­ма да вярват в Бога, защото Бог е запечатил сърцето и ушите им, а очите им са помрачени и тях ги очаква тежко наказание – Божие проклятие." (гл. 280, 281 и 282)

Просете помощ с постоянство и молитва и ще я получите.

Горко на тези, които криво преписват свеще­ните книги със своите ръце и тогава казват: това е от Бога, за да го продават на нищожна цена.

Горко им заради това, което ръцете им са писали, и горко им за това, което са спечелили.

Този от вярващите, който е разменил вярата си с безверие, вече се е отклонил от правия Път на Мъд­ростта, Истината и живота вечен. (гл. 281, 283 и 285)

На Бога принадлежи изток и запад, затова на­където и да се обръщате, когато се молите, там е Бог, защото Той е Вездесъщ и Всезнаещ.

Невярващите („външните") приличат на човек, който вика високо и когато слуша, и когато говори. Те са глухи, неми и слепи, и затова не разбират.

Разрешено ви е през нощта на поста да влизате при жените си; те ви са дреха и вие сте им дреха.

Бог е с тия, които имат страх от Него й" с търпение постоянствуват в молитвите и добрите си дела.

Милостинята трябва да се дава от излишъка.

Блага дума и прошение е по-добро, отколкото милостиня, последвана от зло.

Доброто, което давате като милостиня, ще ви се върне и затова давайте я от желание да видите Божието лице и знайте, че нито страх, нито скръб ще ви посетят.

Бог дава мъдрост само на когото иска и голямо благо е получил този, комуто е дадена мъдрост. Никой обаче не може да мисли освен мъдрите по сърце.

Никой не мисли освен благоразумните.

Не постъпвайте несправедливо към други и към вас не ще постъпват несправедливо.

Бог няма да насили никоя душа да стори нещо, което превишава силите й; тя ще има доброто, което си е спечелила, и ще претърпи за злото, което е правила.

Наистина няма нищо скрито от Бога, от това, което е на Земята или на небето; Той е, който те образува в утробата на майка ти, както иска.

Вярващите да не вземат неверниците за свои покровители, но да предпочитат вярващите, освен ако се боят от тях при някаква опасност.

Бог не ви е заповядал да вземате ангелите и про­роците за ваши господари.

Невярващите („външните") се познават по то­ва, че ако ви се случи добро, това ги наскърбява, и ако зло ви сполети, на това те се радват. Но ако имате търпение и се боите от Бога, то тяхното лукавство ни­как няма да ви навреди, защото Бог вижда всичко, което те правят.

Широчината на рая, приготвен за праведните, благочестивите и добротворците, е равна на небесата и Земята.

Никоя душа не може да умре, освен по Божието допущение, според каквото е писано в „Книгата на живота", която съдържа определението на нещата.

Неверниците трябва да тържествуват, че небето им дава дълъг и благоденствуващ живот, че това е по-добре за душите им; дава им се дълъг и благоденству­ващ живот, за да се увеличи нечестието им, за което ще се разплащат на Съдния ден, където ще претърпят позорното си наказание за суетния си живот на Земята.

Бойте се от Бога, в името на Когото взаимно си прощавате, и почитайте жените си, които са ви родили, защото Бог бди над вас.

Покаянието се приема от Бога на тия, които от незнание вършат зло и след това бързо се каят, защото Бог е всезнаещ и мъдър.

Обаче покаянието не ще бъде прието на тия, които вършат зло до времето, когато смъртта им се представи и кажат: „Истина, сега се кая"; те ще понесат заслуже­ното наказание.

Бог не обича горделивите и тщеславните, които са користолюбиви и препоръчват користолюбие на дру­гите.

Каквото добро и да те сполети, о, човече, това е от Бога, а каквото зло те сполети, това е от самия тебе.

Вярващите твърдо в Бога Той ще води с милост и ще им даде изобилие, и ще ги води в правия път при Себе Си.

Вярващи, помагайте си един други съгласно прав­дата и благочестието, но не си помагайте един други в неправда и злоба, защото Бог е строг, когато наказва.

Клетва. Бог не ще ви накаже за несмислена дума във вашите клетви, но ще ви накаже за това, в което тържествено и умишлено се кълнете.

Сатаната се старае да сее раздор и омраза помежду ви посредством вино и хазартни игри и с това да ви отклонява от Бога и от молитвата.

Сегашният живот не е нищо освен една игра и суетна забава, но бъдещият дом ще бъде много по-добър за тези, които се боят от Бога.

Няма скот на Земята, нито птица, която лети с крилата си, на които да не приличате и вие като люде.

У Бога са ключовете на тайните, никой освен Него не ги познава; Той знае, което е на сушата и в морето; не пада лист и Той да го не знае; нито има зърно в тъмните части на Земята, нито зелено, нито друго нещо, което да не е писано в ясната Му книга.

Напущай тези хора, които обръщат своята религия на игра и шега и за които сегашният живот е разочарование.

Съдба има за всеки народ и определен срок за всички за престояване на Земята; затова, когато изтече срокът им, няма да имат нито един час отсрочка, нито ще бъдат предизвестени.

Истинно вярващи са ония, чиито сърца се боят, когато се споменава името на Бога, и чиято вяра се увеличава, когато се разправят Неговите чудеса, и ко­ито се доверяват и молят на своя Господ, който е из­пълнен с великодушие.

О, истински вярващи, истина е, че много свеще­ници и монаси прахосват имота на хората в суетни неща и задръстват Божия Път.

За Бога няма създание, за храната на което Той да не се грижи и да.не знае неговия подслон. Всичко е писано в ясната книга на Неговите определения. Добрите дела пъдят злото.

Само праведните се награждават от Бога със зна­ние и мъдрост.

Наистина човек е нетърпелив, безразсъден, нес­праведлив и непризнателен и затова често се моли за зло, както се моли за добро.

Бог казва – ние създадохме човека от суха глина, добре сглобен, а по-преди бяхме създали дявола от тъ­нък огън.

Как трябва да се отнасяме към старите си родители?

Никога не ги укорявайте, но им говорете почтител­но, като се отнасяте смирено към тях от нежна любов и казвайте: „О, Господи, имай милост и върху двамата, тъй като те ме отгледаха, когато бях малък."

Не разсипван разточително състоянието си, тъй като разточителните са братя на дявола.

Не ходи гордо по Земята, тъй като ти нито може да я разделиш, нито пък по ръст ще можеш да достиг­неш планините.

Който е бил духовно сляп в този живот, ще бъде духовно сляп и в бъдещия, и още повече ще се отда­лечава от Пътя на спасението.

Прочее, нека Бог, царят на Истината, бъде превъзвишен!

За зодиака. Благословен да бъде Бог, Който е поставил дванадесетте знаци на небесата.

Служители на Бога са ония, които ходят кротко-кротко по Земята и когато невежите им говорят, те отговарят „Мир", и прекарват нощта в молитва към техния Бог.

Който върши добро, ще получи награда, която ще превиши заслугата на извършеното. Но който върши зло, ще бъде възнаграден според заслугата само на онова, което е извършил.

Молитвата предпазва човека както от гнусни прес­тъпления, така и от онова, което е за порицание.

Сегашният живот не е нищо друго освен кукла и играчка, но бъдещото обиталище в рая ще бъде наис­тина живот.

Настоящият живот е само игра и суетно забавле­ние.

Кои са петте ключа на тайното знание?

Времето на второто пришествие, времето на дъжда, какво е в утробата – момче или момиче, какво ще се случи на утрешния ден и къде всеки ще умре. А тези неща се знаят само от Бога.

Хвала Богу, Твореца на небесата и Земята, който прави ангелите свои вестители, снабдени с два, три и четири чифта криле.

Само тия от Божиите служители се боят от Бога, които са надарени с разбиране (духовно знание).

Празнувай хвалата на твоя Господ, когато ставаш сутрин. И Го хвали през нощта, и когато звездите поч­ват да изчезват.

Най-превъзходните имена на нашия Всемилостив Бог са: Царят, Мощният, Силният, Всемощният, Творецът, Създателят, Образователят. Всичко, което е на небето и на Земята, Го славослови. Той е Могъщият, Мъдрият.

Колко време е необходимо на един ангел или пък на пробудена човешка душа да се изкачи по стълбата на Яков? Абсолютната вяра в Бога (от първо­то й стъпало до последното – Престола на Всевишния) е един ден, чиято дължина е петдесет хиляди години.

Това означава, че духовното съвършенство на ан­гелите и човешките души е безкрайно.

РАЗНИ ПОЛЕЗНИ И НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ

Каква е връзката между абсолютната вяра в Бога и чудесата, които вършат светиите за Сла­вата Божия? Намерете прясно изваден корен (и то от един ден) от китайското растение жен-шен, който мно­го прилича на човек. Сложете го в тенекиена кутия, предварително увит в чист аптекарски памук, и на дупчицата, дето се намира пъпчето му (т.е. мястото, откъдето излиза стеблото с листенцата му, които са широки, тумбести и продълговати с розови цветчета, а на главичката – подобни на женска коса), всяка сутрин изливайте по един напръстник чисто натурално черве­но вино, за да бъде коренът жив, защото ще се храни от виното и ще стане червен като кръв.

Притежателят на такъв жив корен, като го носи със себе си в кутийката, ако има вяра в Бога, ще прави чудеса за слава Божия – пред него ще се отварят врати и духовни съкровища. Подобно на избраните от Бога светии ще прави чудеса за славата Божия. Амин.

Човек е творец на своята съдба. Каквото правите на Земята, друго същество заради вас ще прави същото и на небето. Както живееш на Земята, така ще живее и това същество на небето. Небето и Земята са двата полюса на живота.

Ако живеете лошо на Земята, друго същество в ада ще живее по същия начин. То ще черпи сила от вас, ще расте, ще стане грамадно и един ден ще дойде на Земята.

Ако живеете добре на Земята, друго същество на небето ще живее като вас. Това означават думите: „Човек е творец на своята съдба".

Не мислете, че живеете за себе си. Човек живее най-малко за още две същества: едното е в ада, а другото — на небето. И в Светото Писание е казано, че никой не живее за себе си. Ако правите добро на Земята, не само едно същество, но хиляди добри същества на небето ще правят същото заради вас. По този начин те ще ви помагат. Следователно каквото прави­те на Земята, това ще правят и за вас на небето.

От това гледище именно произтича отговорността на всеки човек за делата му. Като знаете това, ще разберете, че човек не живее за себе си.

Беинса Дуно

Как може да се внесе хармония в една къща, където дисхармонията и злото царуват?

Когато в някоя къща (семейство) хората се карат, хокат и намразват помежду си, нека изпълнят следния съвет, за да се оправят с Божията помощ отношенията им:

Сутрин, обед и вечер – 10 минути преди ядене да изпиват по 1 винена чашка от 75 г отварка – от билката тросък 2 супени лъжици листа и цвят от него се запарват с 500 г кипяща вода и на тих огън сместа ври 5 минути и като изстине, се прецежда. Пие се под­сладена с мед и лимон по вкус.

Тази отвара ще внесе хармония между членовете на семейството, защото споява хората. А в хармонията се проявява Любовта. Ако пък пиенето на отварката се съчетае и с прилагането на дадените формули за ог­раждане, то резултатът ще бъде бърз и чудесен.

С какво може да ни дари новолунието, ако ре­шим да го използуваме за дадена цел?

Отдавна е доказано, че на силата на Луната се под­чиняват приливите и отливите.

Силата на новолунието, което се познава по това, че сърпът му прилича на буквата „с", може да ни гаран­тира успех при предстояща операция или при лекуване на сериозна болест. За да преминат успешно, правете ги винаги при започване на новолуние.

Новолунието може да ни спести много излишни неп­риятности, ако решим да си построим къща, вила или друга някаква постройка, при годеж, сватба, търговия и други важни за човека събития в живота му.

Пристъпете към изпълнение на гореказаното непосредствено след появяването на новолунието.

Опитайте, за да се уверите в силата му.

Advertisements